CAPITOLUL I: Dispoziţii generale
SECŢIUNEA 1: Obiect, scop şi principii
Art. 1
(1)Prezenta lege reglementează modul de realizare de către entităţile contractante a achiziţiilor sectoriale, procedurile de atribuire a contractelor sectoriale şi de organizare a concursurilor de soluţii, instrumentele şi tehnicile specifice care pot fi utilizate pentru atribuirea contractelor sectoriale, precum şi anumite aspecte specifice în legătură cu executarea contractelor sectoriale.
(2)Domeniul de aplicare a prezentei legi nu include serviciile de interes general fără caracter economic.
Art. 2
(1)Scopul prezentei legi îl constituie asigurarea cadrului legal necesar pentru a realiza achiziţionarea de bunuri, servicii şi lucrări în condiţii de eficienţă economică şi socială.
(2)Principiile care stau la baza atribuirii contractelor sectoriale şi a organizării concursurilor de soluţii sunt:
a)nediscriminarea;
b)tratamentul egal;
c)recunoaşterea reciprocă;
d)transparenţa;
e)proporţionalitatea;
f)asumarea răspunderii.
prevederi din capitolul I , sectiunea 1 (Norme Metodologice din 2016) la data 2016-06-06 pentru capitolul I , sectiunea 1 [+]
SECŢIUNEA 2: Definiţii
Art. 3
(1)Pentru aplicarea prezentei legi, termenii şi expresiile de mai jos semnifică, după cum urmează:
1.a) achiziţie sectorială – achiziţia de lucrări, de produse sau de servicii prin intermediul unui contract sectorial de către una sau mai multe entităţi contractante de la operatori economici desemnaţi de către acestea, cu condiţia ca lucrările, produsele sau serviciile achiziţionate să fie destinate efectuării uneia dintre activităţile relevante prevăzute la art. 5-11;
2.b) acord-cadru – acordul încheiat în formă scrisă între una sau mai multe entităţi contractante şi unul sau mai mulţi operatori economici care are ca obiect stabilirea termenilor şi condiţiilor care guvernează contractele sectoriale ce urmează a fi atribuite într-o anumită perioadă, în special în ceea ce priveşte preţul şi, după caz, cantităţile avute în vedere;
3.c) activităţi de achiziţie auxiliare – activităţi care constau în furnizarea de asistenţă şi suport pentru activităţile de achiziţie, respectiv în una dintre următoarele forme:
(i)infrastructură tehnică care să permită entităţilor contractante atribuirea de contracte sectoriale sau încheierea de acorduri-cadru pentru lucrări, produse sau servicii;
(ii)asistenţă şi consiliere cu privire la desfăşurarea sau structurarea procedurilor de achiziţie sectorială;
(iii)pregătirea şi administrarea procedurilor de achiziţie sectorială în numele şi în beneficiul entităţilor contractante în cauză;
4.d) activităţi de achiziţie centralizate-activităţile desfăşurate de o unitate de achiziţii centralizate în mod permanent, în una dintre următoarele forme:
(i)achiziţia în nume propriu de produse şi/sau servicii destinate unei/unor alte entităţi contractante;
(ii)atribuirea de contracte sectoriale sau încheierea de acorduri-cadru pentru lucrări, produse sau servicii în numele şi pentru o altă/alte entitate contractantă/entităţi contractante;
5.e) autorităţi contractante:
(i)autorităţile şi instituţiile publice centrale sau locale, precum şi structurile din componenţa acestora care au delegată calitatea de ordonator de credite şi care au stabilite competenţe în domeniul achiziţiilor sectoriale;
(ii)organismele de drept public;
(iii)asocierile formate de una sau mai multe autorităţi contractante dintre cele prevăzute la pct. (i) sau (ii);
(la data 22-dec-2017 Art. 3, alin. (1), punctul 5. din capitolul I, sectiunea 2 modificat de Art. II, punctul 1. din Ordonanta urgenta 107/2017 )
6.f) candidat – orice operator economic care a depus o solicitare de participare în cadrul unei proceduri de licitaţie restrânsă, negociere competitivă, dialog competitiv sau parteneriat pentru inovare sau care a fost invitat să participe la o procedură de negociere fără invitaţie prealabilă la procedura concurenţială de ofertare;
7.g) cerinţe de etichetare – cerinţele care trebuie să fie îndeplinite de lucrări, produse, servicii, procese sau proceduri pentru a obţine o anumită etichetă;
8.h) ciclu de viaţă – ansamblul etapelor succesive şi/sau interdependente, care includ cercetarea şi dezvoltarea care urmează a fi efectuate, producţia, comercializarea şi condiţiile acesteia, transportul, utilizarea şi întreţinerea, pe toată durata existenţei unui produs sau a unei lucrări sau a prestării unui serviciu, de la achiziţia materiilor prime sau generarea resurselor până la eliminarea, curăţarea amplasamentului şi încheierea serviciului sau a utilizării;
9.i) concursuri de soluţii – procedurile care permit entităţii contractante să achiziţioneze, în special în domeniul amenajării teritoriului şi urbanismului, al arhitecturii şi ingineriei sau al prelucrării datelor, un plan sau un proiect selectat de un juriu pe baze concurenţiale, cu sau fără acordarea de premii;
10.j) contract pe termen lung – contractul sectorial încheiat pe o durată de cel puţin 5 ani care cuprinde durata de execuţie a lucrărilor ori a construcţiei, dacă acesta are o componentă care constă în execuţie de lucrări ori a unei construcţii, precum şi durata de prestare a serviciilor, stabilite astfel încât contractantul să obţină un profit rezonabil;
11.k) contract sectorial – contractul cu titlu oneros, asimilat, potrivit legii, actului administrativ, încheiat în scris între unul sau mai mulţi operatori economici şi una sau mai multe entităţi contractante, care are ca obiect execuţia de lucrări, furnizarea de produse sau prestarea de servicii în scopul realizării activităţii lor principale în unul dintre domeniile definite de prezenta lege ca fiind relevante;
12.l) contract sectorial de lucrări – contractul de achiziţie sectorială care are ca obiect:
(i)fie exclusiv execuţia, fie atât proiectarea, cât şi execuţia de lucrări în legătură cu una dintre activităţile prevăzute în anexa nr. 1;
(ii)fie exclusiv execuţia, fie atât proiectarea, cât şi execuţia unei construcţii;
(iii)realizarea, prin orice mijloace, a unei construcţii care corespunde cerinţelor stabilite de entitatea contractantă care exercită o influenţă determinantă asupra tipului sau proiectării construcţiei;
13.m) contract sectorial de produse – contractul de achiziţie sectorială care are ca obiect achiziţia de produse prin cumpărare, inclusiv cu plata în rate, închiriere, leasing cu sau fără opţiune de cumpărare sau prin orice alte modalităţi contractuale în temeiul cărora entitatea contractantă beneficiază de aceste produse, indiferent dacă dobândeşte sau nu proprietatea asupra acestora; contractul de achiziţie de produse poate include, cu titlu accesoriu, lucrări sau operaţiuni de amplasare şi de instalare;
14.n) contract sectorial de servicii – contractul de achiziţie sectorială care are ca obiect prestarea de servicii, altele decât cele care fac obiectul unui contract sectorial de lucrări potrivit lit. l);
15.o) contractant – orice operator economic care este parte la un contract sectorial;
16.p) construcţie – rezultatul unui ansamblu de lucrări de construcţii de clădiri sau de geniu civil, care poate îndeplini prin el însuşi o funcţie economică sau tehnică;
17.q) CPV – nomenclatorul de referinţă în domeniul achiziţiilor publice, adoptat prin Regulamentul (CE) nr. 2.195/2002 al Parlamentului European şi al Consiliului din 5 noiembrie 2002 privind Vocabularul comun privind achiziţiile publice (CPV);
18.r) document al achiziţiei – invitaţia la o procedură concurenţială de ofertare, anunţul de participare, documentaţia de atribuire, precum şi orice document suplimentar emis de entitatea contractantă sau la care aceasta face trimitere pentru a descrie sau stabili elemente ale achiziţiei sectoriale ori ale procedurii de atribuire;
(la data 22-dec-2017 Art. 3, alin. (1), punctul 18. din capitolul I, sectiunea 2 modificat de Art. II, punctul 1. din Ordonanta urgenta 107/2017 )
19.s) documentaţia de atribuire – documentul achiziţiei care cuprinde cerinţele, criteriile, regulile şi alte informaţii necesare pentru a asigura operatorilor economici o informare completă, corectă şi explicită cu privire la cerinţe sau elemente ale achiziţiei sectoriale, obiectul contractului sectorial şi modul de desfăşurare a procedurii de atribuire, inclusiv specificaţiile tehnice sau documentul descriptiv, condiţiile contractuale propuse, formatele de prezentare a documentelor de către candidaţi şi ofertanţi, informaţiile privind obligaţiile generale aplicabile;
20.t) drepturi exclusive sau speciale – drepturi acordate de o entitate competentă prin orice act legislativ sau act administrativ al cărui efect constă în limitarea exercitării unei activităţi relevante la una sau mai multe entităţi şi care afectează substanţial capacitatea altor entităţi de a desfăşura o astfel de activitate;
21.u) DUAE – documentul unic de achiziţii european furnizat în format electronic prin utilizarea formatului standard stabilit de Comisia Europeană, constând în declaraţia pe propria răspundere a operatorului economic cu privire la îndeplinirea criteriilor de calificare şi selecţie;
22.v) etichetă – orice document, certificat sau atestare care confirmă că lucrări, produse, servicii, procese sau proceduri îndeplinesc anumite cerinţe;
23.w) e-Certis – sistemul electronic implementat şi administrat de Comisia Europeană cuprinzând informaţii privind certificate şi alte documente justificative solicitate în mod obişnuit de entităţile contractante în cadrul procedurilor de atribuire;
24.x) evaluare tehnică europeană – evaluarea documentată a performanţelor unui produs pentru construcţii, în ceea ce priveşte caracteristicile esenţiale ale acestuia, în conformitate cu respectivul document de evaluare european, astfel cum este definit în art. 2 pct. 12 din Regulamentul (UE) nr. 305/2011al Parlamentului European şi al Consiliului din 9 martie 2011 de stabilire a unor condiţii armonizate pentru comercializarea produselor pentru construcţii şi de abrogare a Directivei 89/106/CEE a Consiliului;
25.y) furnizor – entitatea care pune la dispoziţia unui contractant produse, inclusiv servicii de instalare sau amplasare a acestora, dacă este cazul, sau care prestează servicii către acesta, care nu are calitatea de subcontractant;
26.z) furnizor de servicii de achiziţie – o persoană de drept public sau de drept privat care oferă pe piaţă activităţi de achiziţie auxiliare;
27.aa) inovare – realizarea unui produs, serviciu sau proces nou sau care este îmbunătăţit în mod semnificativ, inclusiv procese de producţie sau de construcţie, noi metode de comercializare sau noi metode organizatorice în activitatea comercială, organizarea locului de muncă sau relaţiilor externe ale organizaţiei, printre altele, cu scopul de a contribui la soluţionarea provocărilor societate ori a sprijini strategia Europa 2020 pentru o creştere inteligentă, ecologică şi favorabilă incluziunii;
28.bb) întreprindere publică – persoana juridică ce desfăşoară activităţi economice şi asupra căreia se exercită direct sau indirect, ca urmare a unor drepturi de proprietate, a participaţiilor financiare sau a regulilor specifice prevăzute în actul de înfiinţare a întreprinderii respective, influenţa dominantă a unei autorităţi contractante în sensul lit. e); prezumţia de exercitare a influenţei dominante se aplică în orice situaţie în care, în raport cu o astfel de persoană, una sau mai multe autorităţi contractante în sensul lit. e) se află, direct ori indirect, în cel puţin unul dintre următoarele cazuri:
(i)deţin majoritatea capitalului subscris;
(ii)deţin controlul majorităţii voturilor asociate acţiunilor emise de întreprindere;
(iii)pot numi în componenţa consiliului de administraţie, a organului de conducere sau de supraveghere mai mult de jumătate din numărul membrilor acestuia;
(la data 22-dec-2017 Art. 3, alin. (1), punctul 28. din capitolul I, sectiunea 2 modificat de Art. II, punctul 1. din Ordonanta urgenta 107/2017 )
29.cc) licitaţie electronică – procesul repetitiv desfăşurat prin mijloace electronice după o primă evaluare iniţială completă a ofertelor, în cadrul căruia ofertanţii au posibilitatea de a reduce preţurile prezentate şi/sau de a îmbunătăţi alte elemente cuantificabile ale ofertelor, care permite clasificarea ofertelor prin metode automate de evaluare;
30.dd) lucrări de geniu civil – lucrările de construcţii menţionate în cadrul claselor 45.21, 45.23, 45.24 şi 45.25 din anexa nr. 1, cu excepţia celor care au ca obiect construcţia de clădiri;
31.ee) mijloace electronice – echipamente electronice de procesare, inclusiv compresie digitală, şi stocare a datelor emise, transmise şi recepţionate prin cablu, radio, mijloace optice sau prin alte mijloace electromagnetice;
32.ff) ofertă – actul juridic prin care operatorul economic îşi manifestă voinţa de a se angaja din punct de vedere juridic într-un contract de achiziţie publică. Oferta cuprinde propunerea financiară, propunerea tehnică, precum şi alte documente stabilite prin documentaţia de atribuire;
33.gg) ofertă alternativă – oferta care se poate abate într-o anumită măsură de la cerinţele documentaţiei de atribuire, dar care asigură realizarea scopului aplicării procedurii de atribuire;
34.hh) ofertant-orice operator economic care a depus o ofertă în cadrul unei proceduri de atribuire;
35.ii) operator economic – orice persoană fizică sau juridică, de drept public sau de drept privat sau grup ori asociere de astfel de persoane, care este autorizată conform prevederilor art. 207 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, care oferă în mod licit pe piaţă executarea de lucrări şi/sau a unei construcţii, furnizarea de produse sau prestarea de servicii, inclusiv orice asociere temporară formată între două sau mai multe dintre aceste entităţi;
36.jj) organisme de drept public – orice entităţi care îndeplinesc în mod cumulativ următoarele condiţii:
(i)sunt înfiinţate pentru a satisface nevoi de interes general, fără caracter comercial sau industrial, indiferent de forma de constituire sau organizare;
(ii)au personalitate juridică;
(iii)sunt finanţate, în majoritate, de către autorităţi contractante dintre cele prevăzute la lit. e) pct. (i) sau de către alte organisme de drept public sau se află în subordinea, sub autoritatea sau în coordonarea ori controlul unei entităţi dintre cele prevăzute la lit. e) pct. (i) sau ale unui alt organism de drept public sau mai mult de jumătate din membrii consiliului de administraţie/organului de conducere sau de supraveghere sunt numiţi de către o autoritate contractantă dintre cele prevăzute la lit. e) pct. (i) sau de către un alt organism de drept public;
(la data 22-dec-2017 Art. 3, alin. (1), punctul 36. din capitolul I, sectiunea 2 modificat de Art. II, punctul 1. din Ordonanta urgenta 107/2017 )
37.kk) parteneriat pentru inovare – procedura de atribuire utilizată de entitatea contractantă pentru dezvoltarea şi achiziţia ulterioară a unui produs, serviciu sau a unor lucrări inovatoare, în condiţiile în care soluţiile disponibile pe piaţă la un anumit moment nu satisfac necesităţile entităţii contractante;
38.ll) persoane cu funcţii de decizie – conducătorul entităţii contractante, membrii organelor decizionale ale entităţii contractante care au legătură cu procedura de atribuire, precum şi orice alte persoane din cadrul entităţii contractante ce pot influenţa conţinutul documentelor achiziţiei şi/sau desfăşurarea procedurii de atribuire;
39.mm) referinţă tehnică – orice specificaţie elaborată de organismele europene de standardizare, alta decât standardele europene sau alte organizaţii care au activităţi de standardizare la care România este parte, în conformitate cu proceduri adaptate în funcţie de evoluţia cerinţelor pieţei;
40.nn) scris(ă) sau în scris – orice ansamblu de cuvinte sau cifre care poate fi citit, reprodus şi comunicat ulterior, inclusiv informaţii transmise şi stocate prin mijloace electronice;
41.oo) servicii de interes general fără caracter economic – servicii furnizate fără contraprestaţie, cum ar fi cele care constituie prerogativele tradiţionale ale statului, respectiv poliţia, justiţia şi sistemele obligatorii de securitate socială, precum şi alte servicii ce pot fi calificate ca fiind fără caracter economic potrivit criteriilor din jurisprudenţa Curţii de Justiţie a Uniunii Europene;
42.pp) sistem dinamic de achiziţii – procesul de achiziţie organizat în integralitate prin mijloace electronice şi deschis, pe întreaga sa perioadă de valabilitate, oricărui operator economic care îndeplineşte criteriile de calificare şi selecţie, pentru achiziţii de uz curent, ale căror caracteristici general disponibile pe piaţă satisfac necesităţile entităţii contractante;
43.qq) Sistemul electronic de achiziţii publice, denumit în continuare SEAP – desemnează sistemul informatic de utilitate publică, accesibil prin internet la o adresă dedicată, utilizat în scopul aplicării prin mijloace electronice a procedurilor de atribuire şi în scopul publicării anunţurilor la nivel naţional;
44.rr) specificaţii tehnice – cerinţe, prescripţii, caracteristici de natură tehnică ce permit fiecărui produs, serviciu sau lucrare să fie descris, în mod obiectiv, într-o manieră corespunzătoare îndeplinirii necesităţii entităţii contractante;
45.ss) solicitare de participare – solicitarea transmisă de operatorul economic împreună cu documentele necesare în vederea îndeplinirii cerinţelor de calificare în prima etapă în cadrul unei proceduri de licitaţie restrânsă, negociere competitivă, dialog competitiv sau parteneriat pentru inovare;
46.tt) specificaţie tehnică comună – o specificaţie tehnică în domeniul tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor elaborată în conformitate cu prevederile art. 13 şi 14 din Regulamentul (UE) nr. 1.025/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind standardizarea europeană, de modificare a Directivelor 89/686/CEE şi 93/15/CEE ale Consiliului şi a Directivelor 94/9/CE94/25/CE95/16/CE97/23/CE98/34/CE,2004/22/CE2007/23/CE2009/23/CE şi 2009/105/CE ale Parlamentului European şi ale Consiliului şi de abrogare a Deciziei 87/95/CEE a Consiliului şi a Deciziei nr. 1.673/2006/CE a Parlamentului European şi a Consiliului;
47.uu) standard – o specificaţie tehnică adoptată ca standard internaţional, standard european sau standard naţional de către un organism de standardizare recunoscut, pentru aplicare repetată sau continuă, care nu este obligatorie;
48.vv) standard european – un standard adoptat de o organizaţie de standardizare europeană, care este pus la dispoziţia publicului;
49.ww) standard internaţional – un standard adoptat de un organism de standardizare internaţional, care este pus la dispoziţia publicului;
50.xx) standard naţional – un standard adoptat de un organism de standardizare naţional, care este pus la dispoziţia publicului;
51.yy) stat membru – orice stat membru al Uniunii Europene sau al Spaţiului Economic European;
52.zz) subcontractant – orice operator economic care nu este parte a unui contract de achiziţie publică şi care execută şi/sau furnizează anumite părţi ori elemente ale lucrărilor sau ale construcţiei ori îndeplinesc activităţi care fac parte din obiectul contractului de achiziţie publică, răspunzând în faţa contractantului de organizarea şi derularea tuturor etapelor necesare în acest scop;
54.bbb) Tratate – Tratatul privind Uniunea Europeană şi Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene:
55.ccc) unitate de achiziţii centralizate – o entitate contractantă în sensul art. 4 alin. (1) sau o autoritatea contractantă în sensul lit. e), care furnizează activităţi de achiziţie centralizate şi, după caz, activităţi de achiziţie auxiliare; achiziţiile desfăşurate de o unitate de achiziţii centralizate în vederea realizării de activităţi de achiziţie centralizate sunt considerate a fi achiziţii în scopul desfăşurării unei activităţi relevante prevăzute la art. 5-11;
(la data 22-dec-2017 Art. 3, alin. (1), punctul 55. din capitolul I, sectiunea 2 modificat de Art. II, punctul 1. din Ordonanta urgenta 107/2017 )
56.ddd) unitate operaţională separată – structură din cadrul entităţii contractante, separată din punct de vedere tehnic, geografic sau organizatoric de alte structuri ale entităţii contractante;
57.eee) zile – zile calendaristice, cu excepţia cazurilor în care se prevede expres că sunt zile lucrătoare;
58.fff) abatere profesională – orice comportament culpabil care afectează credibilitatea profesională a operatorului economic în cauză, cum ar fi încălcări ale drepturilor de proprietate intelectuală, săvârşite cu intenţie sau din culpă gravă, inclusiv încălcări ale normelor de deontologie în sensul strict al profesiei căreia li aparţine acest operator.
(2)Termenele prevăzute în cuprinsul prezentei legi se calculează conform următoarelor reguli:
a)la calculul unui termen exprimat în zile, luni sau ani de la un anumit eveniment sau act ori acţiune, data la care se produce respectivul eveniment, act ori acţiune nu se ia în considerare;
b)cu aplicarea în mod corespunzător a dispoziţiilor lit. a) şi d), termenul exprimat în zile începe să curgă la începutul primei ore a primei zile a termenului şi se încheie la expirarea ultimei ore a ultimei zile a termenului;
c)cu aplicarea în mod corespunzător a dispoziţiilor lit. a) şi d), termenul exprimat în luni sau ani începe să curgă la începutul primei ore a primei zile a termenului şi se încheie la expirarea ultimei ore a zilei care reprezintă ziua din ultima lună sau an corespunzătoare zilei în care a început să curgă termenul; dacă, în cazul termenului exprimat în luni sau ani, în luna în care se încheie termenul nu există o zi corespunzătoare zilei în care a început să curgă termenul, termenul se încheie la expirarea ultimei ore a ultimei zile a lunii respective;
d)dacă ultima zi a unui termen exprimat în zile, luni sau ani este o zi de sărbătoare legală, duminică sau sâmbătă, termenul se încheie la expirarea ultimei ore a următoarei zile lucrătoare;
e)la calculul unui termen exprimat în zile lucrătoare se aplică în mod corespunzător dispoziţiile lit. a), b) şi d) cu deosebirea că zilele nelucrătoare din cadrul termenului nu se iau în considerare.
SECŢIUNEA 3: Entităţi contractante
Art. 4
(1)Au calitatea de entitate contractantă în sensul prezentei legi orice entitate care desfăşoară una dintre activităţile relevante prevăzute la art. 5-11 şi care se încadrează în una dintre următoarele categorii:
a)autorităţi contractante în sensul art. 3 alin. (1) lit. e);
(la data 22-dec-2017 Art. 4, alin. (1), litera A. din capitolul I, sectiunea 3 modificat de Art. II, punctul 2. din Ordonanta urgenta 107/2017 )
b)întreprinderile publice în sensul art. 3 alin. (1) lit. bb);
c)oricare subiect de drept, altul decât cele prevăzute la lit. a) şi b) care funcţionează în baza unor drepturi exclusive sau speciale, astfel cum sunt definite la art. 3 alin. (1) lit. t), acordate de o entitate competentă;
(la data 22-dec-2017 Art. 4, alin. (1), litera D. din capitolul I, sectiunea 3 abrogat de Art. II, punctul 3. din Ordonanta urgenta 107/2017 )
(2)Prin excepţie de la alin. (1) lit. c), nu constituie drepturi exclusive sau speciale în sensul art. 3 alin. (1) lit. t), drepturile acordate prin proceduri în care s-a asigurat o publicitate adecvată şi în care acordarea drepturilor respective s-a bazat pe criterii obiective, cum ar fi:
a)proceduri de atribuire cu publicarea unui anunţ de participare/anunţ de concesionare, prevăzute de legea privind achiziţiile publice, legea privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii sau Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 114/2011 privind atribuirea anumitor contracte de achiziţii publice în domeniile apărării şi securităţii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 195/2012, sau de prezenta lege;
b)proceduri prin care se asigură un nivel adecvat de transparenţă prealabilă pentru acordarea de autorizaţii pe baza unor criterii obiective, prevăzute de Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare, Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 13/2013privind serviciile poştale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 187/2013, Legea petrolului nr. 238/2004, cu modificările şi completările ulterioare, sau Regulamentul (CE) nr. 1.370/2007 al Parlamentului European şi al Consiliului din 23 octombrie 2007 privind serviciile publice de transport feroviar şi rutierele călători şi de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 1.191/69 şi nr. 1.107/70 ale Consiliului;
c)orice alte proceduri organizate pe baza unor criterii obiective prin care se asigură un nivel adecvat de transparenţă prealabilă şi pentru care s-a asigurat publicitatea corespunzătoare.
prevederi din capitolul I , sectiunea 2 (Norme Metodologice din 2016) la data 2016-06-06 pentru capitolul I , sectiunea 3 [+]
SECŢIUNEA 4: Activităţi relevante
SUBSECŢIUNEA 1: Paragraful 1 – Gaze şi energie termică
Art. 5
(1)Sunt considerate activităţi relevante în domeniul gazelor şi energiei termice:
a)punerea la dispoziţie sau exploatarea de reţele fixe destinate furnizării de servicii publice în domeniul producerii, transportului sau distribuţiei de gaze sau energie termică;
b)livrarea, în regim reglementat, a gazelor sau energiei termice prin reţele de natura celor prevăzute la lit. a).
(2) Livrarea gazelor sau energiei termice prin reţele destinate furnizării de servicii publice de către o entitate contractantă, alta decât o autoritate contractantă, nu se consideră a fi o activitate relevantă în sensul alin. (1), dacă sunt îndeplinite cumulativ condiţiile următoare:(la data 22-dec-2017 Art. 5, alin. (2) din capitolul I, sectiunea 4, subsectiunea 1 modificat de Art. II, punctul 4. din Ordonanta urgenta 107/2017 )
a)producerea de gaze sau de energie termică de către entitatea contractantă respectivă este consecinţa inevitabilă a desfăşurării unei alte activităţi decât cele considerate de prezenta lege ca fiind relevante;
b)livrarea gazelor şi energiei termice prin reţele publice este destinată doar exploatării economice a unei astfel de producţii şi reprezintă maximum 20% din cifra de afaceri a entităţii contractante, ţinând cont de media ultimilor 3 ani, inclusiv anul în curs.
SUBSECŢIUNEA 2: Paragraful 2 – Energie electrică
Art. 6
(1)Sunt considerate activităţi relevante în domeniul energiei electrice:
a)punerea la dispoziţie sau exploatarea de reţele fixe destinate furnizării de servicii publice în domeniul producerii, transportului sau distribuţiei de energie electrică;
b)livrarea în regim reglementat, a energiei electrice prin reţele de natura celor prevăzute la lit. a).
(2) Livrarea energiei electrice prin reţele destinate furnizării de servicii publice de către o entitate contractantă, alta decât o autoritate contractantă, nu se consideră a fi o activitate relevantă în sensul alin. (1), dacă sunt îndeplinite cumulativ condiţiile următoare:(la data 22-dec-2017 Art. 6, alin. (2) din capitolul I, sectiunea 4, subsectiunea 2 modificat de Art. II, punctul 5. din Ordonanta urgenta 107/2017 )
a)producerea de energie electrică de către entitatea contractantă respectivă are drept scop desfăşurarea unei alte activităţi decât cele considerate de prezenta lege ca fiind relevante;
b)livrarea energiei electrice prin reţele publice depinde doar de consumul propriu al entităţii contractante respective şi nu a depăşit 30% din producţia totală de energie a entităţii contractante respective, ţinând cont de media ultimilor 3 ani, inclusiv anul în curs.
(la data 22-dec-2017 Art. 6, alin. (3) din capitolul I, sectiunea 4, subsectiunea 2 abrogat de Art. II, punctul 6. din Ordonanta urgenta 107/2017 )
SUBSECŢIUNEA 3: Paragraful 3 – Apă
Art. 7
(1)Sunt considerate activităţi relevante în domeniul apei:
a)punerea la dispoziţie sau exploatarea de reţele fixe destinate furnizării de servicii publice în domeniul producerii, transportului sau distribuţiei de apă potabilă;
b)furnizarea de apă potabilă unor reţele de natura celor prevăzute la lit. a).
(2)Prezenta lege se aplică şi contractelor sectoriale, acordurilor-cadru sau concursurilor de soluţii atribuite sau organizate de entităţi contractante care desfăşoară o activitate prevăzută la alin. (1) şi care au legătură cu următoarele:
a)proiecte de inginerie hidraulică, irigaţii sau drenare, dacă volumul de apă utilizat pentru furnizarea de apă potabilă reprezintă mai mult de 20% din volumul total de apă pus la dispoziţie prin astfel de proiecte sau instalaţii de irigare sau drenare;
b)evacuarea sau tratarea apelor uzate.
(3) Furnizarea apei potabile către reţele destinate furnizării de servicii publice de către o entitate contractantă, alta decât o autoritate contractantă, nu se consideră a fi o activitate relevantă în sensul alin. (1), dacă sunt îndeplinite cumulativ condiţiile următoare:(la data 22-dec-2017 Art. 7, alin. (3) din capitolul I, sectiunea 4, subsectiunea 3 modificat de Art. II, punctul 7. din Ordonanta urgenta 107/2017 )
a)producerea de apă potabilă de către entitatea contractantă respectivă are drept scop desfăşurarea unei alte activităţi decât cele considerate de prezenta lege ca fiind relevante;
b)furnizarea apei potabile către reţele publice depinde doar de consumul propriu al entităţii contractante respective şi nu a depăşit 30% din producţia totală de apă potabilă a entităţii contractante respective, ţinând cont de media ultimilor 3 ani, inclusiv anul în curs.
SUBSECŢIUNEA 4: Paragraful 4 – Servicii de transport
Art. 8
(1)Este considerată activitate relevantă în domeniul transporturilor punerea la dispoziţie sau exploatarea reţelelor destinate furnizării de servicii publice în domeniul transportului pe calea ferată, cu sisteme automate, cu metroul, tramvaiul, troleibuzul, autobuzul sau pe cablu.
(2)În sensul prevederilor alin. (1), se consideră că există o reţea pentru prestarea serviciilor de transport, în cazul în care condiţiile de operare, care pot viza rutele ce urmează a fi deservite, capacitatea de transport care urmează să fie asigurată sau frecvenţa serviciului, sunt prestabilite de o entitate competentă.
SUBSECŢIUNEA 5: Paragraful 5 – Porturi şi aeroporturi
Art. 9
În sensul prezentei legi, se consideră activităţi relevante în domeniul porturi şi aeroporturi acele activităţi care presupun exploatarea unui areal geografic în scopul punerii la dispoziţia transportatorilor aerieni, maritimi sau fluviali, a aeroporturilor şi a porturilor maritime sau fluviale sau a altor terminale de transport.
SUBSECŢIUNEA 6: Paragraful 6 – Servicii poştale
Art. 10
(1)Este considerată activitate relevantă în domeniul poştei, prestarea următoarelor servicii:
a)servicii poştale, respectiv serviciile constând în colectarea, sortarea, transportul şi livrarea la destinatari a trimiterilor poştale – corespondenţă, cărţi, cataloage, ziare, periodice, colete poştale conţinând bunuri cu sau fără valoare comercială – indiferent de greutate;
b)servicii de gestiune a serviciilor de curierat, respectiv serviciile care precedă şi urmează expedierii, inclusiv servicii de gestiune a corespondenţei;
c)servicii privind trimiterile poştale neincluse la lit. a), cum ar fi publicitatea directă prin corespondenţă, care nu poartă adresă.
(2)Prestarea serviciilor prevăzute la alin. (1) lit. b) şi c) intră în categoria activităţilor relevante numai dacă persoana în cauză prestează şi servicii poştale potrivit prevederilor alin. (1) lit. a) şi numai dacă activitatea de servicii poştale nu este direct expusă concurenţei conform prevederilor art. 54.
(3)În sensul prezentului articol şi fără a aduce atingere prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 13/2013, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 187/2013:
a)obiect poştal înseamnă un obiect care poartă o adresă, în forma finală în care urmează să fie expediat, indiferent de greutatea sa. În afară de articolele de corespondenţă, în această categorie mai intră cărţi, cataloage, ziare, periodice şi colete poştale care conţin mărfuri cu sau fără valoare comercială, indiferent de greutate;
b)servicii poştale înseamnă servicii care constau în ridicarea, trierea, dirijarea şi distribuirea obiectelor poştale. Acestea trebuie să includă atât serviciile care se încadrează, precum şi serviciile care nu se încadrează în domeniul de aplicare al serviciului universal;
c)alte servicii în afara celor poştale înseamnă servicii furnizate în următoarele domenii:
(i)servicii de gestiune a serviciilor de curierat, servicii anterioare şi ulterioare expedierii, inclusiv servicii de gestiune a corespondenţei;
(ii)servicii privind obiecte poştale neincluse la lit. a), cum ar fi publicitatea prin poştă care nu poartă adresă.
SUBSECŢIUNEA 7: Paragraful 7 – Extracţia de petrol şi gaze naturale. Prospectarea şi extracţia de cărbune sau alţi combustibili solizi
Art. 11
(1)În sensul prezentei legi, se consideră activităţi relevante acele activităţi legate de exploatarea unui areal geografic în scopul:
a)extracţiei de petrol şi gaze naturale;
b)prospectării şi extracţiei de cărbune sau de alţi combustibili solizi.
(2)În sensul alin. (1) lit. a), activităţile legate de exploatarea unui areal geografic în scopul extracţiei de petrol şi gaze naturale includ producţia de petrol brut sau gaze naturale, precum şi dezvoltarea infrastructurii corespunzătoare pentru producţia viitoare de petrol brut sau gaze naturale.
SECŢIUNEA 5: Domeniu de aplicare
SUBSECŢIUNEA 1: Paragraful 1 – Praguri
Art. 12
(1) Procedurile de atribuire reglementate de prezenta lege, pentru care există obligaţia de a publica un anunţ de participare şi/sau de atribuire în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, se aplică în cazul atribuirii contractelor sectoriale a căror valoare estimată, fără TVA, este egală sau mai mare decât următoarele praguri valorice:(la data 22-dec-2017 Art. 12, alin. (1) din capitolul I, sectiunea 5, subsectiunea 1 modificat de Art. II, punctul 8. din Ordonanta urgenta 107/2017 )
a)1.858.177 lei, pentru contractele sectoriale de produseşi de servicii, precum şi pentru concursurile de soluţii;
b)23.227.215 lei, pentru contractele sectoriale de lucrări;
c)4.445.400 lei, pentru contractele sectoriale de servicii care au ca obiect servicii sociale şi alte servicii specifice, prevăzute în anexa nr. 2.
(2)Entităţile contractante prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a) şi b) atribuie contractele sectoriale, acordurile-cadru şi organizează concursurile de soluţii care privesc achiziţii sectoriale a căror valoare estimată este mai mică decât pragurile corespunzătoare prevăzute la alin. (1) lit. a) şi b), prin aplicarea procedurii simplificate.
(21)Prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi se stabilesc condiţiile şi modalităţile de aplicare a procedurii simplificate prevăzute la alin. (2).
(la data 22-dec-2017 Art. 12, alin. (2) din capitolul I, sectiunea 5, subsectiunea 1 completat de Art. II, punctul 9. din Ordonanta urgenta 107/2017 )
(3)Prin excepţie de la prevederile alin. (2), entităţile contractante, altele decât cele prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a) şi b), pot organiza propriile proceduri de atribuire a contractelor sectoriale, acordurilor-cadru şi concursurilor de soluţii care privesc achiziţii sectoriale a căror valoare estimată este mai mică decât pragurile corespunzătoare prevăzute la alin. (2) cu respectarea principiilor prevăzute la art. 2 alin. (2).
(4)Entităţile contractante au dreptul de a achiziţiona direct produse sau servicii în cazul în care valoarea estimată a achiziţiei, fără TVA, este mai mică de 132.519 lei, respectiv lucrări, în cazul în care valoarea estimată a achiziţiei, fără TVA, este mai mică de 441.730 lei.
prevederi din capitolul III , sectiunea 1 (Norme Metodologice din 2016) la data 2016-06-06 pentru Art. 12 , alin.( 4 ) din capitolul I , sectiunea 5 , subsectiunea 1 [+]
(5)Prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi se stabilesc modalităţile de realizare a achiziţiilor directe.
(la data 22-dec-2017 Art. 12, alin. (4) din capitolul I, sectiunea 5, subsectiunea 1 completat de Art. II, punctul 10. din Ordonanta urgenta 107/2017 )
SUBSECŢIUNEA 2: Paragraful 2 – Revizuirea pragurilor
Art. 13
(1)Pragurile valorice prevăzute la art. 12 alin. (1), precum şi orice praguri modificate rezultate în urma aplicării prezentului alineat se modifică de către Comisia Europeană conform regulilor şi procedurilor corespunzătoare prevăzute la art. 17 din Directiva 2014/25/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 26 februarie 2014 privind achiziţiile efectuate de entităţile care îşi desfăşoară activitatea în sectoarele apei, energiei, transporturilor şi serviciilor poştale şi de abrogare a Directivei 2004/17/CE.
(2)De la data intrării în vigoare a oricăror praguri valorice modificate de către Comisia Europeană conform dispoziţiilor alin. (1), pragurile valorice prevăzute la art. 12 alin. (1) sau orice praguri modificate anterior se înlocuiesc cu pragurile modificate corespunzătoare, iar orice referire sau trimitere din cuprinsul prezentei legi la pragurile prevăzute la art. 12 alin. (1) este înţeleasă ca referire sau trimitere la pragurile corespunzătoare astfel modificate.
(3)Agenţia Naţională pentru Achiziţii Publice, denumită în continuare ANAP, publică pe pagina sa de internet pragurile valorice stabilite de către Comisia Europeană conform regulilor şi procedurilor corespunzătoare prevăzute la art. 17 din Directiva 2014/25/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 26 februarie 2014, la data intrării în vigoare a acestora.
SUBSECŢIUNEA 3: Paragraful 3 – Modul de calcul al valorii estimate a achiziţiei
Art. 14
(1)Entitatea contractantă calculează valoarea estimată a unei achiziţii sectoriale având în vedere valoarea totală de plată, fără TVA, estimată de entitatea contractantă, luând în considerare orice eventuale forme de opţiuni şi orice eventuale prelungiri ale contractului, menţionate în mod explicit în documentele achiziţiei sectoriale.
(2)În cazul în care entitatea contractantă prevede, în conformitate cu dispoziţiile prezentei legi, acordarea unor premii/prime pentru ofertanţi sau candidaţi, determinarea valorii estimate a achiziţiei sectoriale trebuie să includă şi valoarea premiilor/primelor respective.
Art. 15
(1)În cazul în care entitatea contractantă atribuie contracte sectoriale pentru unităţile operaţionale separate din structura sa, valoarea estimată se calculează prin luarea în considerare a valorii estimate totale pentru toate unităţile operaţionale luate separat.
(2)Prin excepţie de la prevederile alin. (1), dacă o unitate operaţională este responsabilă în mod independent pentru achiziţiile sale sectoriale sau pentru anumite categorii ale acestora, valorile estimate se pot calcula la nivelul unităţii în cauză.
(3)În sensul dispoziţiilor alin. (2), o unitate operaţională este responsabilă în mod independent pentru achiziţiile sale sectoriale sau pentru anumite categorii ale acestora dacă sunt îndeplinite în mod cumulativ următoarele condiţii:
a)unitatea operaţională desfăşoară în mod independent procedurile de atribuire;
b)unitatea operaţională ia în mod independent deciziile privind achiziţiile sectoriale;
c)unitatea operaţională are la dispoziţie în buget sume identificate în mod distinct pentru achiziţii sectoriale;
d)unitatea operaţională încheie în mod independent contractele sectoriale;
e)unitatea operaţională asigură plata contractelor sectoriale din bugetul pe care îl are la dispoziţie.
Art. 16
(1)Entitatea contractantă nu are dreptul de a utiliza metode de calcul al valorii estimate a achiziţiei cu scopul de a evita aplicarea procedurilor de atribuire prevăzute de prezenta lege.
(2)Entitatea contractantă nu are dreptul de a diviza contractul de achiziţie sectorială în mai multe contracte distincte de valoare mai mică şi nici de a utiliza metode calcul care să conducă la o subevaluare a valorii estimate a contractului de achiziţie publică, cu scopul de a evita aplicarea procedurilor de atribuire prevăzute de prezenta lege.
Art. 17
Valoarea estimată a achiziţiei sectoriale se determină înainte de iniţierea procedurii de atribuire şi este valabilă la momentul iniţierii procedurii de atribuire. Iniţierea procedurii de atribuire se realizează prin una dintre următoarele modalităţi:
a)transmiterea unei invitaţii la procedura concurenţială de ofertare, conform art. 83 sau art. 126 alin. (2);
(la data 22-dec-2017 Art. 17, litera A. din capitolul I, sectiunea 5, subsectiunea 3 modificat de Art. II, punctul 11. din Ordonanta urgenta 107/2017 )
b)transmiterea invitaţiei de participare la procedura de negociere fără invitaţie prealabilă la procedura concurenţială de ofertare, conform art. 117.
Art. 18
(1)În cazul concursului de soluţii prevăzut la art. 118 lit. a), valoarea estimată se calculează pe baza valorii estimate, fără TVA, a contractului sectorial de servicii, inclusiv a oricăror eventuale premii sau plăţi către participanţi, cu condiţia ca aceasta să fie egală cu sau mai mare decât pragul prevăzut la art. 12 alin. (1) lit. a).
(2)În cazul concursului de soluţii prevăzut la art. 118 lit. b), valoarea estimată se calculează prin raportare la valoarea totală a premiilor sau plăţilor către participanţi şi include valoarea estimată, fără TVA, a contractului sectorial de servicii care poate fi încheiat în temeiul dispoziţiilor art. 117 alin. (1) lit. j), în cazul în care entitatea contractantă şi-a exprimat în anunţul de concurs intenţia de a atribui acest contract, cu condiţia ca aceasta să fie egală cu sau mai mare decât pragul prevăzut la art. 12 alin. (1) lit. a).
Art. 19
În cazul acordului-cadru sau al sistemului dinamic de achiziţii, valoarea estimată a achiziţiei sectoriale se consideră a fi valoarea maximă estimată, fără TVA, a tuturor contractelor sectoriale subsecvente care se anticipează că vor fi atribuite în baza acordului-cadru sau prin utilizarea sistemului dinamic de achiziţii pe întreaga sa durată.
Art. 20
În cazul parteneriatului pentru inovare, valoarea estimată a achiziţiei sectoriale se consideră a fi valoarea maximă estimată, fără TVA, a activităţilor de cercetare şi dezvoltare care urmează să se realizeze pe durata tuturor etapelor parteneriatului avut în vedere, precum şi a produselor, serviciilor sau lucrărilor care urmează să fie realizate şi achiziţionate la sfârşitul parteneriatului respectiv.
Art. 21
În cazul contractelor sectoriale de lucrări, valoarea estimată a achiziţiei sectoriale se calculează luând în considerare atât costul lucrărilor, cât şi valoarea totală estimată a produselor şi serviciilor puse la dispoziţia contractantului de către entitatea contractantă, necesare pentru executarea lucrărilor.
Art. 22
(1)În cazul în care entitatea contractantă intenţionează să achiziţioneze o construcţie sau servicii, iar atribuirea contractelor poate fi realizată pe loturi separate, valoarea estimată a achiziţiei sectoriale se determină luând în considerare valoarea globală estimată a tuturor loturilor.
(2)În cazul în care valoarea cumulată a loturilor este egală sau mai mare decât pragurile valorice corespunzătoare prevăzute la art. 12 alin. (1), procedurile de atribuire reglementate de prezenta lege se aplică pentru atribuirea fiecărui lot, indiferent de valoarea estimată a acestuia.
Art. 23
(1)În cazul în care entitatea contractantă intenţionează să achiziţioneze produse similare, iar atribuirea contractelor poate fi realizată pe loturi separate, valoarea estimată a achiziţiei sectoriale se determină luând în considerare valoarea globală estimată a tuturor loturilor, indiferent de valoarea estimată a acestuia.
(2)În cazul în care valoarea cumulată a loturilor este egală sau mai mare decât pragurile valorice corespunzătoare prevăzute la art. 12 alin. (1), procedurile de atribuire reglementate de prezenta lege se aplică pentru atribuirea fiecărui lot.
(3)În sensul dispoziţiilor alin. (1), prin produse similare se înţelege acele produse care îndeplinesc în mod cumulativ următoarele condiţii:
a)sunt destinate unor utilizări identice sau similare;
b)fac parte din gama normală de produse care sunt furnizate/comercializate de către operatori economici cu activitate constantă în sectorul respectiv.
Art. 24
(1)Prin excepţie de la prevederile art. 22 şi 23, la atribuirea contractelor pe loturi individuale, entităţile contractante prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a) şi b) pot aplica procedura simplificată sau achiziţia directă, cu respectarea prevederilor art. 12 alin. (4), în cazul în care sunt îndeplinite în mod cumulativ următoarele condiţii:
a)valoarea estimată, fără TVA, a lotului respectiv este mai mică de 355.632 lei, în cazul achiziţiei de produse sau servicii, sau mai mică de 4.445.400 lei, în cazul achiziţiei de lucrări;
b)valoarea cumulată a loturilor pentru care este îndeplinită condiţia prevăzută la lit. a) şi care sunt sau au fost atribuite în temeiul prezentului articol nu depăşeşte 20% din valoarea globală a tuturor loturilor în care a fost împărţită lucrarea avută în vedere, achiziţia de produse similare sau serviciile avute în vedere.
(2)În cazul excepţiei prevăzute la alin. (1), entităţile contractante prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. c) pot aplica procedura proprie de atribuire a contractelor sectoriale.
(la data 22-dec-2017 Art. 24 din capitolul I, sectiunea 5, subsectiunea 3 modificat de Art. II, punctul 12. din Ordonanta urgenta 107/2017 )
Art. 25
În cazul contractelor sectoriale de produse sau de servicii cu caracter de regularitate sau care se intenţionează să fie reînnoite în cursul unei anumite perioade, valoarea estimată a achiziţiei sectoriale se calculează pe baza următoarelor:
a)fie valoarea reală globală a tuturor contractelor similare succesive atribuite în ultimele 12 luni sau în anul bugetar anterior, ajustată, acolo unde este posibil, pentru a lua în considerare modificările cantitative şi valorice care pot surveni într-un interval de 12 luni de la data contractului iniţial;
b)fie valoarea estimată globală a tuturor contractelor succesive atribuite într-un interval de 12 luni de la prima livrare.
Art. 26
În cazul contractelor sectoriale de produse prin cumpărare în rate, prin închiriere sau prin leasing cu sau fără opţiune de cumpărare, valoarea estimată a achiziţiei sectoriale se calculează în funcţie de durata contractului, astfel:
a)în cazul contractelor sectoriale încheiate pe durată determinată mai mică sau egală cu 12 luni, valoarea estimată este valoarea totală estimată pentru întreaga durată a contractului respectiv;
b)în cazul contractelor sectoriale încheiate pe durată determinată mai mare de 12 luni, valoarea estimată este valoarea totală estimată pentru întreaga durată a contractului respectiv la care se adaugă valoarea reziduală estimată a produselor la sfârşitul perioadei pentru care s-a încheiat contractul;
c)în cazul contractelor sectoriale încheiate pe durată nedeterminată sau în cazul în care durata acestora nu poate fi stabilită la data estimării, valoarea estimată se calculează prin înmulţirea cu 48 a valorii lunare a contractului.
Art. 27
În cazul contractelor sectoriale de servicii având ca obiect servicii de asigurare, valoarea estimată a achiziţiei sectoriale se calculează pe baza primelor de asigurare ce urmează a fi plătite şi a oricăror altor forme de remunerare aferente serviciilor respective.
Art. 28
În cazul contractelor sectoriale de servicii având ca obiect servicii bancare sau alte servicii financiare, valoarea estimată a achiziţiei sectoriale se calculează pe baza onorariilor, comisioanelor ce urmează a fi plătite, dobânzilor şi a oricăror alte forme de remunerare aferente serviciilor respective.
Art. 29
În cazul contractelor sectoriale de servicii având ca obiect servicii de proiectare, valoarea estimată a achiziţiei sectoriale se calculează pe baza onorariilor, comisioanelor ce urmează a fi plătite şi a oricăror altor forme de remunerare aferente serviciilor respective.
Art. 30
În cazul contractelor sectoriale de servicii care nu prevăd un preţ total, valoarea estimată a achiziţiei sectoriale se calculează în funcţie de durata contractului, astfel:
a)în cazul contractelor sectoriale încheiate pe durată determinată mai mică sau egală cu 48 de luni, valoarea estimată este valoarea totală a contractului pentru întreaga durată a acestuia;
b)în cazul contractelor sectoriale încheiate pe durată nedeterminată sau pe durată determinată mai mare de 48 de luni, valoarea estimată se calculează prin înmulţirea cu 48 a valorii lunare a contractului.
prevederi din capitolul II , sectiunea 2 (Norme Metodologice din 2016) la data 2016-06-06 pentru capitolul I , sectiunea 5 , subsectiunea 3 [+]
SECŢIUNEA 6: Achiziţii mixte
SUBSECŢIUNEA 1: Paragraful 1 – Achiziţii mixte care cuprind aceeaşi activitate
Art. 31
(1)În cazul contractelor mixte care au ca obiect atât achiziţii sectoriale pentru care se aplică dispoziţiile prezentei legi, cât şi achiziţii pentru care se aplică dispoziţiile altor acte normative, iar diferitele părţi ale unui anumit contract mixt sunt în mod obiectiv separabile, entitatea contractantă are dreptul de a alege între a atribui contracte distincte pentru părţile separate şi a atribui un singur contract.
(2)În cazul în care, în temeiul alin. (1), entitatea contractantă alege să atribuie contracte distincte pentru părţile separate, regimul juridic şi actul normativ care se aplică atribuirii fiecăruia dintre aceste contracte distincte sunt cele determinate în funcţie de caracteristicile fiecărei părţi avute în vedere.
(3)În cazul în care, în temeiul alin. (1), entitatea contractantă alege să atribuie un singur contract, cu excepţia situaţiei în care sunt aplicabile dispoziţiile art. 42, atribuirea contractului mixt se realizează potrivit dispoziţiilor prezentei legi, indiferent de valoarea părţilor care, dacă ar fi cuprinse în contracte separate, ar fi supuse unui alt act normativ şi indiferent de actul normativ care s-ar aplica părţilor respective.
(4)În cazul contractelor mixte care au ca obiect atât elemente de achiziţie de produse, lucrări sau servicii, cât şi de concesiuni, dispoziţiile prezentei legi se aplică atribuirii contractului exclusiv în situaţiile în care valoarea estimată a părţii/părţilor din contract care reprezintă achiziţie sectorială, calculată potrivit dispoziţiilor art. 14-30, este egală sau depăşeşte pragurile valorice corespunzătoare prevăzute la art. 12 alin. (1).
(5)În cazul contractelor mixte care au ca obiect atât achiziţii pentru care se aplică dispoziţiile prezentei legi, cât şi achiziţii pentru care se aplică dispoziţiile altor acte normative, iar diferitele părţi ale unui anumit contract nu sunt în mod obiectiv separabile, contractul este atribuit potrivit actului normativ aplicabil în funcţie de obiectul său principal.
Art. 32
(1)Contractele care au ca obiect cel puţin două tipuri de achiziţie sectorială, constând în lucrări, servicii sau produse se atribuie în conformitate cu dispoziţiile prezentei legi aplicabile pentru tipul de achiziţie care reflectă scopul principal al contractului în cauză.
(2)În cazul contractelor mixte care au ca obiect atât servicii sociale şi alte servicii specifice, prevăzute în anexa nr. 2, cât şi alte servicii, precum şi în cazul contractelor mixte care au ca obiect atât servicii, cât şi produse, scopul principal se determină în funcţie de cea mai mare dintre valorile estimate ale serviciilor sau produselor respective.
SUBSECŢIUNEA 2: Paragraful 2 – Achiziţii mixte care cuprind mai multe activităţi
Art. 33
(1)În cazul contractelor care acoperă mai multe activităţi, entităţile contractante pot alege să atribuie contracte distincte pentru fiecare activitate în parte sau să atribuie un singur contract. Decizia de atribuire a unui singur contract şi atribuirea mai multor contracte separate nu poate fi luată în scopul excluderii contractului sectorial sau a contractelor sectoriale din domeniul de aplicare al prezentei legi sau, după caz, al legii privind achiziţiile publice sau al legii privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii.
(2)În cazul în care, în temeiul alin. (1), entităţile contractante aleg să atribuie contracte distincte, regimul juridic şi actul normativ care se aplică atribuirii fiecăruia dintre aceste contracte distincte sunt cele determinate în funcţie de caracteristicile fiecărei activităţi avute în vedere.
(3)Prin excepţie de la prevederile art. 31 şi 32, dacă entităţile contractante aleg să atribuie un singur contract, se aplică prevederile alin. (5) şi (6) din prezentul articol.
(4)Prin excepţie de la prevederile alin. (3), dacă una dintre activităţile vizate este reglementată de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 114/2011, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 195/2012, sau de alte acte normative emise în temeiul art. 20 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 114/2011, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 195/2012, în legătură cu situaţiile prevăzute la art. 346 din TFUE, se aplică prevederile art. 43-45.
(5)În cazul contractelor care acoperă mai multe activităţi, regimul juridic şi actul normativ aplicabil se stabilesc în funcţie de activitatea principală.
(6)În cazul contractelor în privinţa cărora este în mod obiectiv imposibil să se stabilească activitatea principală, regimul juridic şi actul normativ aplicabil se stabilesc în funcţie de următoarele criterii:
a)dacă una dintre activităţi face obiectul dispoziţiilor prezentei legi, iar ceaialtă activitate face obiectul legii privind achiziţiile publice, contractul se atribuie conform dispoziţiilor legii privind achiziţiile publice;
b)dacă una dintre activităţi face obiectul dispoziţiilor prezentei legi, iar cealaltă activitate face obiectul legii privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii, contractul se atribuie în conformitate cu prezenta lege;
c)dacă una dintre activităţi face obiectul dispoziţiilor prezentei legi, iar cealaltă activitate nu intră sub incidenţa prezentei legi şi nici a legii privind achiziţiile publice sau a legii privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii, contractul se atribuie conform dispoziţiilor prezentei legi.
CAPITOLUL II: Exceptări
SECŢIUNEA 1: Exceptări aplicabile tuturor entităţilor contractante şi excluderi specifice
SUBSECŢIUNEA 1: Paragraful 1 – Exceptări aplicabile contractelor sectoriale atribuite în scopul revânzării sau închirierii către terţi
Art. 34
(1)Prezenta lege nu este aplicabilă contractelor sectoriale care sunt atribuite cu scopul de a se achiziţiona produse care urmează să fie revândute sau închiriate unor terţe părţi, în condiţiile în care entitatea contractantă nu beneficiază de un drept special sau exclusiv în acest sens, iar alte persoane au şi ele dreptul de a vinde sau de a închiria produse similare în aceleaşi condiţii ca şi entitatea contractantă.
(2)Prevederile alin. (1) nu sunt aplicabile achiziţiilor sectoriale desfăşurate de o unitate de achiziţii centralizate, în vederea realizării de activităţi de achiziţie centralizate.
(3)Entităţile contractante au obligaţia de a informa ANAP cu privire la categoriile de produse şi activităţi pe care le consideră excluse în temeiul alin. (1).
(4)ANAP are obligaţia de a comunica la solicitarea Comisiei Europene informaţiile primite potrivit alin. (3).
SUBSECŢIUNEA 2: Paragraful 2 – Exceptări aplicabile contractelor atribuite şi concursurilor de soluţii organizate pentru desfăşurarea altor activităţi decât pentru desfăşurarea unei activităţi relevante sau pentru desfăşurarea unei activităţi relevante într-o ţară terţă
Art. 35
(1)Prezenta lege nu este aplicabilă:
a)contractelor pe care entităţile contractante le atribuie pentru desfăşurarea altor activităţi decât pentru desfăşurarea activităţilor lor relevante;
b)contractelor sectoriale care sunt atribuite cu scopul de a se achiziţiona produse, servicii sau lucrări destinate efectuării unor activităţi relevante într-un stat terţ Uniunii Europene, în condiţiile în care în efectuarea respectivelor activităţi nu intervine utilizarea fizică a unei reţele sau a unui areal geografic din Uniunea Europeană.
(2)Prezenta lege nu este aplicabilă nici concursurilor de soluţii organizate în scopurile prevăzute la alin. (1).
(3)Entităţile contractante au obligaţia de a informa ANAP cu privire la categoriile de activităţi pe care le consideră excluse în temeiul alin. (1).
(4)ANAP are obligaţia de a comunica la solicitarea Comisiei Europene informaţiile primite potrivit alin. (3).
SUBSECŢIUNEA 3: Paragraful 3 – Exceptări aplicabile contractelor sectoriale atribuite şi concursurilor de soluţii organizate conform unor norme internaţionale
Art. 36
(1)Prezenta lege nu este aplicabilă contractelor sectoriale şi concursurilor de soluţii pe care entitatea contractantă este obligată să le atribuie sau să le organizeze conform unor proceduri de atribuire diferite de cele prevăzute în prezenta lege, stabilite în unul dintre următoarele moduri:
a)printr-un instrument juridic care creează obligaţii de drept internaţional public, precum un tratat sau acord internaţional, încheiat în conformitate cu Tratatele, între România şi una sau mai multe ţări terţe sau subdiviziuni ale acestora, care vizează lucrări, produse sau servicii destinate implementării sau exploatării în comun a unui proiect de către semnatari;
b)de către o organizaţie internaţională.
(2)Entităţile contractante au obligaţia de a informa ANAP cu privire la acordurile prevăzute la alin. (1) lit. a) existente în domeniul lor de activitate, încheiate în conformitate cu Tratatele.
(3)ANAP are obligaţia de a comunica Comisiei Europene informaţiile primite potrivit alin. (2).
(4)Prezenta lege nu este aplicabilă contractelor sectoriale şi concursurilor de soluţii care sunt atribuite sau organizate de entitatea contractantă în conformitate cu regulile în materie de achiziţii stabilite de o organizaţie internaţională sau de o instituţie financiară internaţională, în cazul în care contractele sectoriale sau concursurile de soluţii în cauză sunt finanţate integral de organizaţia sau instituţia respectivă.
(5)În cazul contractelor sectoriale şi al concursurilor de soluţii cofinanţate în cea mai mare parte de o organizaţie internaţională sau de o instituţie financiară internaţională, părţile convin asupra procedurilor de atribuire aplicabile.
(6)În cazul contractelor sectoriale şi al concursurilor de soluţii care implică aspecte de apărare sau securitate şi care sunt atribuite sau se organizează conform unor norme internaţionale sunt aplicabile dispoziţiile art. 46.
SUBSECŢIUNEA 4: Paragraful 4 – Exceptări specifice pentru contractele sectoriale de servicii
Art. 37
(1)Prezenta lege nu este aplicabilă pentru atribuirea contractelor sectoriale de servicii care au ca obiect:
a)cumpărarea sau închirierea, prin orice mijloace financiare, de terenuri, clădiri existente, alte bunuri imobile ori a drepturilor asupra acestora;
b)contracte pentru spaţiu de emisie sau furnizarea de programe care sunt atribuite furnizorilor de servicii media;
c)servicii de arbitraj, mediere şi alte forme de soluţionare alternativă a disputelor;
d)oricare dintre serviciile juridice prevăzute la alin. (3);
e)servicii financiare în legătură cu emisiunea, vânzarea, cumpărarea sau transferul valorilor mobiliare ori al altor instrumente financiare, potrivit prevederilor art. 4 alin. (1) pct. 50 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 26 iunie 2013 privind cerinţele prudenţiale pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii şi de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012, servicii ale băncilor centrale şi operaţiuni efectuate cu Fondul European de Stabilitate Financiară şi cu Mecanismul European de Stabilitate;
f)împrumuturi, indiferent dacă sunt sau nu în legătură cu emisiunea, vânzarea, cumpărarea sau transferul valorilor mobiliare sau al altor instrumente financiare;
g)contracte de muncă;
h)servicii de apărare civilă, protecţie civilă şi prevenirea pericolelor, prestate de persoane fără scop patrimonial care fac obiectul codurilor CPV 75250000-3, 75251000-0, 75251100-1, 75251110-4, 75251120-7, 75252000-7, 75222000-8, 98113100-9 şi 85143000-3, cu excepţia serviciilor de ambulanţă pentru transportul pacienţilor;
i)servicii de transport public de călători feroviar sau cu metroul.
(2)În sensul alin. (1) lit. b):
a)noţiunile serviciu media audiovizual şi furnizor de servicii media au înţelesurile prevăzute la art. 1 pct. 1 şi 12 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare;
b)noţiunea program cuprinde atât programele având înţelesul prevăzut la art. 1 pct. 4 din Legea nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, incluse într-un serviciu de programe de televiziune, cât şi programele incluse într-un serviciu de programe de radiodifuziune şi materialele pentru programe, iar noţiunea material pentru programe are acelaşi înţeles cu noţiunea program.
(3)Serviciile juridice care fac obiectul alin. (1) lit. d) sunt următoarele:
a)asistenţa şi reprezentarea unui client de către un avocat în sensul prevederilor Legii nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, republicată, cu modificările ulterioare, în cadrul unei proceduri de arbitraj sau de mediere ori al altei forme de soluţionare alternativă a disputelor desfăşurate în faţa unei instanţe sau altui organism naţional de arbitraj sau de mediere ori de soluţionare alternativă a disputelor în altă formă din România ori din alt stat sau în faţa unei instanţe internaţionale de arbitraj sau de mediere ori de soluţionare alternativă a disputelor în altă formă;
b)asistenţa şi reprezentarea unui client de către un avocat în sensul prevederilor Legii nr. 51/1995, republicată, cu modificările ulterioare, în cadrul unor proceduri judiciare în faţa instanţelor de judecată sau a autorităţilor publice naţionale din România ori din alt stat sau în faţa instanţelor de judecată ori a instituţiilor internaţionale;
c)asistenţă şi consultanţă juridică acordată de un avocat, anticipat sau în vederea pregătirii oricăreia dintre procedurile prevăzute la lit. a) şi b) sau în cazul în care există indicii concrete şi o probabilitate ridicată ca speţa în legătură cu care sunt acordate asistenţa şi consultanţa juridică să facă obiectul unor astfel de proceduri;
d)servicii juridice furnizate de fiduciari sau administratori-sechestru ori alte servicii juridice furnizate de entităţi desemnate de o instanţă judecătorească naţională sau care sunt desemnaţi potrivit legislaţiei în vigoare să îndeplinească sarcini specifice sub supravegherea şi controlul instanţelor judecătoreşti;
e)servicii prestate de executorii judecătoreşti.
SUBSECŢIUNEA 5: Paragraful 5 – Exceptări aplicabile contractelor sectoriale de servicii atribuite pe baza unui drept exclusiv
Art. 38
Prezenta lege nu este aplicabilă contractelor sectoriale de servicii atribuite unei entităţi care este ea însăşi autoritate contractantă sau unei asocieri de autorităţi contractante, în baza unui drept exclusiv de care acestea beneficiază pentru prestarea serviciilor respective în virtutea legii ori a altor acte cu caracter normativ care sunt publicate, în măsura în care acestea sunt compatibile cu prevederile TFUE.
(la data 22-dec-2017 Art. 38 din capitolul II, sectiunea 1, subsectiunea 5 modificat de Art. II, punctul 13. din Ordonanta urgenta 107/2017 )
prevederi din capitolul V (Norme Metodologice din 2016) la data 2016-06-06 pentru capitolul II , sectiunea 1 , subsectiunea 5 [+]
SUBSECŢIUNEA 6: Paragraful 6 – Exceptări aplicabile contractelor atribuite de anumite entităţi contractante pentru achiziţionarea de apă şi pentru furnizarea de energie sau furnizarea de combustibili pentru producerea energiei
Art. 39
Prezenta lege nu este aplicabilă:
a)contractelor care au ca obiect cumpărarea de apă, dacă acestea sunt atribuite de o entitate contractantă care desfăşoară una sau ambele activităţi legate de apa potabilă prevăzute la art. 7 alin. (1);
b)contractelor atribuite de entităţi contractante care desfăşoară activităţi de natura celor prevăzute la art. 5 alin. (1), art. 6 alin. (1) sau art. 11, în vederea furnizării de energie sau furnizării de combustibili pentru producerea energiei.
SUBSECŢIUNEA 7: Paragraful 7 – Exceptări aplicabile contractelor având ca obiect activităţi efectuate în scopul explorării de petrol şi gaze naturale
Art. 40
(1)Prezenta lege nu se aplică contractelor atribuite de entităţile contractante având ca obiect activităţi efectuate în scopul explorării de petrol şi gaze naturale.
(2)În sensul alin. (1) activităţile efectuate în scopul explorării de petrol şi gaze naturale includ totalitatea activităţilor întreprinse în vederea verificării dacă dintr-o anumită zonă sunt prezente zăcăminte de petrol şi/sau de gaze naturale, evaluarea cantitativă şi calitativă a acestora, precum şi determinarea condiţiilor tehnice şi economice de valorificare.
SECŢIUNEA 2: Achiziţii care includ aspecte de apărare şi securitate
SUBSECŢIUNEA 1: Paragraful 1 – Apărare şi securitate
Art. 41
(1)Prezenta lege se aplică contractelor sectoriale atribuite şi concursurilor de soluţii organizate în domeniile apărării şi securităţii naţionale, cu excepţia:
a)celor pentru care se aplică dispoziţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 114/2011, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.195/2012;
b)celor pentru care nu sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 114/2011, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.195/2012, potrivit art. 21, 22 sau 56 din aceasta.
(2)Prezenta lege nu este aplicabilă contractelor sectoriale atribuite şi concursurilor de soluţii organizate în domeniile apărării şi securităţii naţionale care nu sunt exceptate în temeiul alin. (1), în măsura în care protecţia intereselor esenţiale de securitate ale statului nu poate fi garantată doar prin măsuri mai puţin invazive, cum ar fi impunerea unor cerinţe în vederea protejării caracterului confidenţial al informaţiilor pe care entitatea contractantă le pune la dispoziţie în cadrul unei proceduri de atribuire potrivit dispoziţiilor prezentei legi.
(3)Prezenta lege nu este aplicabilă contractelor sectoriale atribuite şi concursurilor de soluţii organizate în domeniile apărării şi securităţii naţionale care nu sunt exceptate în temeiul alin. (1), în măsura în care aplicarea prezentei legi ar obliga entitatea contractantă să furnizeze informaţii a căror divulgare este contrară intereselor esenţiale ale securităţii naţionale, potrivit art. 346 alin. (1) lit. a) din TFUE.
(4)Prezenta lege nu este aplicabilă contractelor sectoriale sau concursurilor de soluţii în legătură cu care este îndeplinită cel puţin una dintre următoarele condiţii:
a)atribuirea şi executarea contractului sectorial sau a concursului de soluţii reprezintă informaţii secrete de stat, în conformitate cu dispoziţiile legale privind protecţia informaţiilor clasificate;
b)atribuirea şi executarea contractului sectorial sau a concursului de soluţii necesită impunerea, potrivit dispoziţiilor legale, a unor măsuri speciale de securitate pentru protejarea unor interese esenţiale de securitate ale statului, cu condiţia ca acestea să nu poată fi garantate prin măsuri mai puţin invazive, cum ar fi cerinţele prevăzute la alin. (2).
SUBSECŢIUNEA 2: Paragraful 2 – Achiziţii mixte care se referă la activităţi identice şi implică aspecte de apărare sau de securitate
Art. 42
(1)În cazul contractelor mixte care au ca obiect atât achiziţii pentru care se aplică dispoziţiile prezentei legi, cât şi achiziţii pentru care se aplică dispoziţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 114/2011, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 195/2012, sau ale altor acte normative/memorandumuri emise în temeiul art. 20 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 114/2011, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 195/2012, în legătură cu situaţiile prevăzute la art. 346 din TFUE, iar diferitele părţi ale unui anumit contract mixt sunt în mod obiectiv separabile, entitatea contractantă are dreptul de a alege între a atribui contracte distincte pentru părţile separate şi a atribui un singur contract.
(2)În cazul în care, în temeiul alin. (1), entitatea contractantă alege să atribuie contracte distincte pentru părţile separate, regimul juridic şi actul normativ care se aplică atribuirii fiecăruia dintre aceste contracte distincte sunt cele determinate în funcţie de caracteristicile fiecărei părţi avute în vedere.
(3)În cazul în care, în temeiul alin. (1), entitatea contractantă alege să atribuie un singur contract, pentru stabilirea regimului juridic şi a actului normativ aplicabilă atribuirii contractului respectiv se aplică următoarele criterii:
a)atunci când o parte a contractului face obiectul actelor normative emise în temeiul art. 20 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.114/2011, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 195/2012, în legătură cu situaţiile prevăzute la art. 346 din TFUE, contractul poate fi atribuit fără aplicarea dispoziţiilor prezentei legi, cu condiţia ca atribuirea unui singur contract să fie justificată de motive obiective;
b)atunci când o parte a contractului face obiectul dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 114/2011, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 195/2012, contractul poate fi atribuit în conformitate cu dispoziţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 114/2011, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 195/2012, cu condiţia ca atribuirea unui singur contract să fie justificată de motive obiective.
(4)Dispoziţiile alin. (3) lit. b) nu aduc atingere pragurilor şi excepţiilor prevăzute de dispoziţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 114/2011, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 195/2012.
(5)În cazul în care, în legătură cu un anumit contract, sunt incidente deopotrivă dispoziţiile alin. (3) lit. a) şi lit. b), se aplică dispoziţiile alin. (3) lit. a).
(6)Decizia de a atribui un singur contract în conformitate cu alin. (3) nu poate fi luată de entitatea contractantă în scopul exceptării atribuirii unor contracte de la aplicarea prevederilor prezentei legi sau ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 114/2011, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 195/2012
(7)În cazul contractelor mixte care au ca obiect atât achiziţii pentru care se aplică dispoziţiile prezentei legi, cât şi achiziţii pentru care se aplică dispoziţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 114/2011, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 195/2012, sau ale altor acte normative emise în temeiul art. 20 alin. (3) din aceasta, în legătură cu situaţiile prevăzute la art. 346 din TFUE, iar diferitele părţi ale unui anumit contract mixt nu sunt în mod obiectiv separabile, contractul poate fi atribuit în conformitate cu dispoziţiile actelor normative emise în temeiul art. 20 alin. (3) menţionat mai sus, dacă include elemente în legătură cu situaţiile prevăzute la art. 346 din TFUE, sau în conformitate cu prevederile ordonanţei de urgenţă, în caz contrar.
SUBSECŢIUNEA 3: Paragraful 3 – Achiziţii care se referă la mai multe activităţi relevante şi implică aspecte legate de apărare sau securitate
Art. 43
(1)În cazul contractelor care vizează mai multe activităţi relevante şi implică aspecte legate de apărare sau securitate, entităţile contractante au dreptul de a alege între a atribui contracte distincte pentru părţile separate şi a atribui un singur contract.
(2)Decizia de a atribui un singur contract sau mai multe contracte distincte nu poate fi luată de entitatea contractantă în temeiul alin. (1) în scopul excluderii atribuirii unui contract sau a unor contracte de la aplicarea prevederilor prezentei legi sau ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.114/2011, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 195/2012.
(3)În cazul în care în temeiul alin. (1), entităţile contractante aleg să atribuie contracte separate, regimul juridic şi actul normativ aplicabile atribuirii fiecăruia dintre aceste contracte sunt cele determinate de caracteristicile fiecărei activităţi avute în vedere.
Art. 44
În cazul în care entităţile contractante aleg să atribuie un singur contract, se aplică prevederile art. 45, cu condiţia ca atribuirea unui singur contract să fie justificată de motive obiective şi să nu fie luată de entitatea contractantă în scopul excluderii atribuirii unor contracte de la aplicarea prevederilor prezentei legi.
Art. 45
(1)În cazul contractelor care vizează o activitate care face obiectul prezentei legi şi o altă activitate care face obiectul actelor normative emise în temeiul art. 20 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 114/2011, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 195/2012, în legătură cu situaţiile prevăzute la art. 346 din TFUE, contractele pot fi atribuite fără aplicarea dispoziţiilor prezentei legi.
(2)În cazul contractelor care vizează o activitate care face obiectul prezentei legi şi o altă activitate care face obiectul dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 114/2011, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 195/2012, contractele pot fi atribuite în conformitate cu dispoziţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 114/2011, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 195/2012.
(3)În cazul contractelor prevăzute la alin. (2), care includ achiziţii sau alte elemente reglementate de actele normative emise în temeiul art. 20 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 114/2011, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 195/2012 în legătură cu situaţiile prevăzute la art. 346 din TFUE, contractele pot fi atribuite fără aplicarea dispoziţiilor prezentei legi.
(4)Dispoziţiile alin. (2) nu aduc atingere pragurilor şi excluderilor prevăzute de dispoziţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 114/2011, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 195/2012.
SUBSECŢIUNEA 4: Paragraful 4 – Contracte sectoriale şi concursuri de soluţii care implică aspecte de apărare sau securitate, atribuite sau organizate conform unor norme internaţionale
Art. 46
(1)Prezenta lege nu este aplicabilă contractelor sectoriale şi concursurilor de soluţii care implică aspecte de apărare sau de securitate şi pe care entitatea contractantă este obligată să le atribuie sâu să le organizeze conform unor proceduri de atribuire diferite de cele prevăzute în prezenta lege, stabilite în unul dintre următoarele moduri:
a)printr-un acord sau înţelegere internaţională, încheiat în conformitate cu Tratatele, între România şi una sau mai multe ţări terţe ori subdiviziuni ale acestora, care vizează lucrări, produse sau servicii destinate implementării sau exploatării în comun a unui proiect de către semnatari;
b)printr-un acord sau un aranjament internaţional referitor la staţionarea de trupe şi care vizează operatorii economici ai unui stat membru sau ai unei ţări terţe;
c)de către o organizaţie internaţională.
(2)Entităţile contractante au obligaţia de a informa ANAP cu privire la acordurile prevăzute la alin. (1) lit. a) existente în domeniul lor de activitate.
(3)ANAP are obligaţia de a comunica Comisiei Europene informaţiile primite potrivit alin. (2).
(4)Prezenta lege nu este aplicabilă contractelor sectoriale şi concursurilor de soluţii care implică aspecte de apărare sau de securitate şi care sunt atribuite sau organizate de entitatea contractantă în conformitate cu regulile în materie de achiziţii stabilite de o organizaţie internaţională sau de o instituţie financiară internaţională, în cazul în care contractele sectoriale sau concursurile de soluţii în cauză sunt finanţate integral de organizaţia sau instituţia respectivă, precum şi în cazul în care legislaţia prevede altfel.
(5)În cazul contractelor sectoriale şi al concursurilor de soluţii care implici aspecte de apărare sau de securitate cofinanţate în cea mai mare parte de o organizaţie internaţională sau de o instituţie financiară internaţională, părţile convin asupra procedurilor de atribuire aplicabile.
(6)Prezenta lege nu este aplicabilă contractelor de achiziţie sectorială/acordurilor-cadru şi concursurilor de soluţii care implică aspecte de apărare şi securitate naţională şi pe care entitatea contractantă le atribuie unei organizaţii internaţionale.
SECŢIUNEA 3: Situaţii speciale
SUBSECŢIUNEA 1: Paragraful 1 – Contracte încheiate între entităţi contractante
Art. 47
(1)Prezenta lege nu este aplicabilă contractelor sectoriale atribuite de o entitate contractantă unei persoane juridice de drept privat sau de drept public în cazul în care sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii:
a)entitatea contractantă exercită asupra persoanei juridice în cauză un control similar celui pe care îl exercită asupra propriilor departamente sau servicii;
b)mai mult de 80% din activităţile persoanei juridice controlate sunt efectuate în vederea îndeplinirii sarcinilor care îi sunt încredinţate de către entitatea contractantă care o controlează sau de către alte persoane juridice controlate de respectiva entitate contractantă;
c)nu există participare privată directă la capitalul persoanei juridice controlate, cu excepţia formelor de participare a capitalului privat care nu oferă controlul sau dreptul de veto, dar a căror existenţă este necesară potrivit dispoziţiilor legale, în conformitate cu Tratatele, şi care nu exercită o influenţă determinantă asupra persoanei juridice controlate.
(2)În sensul alin. (1) lit. a) se consideră că o entitate contractantă exercită asupra unei persoane juridice un control similar celui pe care îl exercită asupra propriilor departamente sau servicii atunci când exercită o influenţă determinantă atât asupra obiectivelor strategice, cât şi asupra deciziilor importante ale persoanei juridice controlate; un astfel de control poate fi exercitat şi de o altă persoană juridica, ea însăşi controlată în acelaşi mod de către entitatea contractantă.
(3)Excepţia prevăzută la alin. (1) se aplică şi atunci când o persoană juridică controlată care are calitatea de entitate contractantă atribuie un contract entităţii contractante care o controlează sau unei alte persoane juridice controlate de aceeaşi entitate contractantă, cu condiţia să nu existe participare privată directă la capitalul persoanei juridice căreia i se atribuie contractul, cu excepţia formelor de participare a capitalului privat care nu oferă controlul sau dreptul de veto, dar a căror existenţă este necesară potrivit dispoziţiilor legale, în conformitate cu Tratatele, şi care nu exercită o influenţă determinantă asupra persoanei juridice controlate.
Art. 48
(1)Prezenta lege nu este aplicabilă contractelor sectoriale atribuite unei persoane juridice de drept privat sau de drept public de către o entitate contractantă care nu exercită asupra acelei persoane juridice un control potrivit prevederilor art. 47 alin. (1), în cazul în care sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii:
a)entitatea contractantă exercită în comun cu alte entităţi contractante asupra persoanei juridice în cauză un control similar celui pe care îl exercită asupra propriilor departamente sau servicii;
b)mai mult de 80% din activităţile respectivei persoane juridice sunt efectuate în vederea îndeplinirii sarcinilor care îi sunt încredinţate de către entităţile contractante care o controlează sau de către alte persoane juridice controlate de aceleaşi autorităţi contractante;
c)nu există participare privată directă la capitalul persoanei juridice controlate, cu excepţia formelor de participare a capitalului privat care nu oferă controlul sau dreptul de veto, dar a căror existenţă este necesară potrivit dispoziţiilor legale, în conformitate cu Tratatele, şi care nu exercită o influenţă determinantă asupra persoanei juridice controlate.
(2)În sensul alin. (1) lit. a), entităţile contractante exercită în comun controlul asupra unei persoane juridice dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii:
a)organele de decizie ale persoanei juridice controlate sunt compuse din reprezentanţi ai tuturor entităţilor contractante participante, aceeaşi persoană având dreptul de a reprezenta mai multe sau toate entităţile contractante participante;
b)entităţile contractante sunt în măsură să exercite în comun o influenţă determinantă asupra obiectivelor strategice şi a deciziilor importante ale persoanei juridice controlate;
c)persoana juridică controlată nu urmăreşte interese contrare celor ale autorităţilor contractante care o controlează.
Art. 49
Prezenta lege nu este aplicabilă contractelor încheiate exclusiv între două sau mai multe entităţi contractante în cazul în care sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii:
a)contractul instituie sau pune în aplicare o cooperare între entităţile contractante participante, cu scopul de a asigura că serviciile publice a căror realizare trebuie să o asigure sunt prestate în vederea îndeplinirii unor obiective comune;
b)punerea în aplicare a cooperării are la bază exclusiv consideraţii de interes public;
c)entităţile contractante participante desfăşoară pe piaţa liberă mai puţin de 20% din activităţile vizate de cooperare.
Art. 50
(1)Procentele prevăzute la art. 47 alin. (1) lit. b), art. 48 alin. (1) lit. b) şi la art. 49 lit. c) se stabilesc pe baza cifrei medii de afaceri totale sau a unui indicator alternativ corespunzător bazat pe activitatea desfăşurată, cum ar fi costurile suportate de persoana juridică sau de entitatea contractantă, după caz, în legătură cu servicii, produse şi lucrări din ultimii 3 ani anteriori atribuirii contractului.
(2)În cazul în care, în situaţia prevăzută la alin. (1), din cauza datei la care persoana juridică sau entitatea contractantă, după caz, a fost înfiinţată sau şi-a început activitatea sau ca urmare a reorganizării activităţilor sale, cifra de afaceri sau un alt indicator alternativ corespunzător bazat pe activitatea desfăşurată, cum ar fi costurile, nu este disponibil pentru ultimii 3 ani sau nu mai este relevant, procentele prevăzute la art. 47 alin. (1) lit. b), art. 48 alin. (1) lit. b) şi la art. 49 lit. c) pot fi stabilite prin utilizarea unor metode estimative, în special prin utilizarea previziunilor de afaceri.
SUBSECŢIUNEA 2: Paragraful 2 – Contracte atribuite unei întreprinderi afiliate
Art. 51
(1)Prezenta lege nu este aplicabilă atribuirii contractului sectorial:
a)de către o entitate contractantă unei întreprinderi afiliate; sau
b)de către o asociere de mai multe entităţi contractante, formată exclusiv cu scopul de a derula o activitate relevantă, unei întreprinderi afiliate la una dintre entităţile contractante respective.
(2)Prevederile alin. (1) sunt aplicabile:
a)în cazul unui contract sectorial de servicii, numai dacă cel puţin 80% din cifra medie de afaceri în domeniul serviciilor, din ultimii 3 ani, a întreprinderii afiliate provine din prestarea de astfel de servicii pentru entitatea contractantă sau pentru întreprinderile cu care este afiliată;
b)în cazul unui contract sectorial de produse, numai dacă cel puţin 80% din cifra medie de afaceri în domeniul furnizării de produse, din ultimii 3 ani, a întreprinderii afiliate provine din furnizarea de astfel de produse pentru entitatea contractantă sau pentru întreprinderile cu care este afiliată;
c)în cazul unui contract sectorial de lucrări, numai dacă cel puţin 80% din cifra medie de afaceri în domeniul lucrărilor, din ultimii 3 ani, a întreprinderii afiliate provine din execuţia de astfel de lucrări pentru entitatea contractantă sau pentru întreprinderile cu care este afiliată.
(3)În sensul prevederilor alin. (1) şi (2), întreprindere afiliată reprezintă orice persoană care desfăşoară activităţi economice şi care intră, în conformitate cu prevederile legale referitoare la consolidarea conturilor, în perimetrul de consolidare al entităţii contractante sau orice persoană care desfăşoară activităţi economice şi care se află în oricare din următoarele situaţii:
a)entitatea contractantă exercită, direct sau indirect, o influenţă dominantă asupra sa;
b)exercită, direct sau indirect, o influenţă dominantă asupra unei entităţi contractante;
c)împreună cu entitatea contractantă, se află, direct sau indirect, sub influenţa dominantă a unei alte persoane care desfăşoară activităţi economice; pentru noţiunea de influenţă dominantă, prevederile art. 3 alin. (1) lit. bb) se aplică în mod corespunzător.
(4)În cazul în care, în funcţie de data la care o întreprindere afiliată a fost înfiinţată sau şi-a început activitatea, cifra de afaceri nu este disponibilă pentru ultimii 3 ani, este suficient ca întreprinderea să demonstreze că cifra de afaceri prevăzută la alin. (2) este credibilă, în special prin utilizarea previziunilor de afaceri.
(5)În cazul în care mai mult de o întreprindere afiliată la entitatea contractantă furnizează servicii sau lucrări identice sau Similare, procentajele prevăzute la alin. (2) se calculează luând în considerare cifra totală de afaceri care rezultă din prestarea de servicii, furnizarea de produse sau execuţia de lucrări de Către respectivele întreprinderi afiliate.
(6)Entităţile contractante au obligaţia de a transmite ANAP orice informaţii pe care aceasta le solicită cu privire la contractele pentru care s-au considerat aplicabile prevederile alin. (1) şi (2).
SUBSECŢIUNEA 3: Paragraful 3 – Contracte sectoriale atribuite unei asocieri de mai multe entităţi contractante sau unei entităţi contractante care face parte dintr-o astfel de asociere
Art. 52
(1)Prezenta lege nu este aplicabilă pentru atribuirea contractului sectorial:
a)de către o asociere de mai multe entităţi contractante, formată exclusiv cu scopul de a derula o activitate relevantă, uneia dintre entităţile contractante respective;
b)de către o entitate contractantă unei asocieri de entităţi contractante din care ea însăşi face parte, înfiinţată exclusiv cu scopul de a derula o activitate relevantă.
(2)Prevederile alin. (1) sunt aplicabile numai dacă asocierea a fost înfiinţată pentru efectuarea activităţii în cauză pe o perioadă de cel puţin 3 ani, iar instrumentul juridic prin care s-a înfiinţat asocierea prevede că entităţile contractante în cauză vor face parte din asocierea respectivă pentru o perioadă cel puţin egală cu cea menţionată.
(3)Entităţile contractante au obligaţia de a transmite ANAP orice informaţii pe care aceasta le solicită cu privire la contractele pentru care s-au considerat aplicabile prevederile alin. (1).
SUBSECŢIUNEA 4: Paragraful 4 – Servicii de cercetare şi dezvoltare
Art. 53
Prezenta lege se aplică contractelor sectoriale de servicii care au ca obiect prestarea de servicii de cercetare şi dezvoltare care fac obiectul codurilor CPV cuprinse între 73000000-2 şi 73120000-9, 73300000-5, 73420000-2 sau 73430000-5, doar dacă sunt îndeplinite în mod cumulativ următoarele condiţii:
a)rezultatele sunt destinate, în mod exclusiv, entităţii contractante, pentru uz propriu în exercitarea propriei activităţi; şi
b)serviciul prestat este remunerat în totalitate de către entitatea contractantă.
SUBSECŢIUNEA 5: Paragraful 5 – Activităţi expuse direct concurenţei
Art. 54
(1)Prezenta lege nu este aplicabilă pentru atribuirea contractelor sectoriale şi concursurilor de soluţii, în cazul în care activitatea relevantă pentru care sunt destinate este expusă direct concurenţei pe o piaţă la care accesul nu este restricţionat.
(2)În sensul prevederilor alin. (1), constatarea faptului că o anumită activitate relevantă este sau nu expusă direct concurenţei se stabileşte de către Comisia Europeană pe baza unei notificări/cereri formulate în acest sens de entitatea contractantă interesată, care va cuprinde toate informaţiile necesare pentru adoptarea unei decizii pertinente în legătură cu situaţia existentă.
(3)Înainte de a se adresa Comisiei Europene, entitatea contractantă solicită în scris Consiliului Concurenţei punctul de vedere cu privire la faptul că o anumită activitate relevantă este sau nu expusă direct concurenţei. Autorităţile de reglementare în domeniul activităţilor relevante au obligaţia ca, în termenul stabilit de Consiliul Concurenţei, să furnizeze informaţiile pe care acesta le consideră necesare formulării punctului său de vedere.
(4)Consiliul Concurenţei va transmite punctul de vedere în termen de 30 de zile de la data primirii tuturor informaţiilor necesare evaluării expunerii directe la concurenţă a activităţii relevante.
(5)Procedura specifică pentru elaborarea şi transmiterea cererii prevăzute la alin. (2) se stabileşte prin hotărâre a Guvernului.
SUBSECŢIUNEA 6: Paragraful 6 – Activităţi de achiziţie centralizată
Art. 55
(1)Entitatea contractantă nu aplică dispoziţiile prezentei legi pentru achiziţiile care îndeplinesc una dintre următoarele condiţii:
a)au ca obiect produse sau servicii achiziţionate de la o unitate de achiziţii centralizate care furnizează activităţile de achiziţie centralizate prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. d);
b)au ca obiect lucrări, produse sau servicii achiziţionate în temeiul unor contracte atribuite de către o unitate de achiziţii centralizate care furnizează activităţile de achiziţie centralizate prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. d);
c)au ca obiect lucrări, produse sau servicii a căror achiziţie se realizează prin utilizarea unui sistem dinamic de achiziţii administrat de o unitate de achiziţii centralizate care furnizează activităţile de achiziţie centralizate prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. d);
d)au ca obiect lucrări, produse sau servicii achiziţionate printr-un acord-cadru încheiat de o unitate de achiziţii centralizate care furnizează activităţile de achiziţie centralizate prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. d), în măsura în care identitatea entităţii contractante a fost prevăzută în cuprinsul invitaţiei la procedura concurenţială de ofertare publicate în cadrul procedurii de atribuire a acordului-cadru organizate de către unitatea de achiziţii centralizate.
(la data 22-dec-2017 Art. 55, alin. (1), litera D. din capitolul II, sectiunea 3, subsectiunea 6 modificat de Art. II, punctul 14. din Ordonanta urgenta 107/2017 )
(2)În cazul prevăzut la alin. (1), entitatea contractantă are obligaţia de a aplica dispoziţiile prezentei legi numai în ceea ce priveşte activităţile pe care le realizează ea însăşi, cum ar fi:
a)atribuirea unui contract în cadrul unui sistem dinamic de achiziţii care este administrat de către o unitate de achiziţii centralizate;
b)încheierea unui contract subsecvent prin reluarea competiţiei în executarea unui acord-cadru încheiat de către o unitate de achiziţii centralizate.
(3)Înfiinţarea de unităţi de achiziţii centralizate de către entităţi contractante şi situaţiile şi condiţiile în care acestea achiziţionează lucrări, produse şi/sau servicii se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.
(4)Înfiinţarea de unităţi de achiziţii centralizate de către entităţile contractante, altele decât cele prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a) şi b), şi situaţiile şi modul în care acestea achiziţionează lucrări, produse şi/sau servicii se stabilesc de către entităţile contractante, altele decât cele prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a) şi b), conform unor reguli proprii.
Art. 56
(1)Toate procedurile de atribuire organizate de o unitate de achiziţii centralizate se realizează prin mijloace electronice de comunicare, în conformitate cu prevederile art. 78-81 şi ale normelor metodologice de aplicare a prevederilor prezentei legi.
(2)Entitatea contractantă nu are obligaţia de a aplica procedurile de atribuire reglementate de prezenta lege atunci când, în condiţiile stabilite prin hotărârea Guvernului prevăzută la art. 55 alin. (3) sau prin regulile proprii potrivit prevederilor art. 55 alin. (4), atribuie unei unităţi de achiziţii centralizate un contract sectorial de servicii având ca obiect furnizarea de activităţi de achiziţie centralizate.
(3)Contractele sectoriale de servicii prevăzute la alin. (2) pot include şi furnizarea de activităţi de achiziţie auxiliare.
(4)Atribuirea contractelor sectoriale de servicii privind furnizarea de activităţi de achiziţie auxiliare altfel decât de către o unitate de achiziţii centralizate potrivit alin. (2) se realizează prin aplicarea procedurilor de atribuire reglementate de prezenta lege în cazul contractelor sectoriale de servicii.
(5)Dispoziţiile prezentei legi nu sunt aplicabile în cazul în care O unitate de achiziţii centralizate furnizează activităţi de achiziţie centralizate sau un furnizor de servicii de achiziţie furnizează activităţi de achiziţie auxiliare pentru o entitate contractantă altfel decât în temeiul unui contract sectorial.
SUBSECŢIUNEA 7: Paragraful 7 – Achiziţii realizate ocazional în comun
Art. 57
(1)Două sau mai multe entităţi contractante pot conveni să efectueze în comun anumite achiziţii specifice.
(2)În cazul în care o procedură de atribuire a unui contract sectorial este gestionată în întregime în comun, în numele şi pe seama tuturor entităţilor contractante, acestea sunt responsabile în mod solidar pentru îndeplinirea obligaţiilor care le revin în temeiul prezentei legi.
(3)Dispoziţiile alin. (2) se aplică în mod corespunzător şi în cazul în care o singură entitate contractantă gestionează procedura de atribuire a unui contract sectorial, acţionând atât în nume propriu, cât şi în numele şi pe seama celorlalte entităţi contractante.
(4)În cazul în care o procedură de atribuire a unui contract sectorial nu este gestionată în întregime în numele şi pe seama entităţilor contractante, acestea sunt responsabile în mod solidar numai cu privire la activităţile efectuate în comun.
(5)În cazul prevăzut la alin. (4), fiecare entitate contractantă este responsabilă în mod individual pentru îndeplinirea obligaţiilor sale în temeiul prezentei legi în ceea ce priveşte activităţile pe care le realizează în nume propriu.
SUBSECŢIUNEA 8: Paragraful 8 – Achiziţii care implică entităţi contractante din alte state membre
Art. 58
(1)Fără a aduce atingere dispoziţiilor art. 47-52, entităţile contractante naţionale pot acţiona în comun cu entităţi contractante din alte state membre pentru atribuirea contractelor sectoriale în conformitate cu dispoziţiile art. 59-61.
(2)Entităţile contractante naţionale nu vor folosi mijloacele şi instrumentele reglementate de dispoziţiile art. 59-61 în scopul evitării aplicării normelor imperative naţionale de drept public care, în conformitate cu dreptul Uniunii Europene, se aplică statutului sau activităţilor acestora.
Art. 59
(1)Entităţile contractante naţionale au dreptul de a utiliza activităţile de achiziţie centralizate furnizate de o unitate de achiziţii centralizate dintr-un alt stat membru.
(2)Furnizarea activităţilor de achiziţie centralizate de către o unitate de achiziţii centralizate dintr-un alt stat membru se realizează în conformitate cu dispoziţiile legislaţiei naţionale a statului membru în care este situată unitatea de achiziţii centralizate.
(3)Dispoziţiile legislaţiei naţionale a statului membru în care este situată unitatea de achiziţii centralizate se aplică, de asemenea, pentru:
a)atribuirea unui contract în cadrul unui sistem dinamic de achiziţii;
b)încheierea unui contract subsecvent prin reluarea competiţiei în executarea unui acord-cadru.
(4)Entităţile contractante naţionale pot, împreună cu entităţi contractante din alte state membre, să atribuie în comun un contract sectorial, să încheie un acord-cadru sau să administreze un sistem dinamic de achiziţii, precum şi, în măsura în care identitatea entităţilor contractante a fost prevăzută în cuprinsul invitaţiei la o procedură concurenţială de ofertare, să încheie contracte sectoriale în executarea acordului-cadru sau în cadrul sistemului dinamic de achiziţii.
(5)În cazul prevăzut la alin. (4) şi cu excepţia situaţiei în care elementele necesare sunt stabilite printr-un acord internaţional încheiat între România şi statul membru în cauză, entităţile contractante participante încheie un acord prin care stabilesc:
a)responsabilităţile părţilor şi dispoziţiile de drept naţional aplicabile;
b)aspectele de organizare internă a procedurii de atribuire, inclusiv gestionarea procedurii, repartizarea lucrărilor, produselor sau serviciilor care urmează să fie achiziţionate şi încheierea contractelor.
Art. 60
(1)Entitatea contractantă participantă la o achiziţie sectorială realizată în conformitate cu dispoziţiile art. 59 alin. (4) nu are obligaţia de a aplica dispoziţiile prezentei legi atunci când achiziţionează lucrări, produse sau servicii care fac obiectul achiziţiei de la entitatea contractantă responsabilă pentru gestionarea procedurii de atribuire.
(2)Entităţile contractante participante la o achiziţie sectorială realizată în conformitate cu dispoziţiile art. 59 alin. (4) pot stabili, potrivit dispoziţiilor art. 59 alin. (5) lit. a), repartizarea responsabilităţilor specifice între acestea şi pot conveni asupra aplicării legislaţiei naţionale interne a oricăruia dintre statele membre în care sunt situate entităţile contractante participante.
(3)Modul de alocare a responsabilităţilor şi legislaţia naţională aplicabilă se menţionează în documentaţia de atribuire pentru contractele sectoriale atribuite în comun în conformitate cu dispoziţiile art. 59 alin. (4).
Art. 61
(1)În cazul în care mai multe entităţi contractante din România şi alte State Membre au înfiinţat o entitate comună, inclusiv o grupare europeană de cooperare teritorială în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1.082/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 5 iulie 2006 privind o grupare europeană de cooperare teritorială (GECT) sau o altă entitate în temeiul dreptului Uniunii Europene, entităţile contractante participante convin, prin decizie a organismului competent al entităţii comune, asupra aplicării dispoziţiilor de drept naţional în materie de achiziţii sectoriale ale unuia dintre următoarele state membre:
a)statul membru în care entitatea comună îşi are sediul;
b)statul membru în care entitatea comună îşi desfăşoară activităţile.
(2)Acordul prevăzut la alin. (1) poate produce efecte pe o perioadă nedeterminată, atunci când este încorporat în actul constitutiv al entităţii comune, sau poate fi limitat la o perioadă determinată, anumite tipuri de contracte sau una sau mai multe atribuiri de contracte individuale.
CAPITOLUL III: Reguli generale de participare şi desfăşurare a procedurilor de atribuire
SECŢIUNEA 1: Operatori economici
Art. 62
Entităţile contractante au obligaţia să respecte toate principiile conform art. 2 alin. (2), în mod special un tratament egal şi nediscriminatoriu, şi să acţioneze într-o manieră transparentă şi proporţională.
Art. 63
(1)Entităţile contractante nu vor concepe sau Structura achiziţiile sectoriale ori elemente ale acestora cu scopul exceptării acestora de la aplicarea dispoziţiilor prezentei legi sau al restrângerii artificiale a concurenţei.
(2)În sensul alin. (1), se consideră că există o restrângere artificială a concurenţei în cazul în care achiziţia sectorială ori elemente ale acesteia sunt concepute sau structurate cu scopul de a favoriza sau dezavantaja în mod nejustificat anumiţi operatori economici.
Art. 64
(1)Entitatea contractantă precizează în documentaţia de atribuire reglementările obligatorii în domeniile mediului, social şi al relaţiilor de muncă, stabilite prin legislaţia adoptată la nivelul Uniunii Europene, legislaţia naţională, prin acorduri colective sau prin tratatele, convenţiile şi acordurile internaţionale în aceste domenii, care trebuie respectate pe parcursul executării contractului sectorial sau să indice instituţiile competente de la care operatorii economici pot obţine informaţii detaliate privind reglementările respective.
(2)În cazul prevăzut la alin. (1), entitatea contractantă are totodată obligaţia de a solicita operatorilor economici să indice în cadrul ofertei faptul că la elaborarea acesteia au ţinut cont de obligaţiile relevante din domeniile mediului, social şi al relaţiilor de munca.
Art. 65
(1)Operatorii economici care, potrivit legislaţiei statului în care sunt stabiliţi, au dreptul să presteze o anumită activitate inclusă în obiectul achiziţiei sectoriale nu pot fi respinşi numai pe motiv că, în temeiul legislaţiei statului membru în care se atribuie contractul, sunt obligaţi să fie persoane fizice sau persoane juridice.
(2)În cazul contractelor sectoriale de servicii şi de lucrări şi al contractelor sectoriale de produse care includ şi servicii sau lucrări sau operaţiuni de amplasare şi de instalare, entitatea contractantă poate obliga persoanele juridice sau alte entităţi constituite într-o altă formă de organizare prevăzută de dispoziţiile legale să indice, în cadrul ofertelor sau solicitărilor de participare, numele şi calificările profesionale relevante ale persoanelor fizice responsabile cu executarea contractului în cauză.
Art. 66
Orice operator economic are dreptul de a participa la procedura de atribuire în calitate de ofertant sau candidat, individual ori în comun cu alţi operatori economici, inclusiv în forme de asociere temporară constituite în scopul participării la procedura de atribuire, în condiţiile prevăzute de prezenta lege.
(la data 22-dec-2017 Art. 66 din capitolul III, sectiunea 1 modificat de Art. II, punctul 15. din Ordonanta urgenta 107/2017 )
Art. 67
(1)Entitatea contractantă nu are dreptul de a impune operatorilor economici care participă în comun la procedura de atribuire să adopte sau să constituie o anumită formă juridică pentru depunerea unei oferte sau a unei solicitări de participare.
(2)Entitatea contractantă are dreptul de a solicita operatorilor economici participanţi în comun la procedura de atribuire, odată ce le-a fost atribuit contractul, să adopte sau să constituie o anumită formă juridică, cu condiţia ca acest lucru să fi fost prevăzut în invitaţia la procedura concurenţială de ofertare sau documentaţia de atribuire şi în măsura în care o astfel de modificare este necesară pentru executarea în mod corespunzător a contractului de achiziţie sectorial.
(la data 22-dec-2017 Art. 67, alin. (2) din capitolul III, sectiunea 1 modificat de Art. II, punctul 16. din Ordonanta urgenta 107/2017 )
(3)Entitatea contractantă are dreptul de a stabili prin documentaţia de atribuire, atunci când este necesar şi justificat din motive obiective, modul în care operatorii economici urmează să îndeplinească cerinţele referitoare la capacitatea economică şi financiară şi capacitatea tehnică şi profesională, în cazul participării în comun la procedura de atribuire, cu respectarea principiului proporţionalităţii.
(4)Entitatea contractantă are dreptul de a stabili prin documentaţia de atribuire anumite condiţii specifice privind executarea contractului sectorial sau a acordului-cadru, în cazul în care operatori economici participă în comun la procedura de atribuire, diferite de cele aplicabile ofertanţilor individuali, justificate de motive obiective şi cu respectarea principiului proporţionalităţii.
(5)Prin normele metodologice de aplicare a prevederilor prezentei legi se stabilesc prevederi sau cerinţe standard în legătură cu modalităţile de îndeplinire de către operatori economici care participă în comun la procedura de atribuire a cerinţelor referitoare la capacitatea economică şi financiară şi capacitatea tehnică şi profesională.
Art. 68
(1)Entitatea contractantă solicită ofertantului/candidatului să precizeze în ofertă ori în solicitarea de participare:
a)partea/părţile din contract pe care urmează să le subcontracteze; şi
b)datele de identificare ale subcontractanţilor propuşi, dacă aceştia din urmă sunt cunoscuţi la momentul depunerii ofertei sau a solicitării de participare.
(la data 22-dec-2017 Art. 68, alin. (1) din capitolul III, sectiunea 1 modificat de Art. II, punctul 17. din Ordonanta urgenta 107/2017 )
(2)Subcontractanţii propuşi trebuie să respecte aceleaşi obligaţii ca şi ofertanţii, în domeniul mediului, social şi al relaţiilor de muncă, stabilite prin legislaţia adoptată la nivelul Uniunii Europene, legislaţia naţională, prin acorduri colective sau prin tratatele şi acordurile internaţionale în aceste domenii, prevăzute în documentaţia de atribuire.
prevederi din capitolul III , sectiunea 2 (Norme Metodologice din 2016) la data 2016-06-06 pentru capitolul III , sectiunea 1 [+]
SECŢIUNEA 2: Contracte rezervate
Art. 69
(1)Entitatea contractantă poate rezerva dreptul de participare la procedura de atribuire doar unităţilor protejate autorizate conform Legii nr. 448/2006privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi întreprinderilor sociale de inserţie prevăzute de Legea nr. 219/2015 privind economia socială.
(2)În anunţul/invitaţia de participare entitatea contractantă precizează explicit prezentul articol ca temei legal al procedurii de atribuire.
SECŢIUNEA 3: Confidenţialitate
Art. 70
(1)Fără a aduce atingere celorlalte prevederi ale prezentei legi sau dispoziţiilor legale privind liberul acces la informaţiile de interes public ori ale altor acte normative care reglementează activitatea entităţii contractante, entitatea contractantă are obligaţia de a nu dezvălui informaţiile transmise de operatorii economici indicate de aceştia ca fiind confidenţiale, inclusiv secrete tehnice sau comerciale şi elementele confidenţiale ale ofertelor.
(2)Dispoziţiile alin. (1) nu afectează obligaţiile entităţii contractante prevăzute la art. 155 şi art. 227-229 în legătură cu transmiterea spre publicare a anunţului de atribuire şi, respectiv, comunicarea rezultatului procedurii de atribuire către candidaţi/ofertanţi.
(3)Entitatea contractantă poate impune operatorilor economici anumite cerinţe în vederea protejării caracterului confidenţial al informaţiilor pe care aceasta le pune la dispoziţie pe durata întregii proceduri de atribuire, inclusiv informaţiile puse la dispoziţie în cadrul funcţionării unui sistem de calificare, potrivit prevederilor art. 175, indiferent dacă acesta a făcut sau nu obiectul unui anunţ privind existenţa unui sistem de calificare utilizat ca modalitate de invitare la o procedură concurenţială de ofertare.
SECŢIUNEA 4: Reguli de evitare a conflictului de interese
Art. 71
Pe parcursul aplicării procedurii de atribuire, entitatea contractantă are obligaţia de a lua toate măsurile necesare pentru a preveni, identifica şi remedia situaţiile de conflict de interese, în scopul evitării denaturării concurenţei şi al asigurării tratamentului egal pentru toţi operatorii economici.
Art. 72
În sensul prezentei legi, prin conflict de interese se înţelege orice situaţie în care personalul entităţii contractante sau al unui furnizor de servicii de achiziţie care acţionează în numele entităţii contractante care sunt implicaţi în desfăşurarea procedurii de atribuire sau care pot influenţa rezultatul acesteia au, în mod direct sau indirect, un interes financiar, economic sau un alt interes personal, care ar putea fi perceput ca element care compromite imparţialitatea sau independenţa lor în contextul procedurii de atribuire.
Art. 73
(1)Reprezintă situaţii potenţial generatoare de conflict de interese orice situaţii care ar putea duce la apariţia unui conflict de interese în sensul art. 72, cum ar fi următoarele, reglementate cu titlu exemplificativ:
a)participarea în procesul de verificare/evaluare a solicitărilor de participare/ofertelor a persoanelor care deţin părţi sociale, părţi de interes, acţiuni din capitalul subscris al unuia dintre Ofertanţi/candidaţi, terţi susţinători sau subcontractanţi propuşi ori a persoanelor care fac parte din consiliul de administraţie/organul de conducere sau de supervizare al unuia dintre ofertanţi/candidaţi, terţi susţinători sau subcontractanţi propuşi;
b)participarea în procesul de verificare/evaluare a solicitărilor de participare/ofertelor a unei persoane care este soţ/soţie, rudă sau afin, până la gradul al doilea inclusiv, cu persoane care fac parte din consiliul de administraţie/organul de conducere sau de supervizare al unuia dintre ofertanţi/candidaţi, terţi susţinători ori subcontractanţi propuşi;
c)participarea în procesul de verificare/evaluare a solicitărilor de participare/ofertelor a unei persoane despre care se constată sau cu privire la care există indicii rezonabile/informaţii concrete că poate avea, direct sau indirect, un interes personal, financiar, economic ori de altă natură, sau se află într-o altă situaţie de natură să îi afecteze independenţa şi imparţialitatea pe parcursul procesului de evaluare;
d)situaţia în care ofertantul individual/ofertantul asociat/candidatul/subcontractantul propus/terţul susţinător are drept membri în cadrul consiliului de administraţie/organului de conducere sau de supervizare şi/sau are acţionari ori asociaţi semnificativi persoane care sunt soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul al doilea inclusiv ori care se află în relaţii comerciale cu persoane cu funcţii de decizie în cadrul entităţii contractante sau al furnizorului de servicii de achiziţie implicat în procedura de atribuire;
e)situaţia în care ofertantul/candidatul a nominalizat printre principalele persoane desemnate pentru executarea contractului persoane care sunt soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul al doilea inclusiv ori care se află în relaţii comerciale cu persoane cu funcţii de decizie în cadrul entităţii contractante sau al furnizorului de servicii de achiziţie implicat în procedura de atribuire.
(2)În sensul dispoziţiilor alin. (1) lit. d), prin acţionar sau asociat semnificativ se înţelege persoana care exercită drepturi aferente unor acţiuni care, cumulate, reprezintă cel puţin 10% din capitalul social sau îi conferă deţinătorului cel puţin 10% din totalul drepturilor de vot în adunarea generală.
Art. 74
Ofertantul declarat câştigător cu care entitatea contractantă a încheiat contractul sectorial nu are dreptul de a angaja sau încheia orice alte înţelegeri privind prestarea de servicii, direct sau indirect, în scopul îndeplinirii contractului sectorial, cu persoane fizice sau juridice care au fost implicate în procesul de verificare/evaluare a solicitărilor de participare/ofertelor depuse în cadrul unei proceduri de atribuire sau angajaţi/foşti angajaţi ai entităţii contractante sau ai furnizorului de servicii de achiziţie implicat în procedura de atribuire cu care entitatea contractantă/furnizorul de servicii de achiziţie implicat în procedura de atribuire a încetat relaţiile contractuale ulterior atribuirii contractului sectorial, pe parcursul unei perioade de cel puţin 12 luni de la încheierea contractului, sub sancţiunea rezoluţiunii ori rezilierii de drept a contractului respectiv.
Art. 75
(1)În cazul în care entitatea contractantă identifică o situaţie potenţial generatoare de conflict de interese în sensul art. 72, aceasta are obligaţia de a întreprinde orice demersuri necesare pentru a stabili dacă situaţia respectivă reprezintă o situaţie de conflict de interese şi de a prezenta candidatului/ofertantului aflat în respectiva situaţie o expunerea motivelor care, în opinia entităţii contractante, sunt de natură să ducă la un conflict de interese.
(2)În cazul prevăzut la alin. (1), entitatea contractantă va solicita candidatului/ofertantului transmiterea punctului său de vedere cu privire la respectiva situaţie.
(3)În cazul în care, în urma aplicării dispoziţiilor alin. (1) şi (2), entitatea contractantă stabileşte că există un conflict de interese, adoptă măsurile necesare pentru eliminarea circumstanţelor care au generat conflictul de interese, dispunând măsuri precum: înlocuirea persoanelor responsabile cu evaluarea ofertelor, atunci când le este afectată imparţialitatea, acolo unde este posibil, sau eliminarea ofertantului/candidatului aflat în relaţie cu persoanele cu funcţii de decizie din cadrul entităţii contractante.
Art. 76
(1)Entitatea contractantă precizează în documentaţia de atribuire numele persoanelor ce deţin funcţii de decizie în cadrul entităţii contractante sau al furnizorului de servicii de achiziţie implicat în procedura de atribuire.
(2)Entitatea contractantă publică prin mijloace electronice denumirea şi datele de identificare ale ofertantului/candidatului/subcontractantului propus/terţului susţinător, în termen de maximum 5 zile de la expirarea termenului-limită de depunere a solicitărilor de participare/ofertelor, cu excepţia persoanelor fizice, în cazul cărora se publică doar numele.
Art. 77
Entităţile contractante, altele decât cele prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a) şi b), pot stabili reguli proprii de evitare a conflictului de interese, astfel încât să asigure respectarea principiilor prevăzute art. 2 alin. (2).
SECŢIUNEA 5: Reguli aplicabile comunicărilor
Art. 78
(1)Orice comunicare, solicitare, informare, notificare şi altele asemenea, prevăzute de prezenta lege, sunt transmise în scris, prin mijloace electronice de comunicare sau, ca excepţie, prin alte mijloace decât cele electronice.
(2)Instrumentele şi dispozitivele utilizate pentru comunicarea prin mijloace electronice, precum şi caracteristicile tehnice ale acestora trebuie să fie nediscriminatorii, disponibile cu caracter general, trebuie să asigure interoperabilitatea cu produsele de uz general în domeniul tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor şi să nu limiteze accesul operatorilor economici la procedura de atribuire.
(3)Prin excepţie de la prevederile alin. (1), comunicarea verbală poate fi utilizată pentru alte comunicări decât cele privind elementele esenţiale ale unei proceduri de atribuire, cu condiţia consemnării în scris a principalelor elemente ale conţinutului comunicării verbale, cu condiţia respectării principiilor prevăzute la art. 2 alin. (2).
(4)În sensul dispoziţiilor alin. (3), elementele esenţiale ale procedurii de atribuire includ documentele achiziţiei, solicitările de participare, confirmările interesului şi ofertele.
(5)Conţinutul comunicărilor verbale cu ofertanţii care ar putea avea un impact semnificativ asupra conţinutului şi evaluării ofertelor se consemnează prin mijloace corespunzătoare, cum ar fi minute, înregistrări audio sau sinteze ale principalelor elemente ale comunicării.
Art. 79
(1)Entitatea contractantă are obligaţia de a asigura protejarea integrităţii datelor şi a confidenţialităţii ofertelor şi a solicitărilor de participare în cadrul tuturor operaţiunilor de comunicare, transmitere şi stocare a informaţiilor.
(2)Conţinutul ofertelor şi al solicitărilor de participare, precum şi cel al planurilor/proiectelor în cazul concursurilor de soluţii este confidenţial până la data stabilită pentru deschiderea acestora.
(3)Entitatea contractantă ia cunoştinţă de conţinutul ofertelor, al solicitărilor de participare sau al planurilor/proiectelor în cazul Concursurilor de soluţii numai de la data stabilită pentru deschiderea acestora.
Art. 80
(1)Entitatea contractantă are dreptul, dacă este necesar, să impună utilizarea unor instrumente şi dispozitive care nu sunt disponibile cu caracter general, cu condiţia să ofere mijloace alternative de acces.
(2)Entitatea contractantă oferă mijloace alternative de acces adecvate dacă se află în una dintre următoarele situaţii:
a)oferă acces direct, liber, complet şi gratuit, prin mijloace electronice, la instrumentele şi dispozitivele prevăzute la alin. (1) de la data publicării invitaţiei la procedura concurenţială de ofertare/invitaţiei pentru confirmarea interesului; în cuprinsul invitaţiei se specifică adresa de internet la care sunt accesibile aceste instrumente şi dispozitive;
(la data 22-dec-2017 Art. 80, alin. (2), litera A. din capitolul III, sectiunea 5 modificat de Art. II, punctul 18. din Ordonanta urgenta 107/2017 )
b)asigură că operatorii economici care nu au acces la instrumentele şi dispozitivele prevăzute la alin. (1) şi nici posibilitatea de a le obţine în termenele stabilite, cu condiţia ca lipsa accesului să nu poată fi atribuită operatorului economic în cauză, pot avea acces la procedura de atribuire prin utilizarea unor dispozitive provizorii puse la dispoziţie cu titlu gratuit online;
c)asigură disponibilitatea unei metode alternative pentru depunerea electronică a ofertelor.
Art. 81
Prin normele metodologice de aplicare a prevederilor prezentei legi se stabilesc, cu luarea în considerare a progresului tehnologic, următoarele:
a)situaţiile şi condiţiile în care este permisă folosirea altor mijloace de comunicare decât cele electronice;
b)regulile şi cerinţele care trebuie îndeplinite de dispozitivele şi instrumentele utilizate în legătură cu transmiterea şi primirea ofertelor, a solicitărilor de participare sau a planurilor/proiectelor în cazul concursurilor de soluţii, inclusiv situaţiile şi condiţiile în care poate fi solicitată sau este necesară utilizarea semnăturii electronice extinse, precum şi modalităţile de implementare a acesteia;
c)utilizarea unor standarde tehnice specifice în vederea asigurării interoperabilităţii instrumentelor şi dispozitivelor utilizate pentru comunicarea electronică.
prevederi din capitolul III , sectiunea 3 (Norme Metodologice din 2016) la data 2016-06-06 pentru capitolul III , sectiunea 5 [+]
CAPITOLUL IV: Modalităţile de atribuire
SECŢIUNEA 1: Procedurile de atribuire
SUBSECŢIUNEA 1: Paragraful 1 – Aplicarea procedurilor de atribuire
Art. 82
(1) Fără a aduce atingere prevederilor de la art. 12 alin. (3), procedurile de atribuire reglementate de prezenta lege, aplicabile pentru atribuirea contractelor sectoriale/acordurilor-cadru sau organizarea concursurilor de soluţii cu o valoare estimată egală sau mai mare decât pragurile prevăzute la art. 12 alin. (4), sunt următoarele:(la data 22-dec-2017 Art. 82, alin. (1) din capitolul IV, sectiunea 1, subsectiunea 1 modificat de Art. II, punctul 19. din Ordonanta urgenta 107/2017 )
a)licitaţia deschisă;
b)licitaţia restrânsă;
c)negocierea competitivă;
d)dialogul competitiv;
e)parteneriatul pentru inovare;
f)negocierea fără invitaţie prealabilă la procedura concurenţială de ofertare;
g)concursul de soluţii;
h)procedura de atribuire aplicabilă în cazul serviciilor sociale şi al altor servicii specifice;
i)procedura simplificată.
(11)Procedura de atribuire aplicată în cazul serviciilor sociale şi al altor servicii specifice menţionată la alin. (1) lit. h) este:
a)una din procedurile prevăzute la alin. (1) lit. a)-g) în cazul în care valoarea estimată este egală sau mai mare decât pragul prevăzut la art. 12 alin. (1) lit. c);
b)procedura simplificată proprie, în cazul în care valoarea estimată este mai mică decât pragul prevăzut la art. 12 alin. (1) lit. c).
(la data 22-dec-2017 Art. 82, alin. (1) din capitolul IV, sectiunea 1, subsectiunea 1 completat de Art. II, punctul 20. din Ordonanta urgenta 107/2017 )
(2)Entitatea contractantă atribuie contractele sectoriale/acordurile-cadru în cazul în care valoarea estimată este egală sau mai mare decât pragurile valorice prevăzute la art. 12 alin. (1) prin aplicarea procedurilor de licitaţie deschisă, licitaţie restrânsă, negociere competitivă sau dialog competitiv.
(3)Entitatea contractantă are dreptul de a aplica parteneriatul pentru inovare exclusiv în condiţiile prevăzute la art. 108-116.
(4)Entitatea contractantă are dreptul de a aplica procedura de negociere fără invitaţie prealabilă la o procedură concurenţială de ofertare exclusiv în cazurile şi condiţiile prevăzute la art. 117.
(5)Entitatea contractantă are dreptul de a organiza un concurs de soluţii exclusiv în condiţiile prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. i) şi art. 118-123.
(6)Entitatea contractantă atribuie contractele de achiziţie publică/acordurile-cadru având ca obiect servicii sociale şi alte servicii specifice în condiţiile prevăzute la art. 124 şi 125.
Art. 83
(1)Invitaţia la procedura concurenţială de ofertare se poate face prin unul dintre următoarele mijloace:
a)printr-un anunţ orientativ periodic, în conformitate cu prevederile art. 152, în cazul în care contractul sectorial este atribuit prin licitaţie restrânsă sau negociere competitivă;
b)printr-un anunţ privind existenţa unui sistem de calificare, în conformitate cu prevederile art. 153, în cazul în care contractul sectorial este atribuit prin licitaţie restrânsă sau negociere competitivă, ori în cadrul unui dialog competitiv sau al unui parteneriat pentru inovare;
c)printr-un anunţ de participare, în conformitate cu prevederile art. 154, în cazul în care contractul sectorial este atribuit prin oricare dintre procedurile reglementate de prezenta lege.
(2)În cazul prevăzut la alin. (1) lit. a), operatorii economici care şi-au manifestat interesul în urma publicării anunţului orientativ periodic sunt invitaţi ulterior să îşi confirme interesul în scris prin intermediul unei invitaţii pentru confirmarea interesului, în conformitate cu prevederile art. 161.
prevederi din capitolul II , sectiunea 1 (Norme Metodologice din 2016) la data 2016-06-06 pentru capitolul IV , sectiunea 1 , subsectiunea 1 [+]
SUBSECŢIUNEA 2: Paragraful 2 – Licitaţia deschisă
Art. 84
În cadrul procedurii de licitaţie deschisă, orice operator economic are dreptul de a depune ofertă în urma publicării unui anunţ de participare.
prevederi din capitolul III , sectiunea 5 , subsectiunea 1 (Norme Metodologice din 2016) la data 2016-06-06 pentru Art. 84 din capitolul IV , sectiunea 1 , subsectiunea 2[+]
Art. 85
Licitaţia deschisă se iniţiază prin transmiterea spre publicare a unui anunţ de participare, în conformitate cu prevederile art. 83 alin. (1) lit. c) şi art. 154 alin. (3). prin care entitatea contractantă solicită operatorilor economici depunerea de oferte.
Art. 86
(1)Procedura de licitaţie deschisă se desfăşoară, de regulă, într-o singură etapă.
(2)Entitatea contractantă are dreptul de a decide organizarea unei etape finale de licitaţie electronică, caz în care are obligaţia de a preciza această decizie în anunţul de participare şi în documentaţia de atribuire.
Art. 87
(1)Perioada cuprinsă între data transmiterii anunţului de participare spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene şi data-limită de depunere a ofertelor este de cel puţin 35 de zile.
(2)În cazul în care entitatea contractantă a publicat un anunţ orientativ periodic care nu a fost utilizat în sine ca mijloc de invitaţie la procedura concurenţială de ofertare, aceasta are dreptul de a reduce perioada prevăzută la alin. (1) la cel puţin 15 zile dacă sunt îndeplinite în mod cumulativ următoarele condiţii:
a)anunţul menţionat la partea introductivă a prezentului alineat a inclus, pe lângă informaţiile obligatorii, şi pe cele suplimentare care trebuie incluse într-un anunţ orientativ periodic utilizat în sine ca mijloc de invitaţie la procedura concurenţială de ofertare, în măsura în care informaţiile din urmă erau disponibile la momentul publicării lui;
b)anunţul orientativ periodic a fost transmis spre publicare cu o perioadă cuprinsă între 35 de zile şi 12 luni înainte de data transmiterii anunţului de participare.
(3)În cazul în care o situaţie de urgenţă survenită în urma unor evenimente care nu puteau fi prevăzute de către entitatea contractantă şi care nu sunt imputabile acesteia face imposibilă de respectat perioada prevăzută la alin. (1), entitatea contractantă poate stabili o perioadă redusă pentru depunerea ofertelor, care nu poate fi mai mică de 15 zile de la data transmiterii spre publicare a anunţului de participare, cu condiţia demonstrării în mod corespunzător a respectivei situaţii de urgenţă.
(4)Entitatea contractantă are dreptul de a reduce cu 5 zile perioada pentru depunerea ofertelor prevăzută la alin. (1) în cazul în care acceptă depunerea ofertelor prin mijloace electronice, în condiţiile prezentei legi.
Art. 88
Ofertantul depune oferta elaborată în conformitate cu informaţiile şi cerinţele prevăzute în documentaţia de atribuire, însoţită de DUAE sau alte documente solicitate prin care ofertantul furnizează informaţii privind îndeplinirea criteriilor de calificare şi selecţie stabilite de entitatea contractantă.
SUBSECŢIUNEA 3: Paragraful 3 – Licitaţia restrânsă
Art. 89
În cadrul procedurii de licitaţie restrânsă, orice operator economic are dreptul de a depune o solicitare de participare ca răspuns la o invitaţie la procedura concurenţială de ofertare, urmând ca numai candidaţii care îndeplinesc criteriile de calificare şi selecţie stabilite de entitatea contractantă să aibă dreptul de a depune oferta în etapa ulterioară.
Art. 90
Licitaţia restrânsă se iniţiază prin transmiterea spre publicare a unei invitaţii la procedura concurenţială de ofertare, în conformitate cu prevederile art. 83 alin. (1) lit. a)-c) şi art. 156, prin care entitatea contractantă solicită operatorilor economici depunerea de solicitări de participare, însoţite de DUAE sau alte documente prin care operatorul economic furnizează informaţii privind îndeplinirea criteriilor de calificare şi selecţie stabilite de entitatea contractantă.
Art. 91
(1)Procedura de licitaţie restrânsă se desfăşoară, de regulă, în două etape obligatorii:
a)etapa depunerii solicitărilor de participare şi a selectării candidaţilor prin aplicarea criteriilor de calificare şi selecţie;
b)etapa depunerii ofertelor de către candidaţii selectaţi în cadrul primei etape şi a evaluării acestora prin aplicarea criteriului de atribuire şi a factorilor de evaluare.
(2)În etapa prevăzută la alin. (1) lit. a), entitatea contractantă are dreptul de a limita numărul de candidaţi care îndeplinesc criteriile de calificare şi selecţie şi care vor fi invitaţi să depună oferte în etapa a doua, cu condiţia să fie asigurat un anumit număr minim de candidaţi.
(3)Entitatea contractantă are obligaţia de a indica în invitaţia la procedura concurenţială de ofertare criteriile sau regulile obiective şi nediscriminatorii pe care intenţionează să le aplice, numărul minim de candidaţi pe care intenţionează să îi invite să depună oferte în etapa a doua a procedurii şi, dacă este cazul, numărul maxim.
(4)Numărul minim de candidaţi indicat în invitaţia la procedura concurenţială de ofertare conform dispoziţiilor alin. (2) trebuie să fie suficient pentru a asigura o concurenţă reală şi, în orice situaţie, nu poate fi mai mic de 5.
(5)Atunci când selectează candidaţii, entitatea contractantă are obligaţia de a aplica numai criteriile de calificare şi selecţie prevăzute în invitaţia la procedura concurenţială de ofertare.
(6)În urma finalizării etapei prevăzute la alin. (1) lit. a), entitatea contractantă transmite simultan tuturor candidaţilor selectaţi o invitaţie de participare la etapa a doua.
(7)Entitatea contractantă are obligaţia de a invita în etapa a doua un număr de candidaţi cel puţin egal cu numărul minim de candidaţi indicat în invitaţia la procedura concurenţială de ofertare conform dispoziţiilor alin. (4).
(8)În cazul în care numărul de candidaţi care îndeplinesc criteriile de calificare şi selecţie este mai mic decât numărul minim indicat în invitaţia la procedura concurenţială de ofertare conform dispoziţiilor alin. (4), entitatea contractantă are dreptul de a opta între a continua procedura de atribuire numai cu acel candidat/acei candidaţi care îndeplineşte/îndeplinesc cerinţele solicitate şi a anula procedura, în condiţiile prevăzute la art. 226.
(9)Entitatea contractantă nu are dreptul de a invita în etapa a doua un operator economic care nu a depus o solicitare de participare în prima etapă sau nu a îndeplinit criteriile de calificare şi selecţie.
(10)Entitatea contractantă are dreptul de a decide organizarea unei etape finale de licitaţie electronică, caz în care are obligaţia de a preciza această decizie în invitaţia la procedura concurenţială de ofertare şi în documentaţia de atribuire.
Art. 92
(1)Perioada cuprinsă între data transmiterii anunţului de participare spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau, după caz, data trimiterii invitaţiei pentru confirmarea interesului, şi data-limită de depunere a solicitărilor de participare este de cel puţin 30 de zile şi în niciun caz nu poate fi mai mică de 15 zile.
(2)Termenul-limită pentru primirea ofertelor poate fi stabilit de comun acord între entitatea contractantă şi candidaţii selectaţi, asigurăndu-se ca toţi candidaţii selectaţi să aibă la dispoziţie acelaşi termen pentru pregătirea şi transmiterea ofertelor.
(3)În lipsa unui acord cu privire la termenul-limită pentru primirea ofertelor, stabilit în conformitate cu alin. (2), acesta este de cel puţin 10 zile de la data la care a fost trimisă invitaţia de participare la etapa a doua a procedurii de atribuire.
prevederi din capitolul III , sectiunea 5 , subsectiunea 2 (Norme Metodologice din 2016) la data 2016-06-06 pentru capitolul IV , sectiunea 1 , subsectiunea 3 [+]
SUBSECŢIUNEA 4: Paragraful 4 – Negocierea competitivă
Art. 93
În cadrul procedurii de negociere competitivă, orice operator economic are dreptul de a depune o solicitare de participare ca răspuns la o invitaţie la procedura concurenţială de ofertare, urmând ca numai candidaţii care îndeplinesc criteriile de calificare şi selecţie stabilite de entitatea contractantă să aibă dreptul de a depune oferte iniţiale în etapa ulterioară, pe baza cărora entitatea contractantă va derula negocieri în vederea îmbunătăţirii acestora.
Art. 94
Negocierea competitivă se iniţiază prin transmiterea spre publicare a unei invitaţii la procedura concurenţială de ofertare, în conformitate cu prevederile art. 83 alin. (1) lit. a)-c) şi art. 156, prin care entitatea contractantă solicită operatorilor economici depunerea de solicitări de participare în vederea furnizării informaţiilor şi documentelor pentru calificare şi selecţie stabilite de entitatea contractantă.
Art. 95
(1)Procedura de negociere competitivă se desfăşoară, de regulă, în două etape:
a)etapa depunerii solicitărilor de participare şi a selectării candidaţilor prin aplicarea criteriilor de calificare şi selecţie;
b)etapa depunerii ofertelor iniţiale de către candidaţii selectaţi firi cadrul primei etape şi a evaluării conformităţii acestora cu cerinţele minime stabilite de entitatea contractantă potrivit art. 96 alin. (2) şi negocierile în vederea îmbunătăţirii ofertelor iniţiale, a depunerii ofertelor finale şi a evaluării acestora, prin aplicarea criteriului de atribuire şi a factorilor de evaluare.
(2)În etapa prevăzută la alin. (1) lit. a), entitatea contractantă are dreptul de a limita numărul de candidaţi care îndeplinesc criteriile de calificare şi selecţie şi care vor fi invitaţi să depună oferte iniţiale, cu condiţia să fie asigurat un număr de minimum 3 candidaţi.
(3)Entitatea contractantă are obligaţia de a indica în invitaţia la procedura concurenţială de ofertare criteriile sau regulile obiective şi nediscriminatorii pe care intenţionează să le aplice, numărul minim de candidaţi pe care intenţionează să îi invite să depună oferte iniţiale în etapa a doua a procedurii şi, dacă este cazul, numărul maxim.
(4)Numărul minim de candidaţi indicat în invitaţia la procedura concurenţială de ofertare conform dispoziţiilor alin. (3) trebuie să fie suficient pentru a asigura o concurenţă reală cu condiţia să fie asigurat un număr de minimum 3 candidaţi.
(la data 22-dec-2017 Art. 95, alin. (4) din capitolul IV, sectiunea 1, subsectiunea 4 modificat de Art. II, punctul 21. din Ordonanta urgenta 107/2017 )
(5)Atunci când selectează candidaţii, entitatea contractantă are obligaţia de a aplica numai criteriile de selecţie prevăzute în invitaţia la procedura concurenţială de ofertare.
(6)În urma finalizării etapei prevăzute la alin. (1) lit. a), entitatea contractantă transmite simultan tuturor candidaţilor selectaţi o invitaţie de participare la etapa a doua.
(7)Entitatea contractantă are obligaţia de a invita în etapa a doua un număr de candidaţi cel puţin egal cu numărul minim de candidaţi indicat în invitaţia la procedura concurenţială de ofertare conform dispoziţiilor alin. (4).
(8)În cazul în care numărul de candidaţi care îndeplinesc criteriile de calificare şi selecţie este mai mic decât numărul minim indicat în invitaţia la procedura concurenţială de ofertare conform dispoziţiilor alin. (4), entitatea contractantă are dreptul de a opta între a continua procedura de atribuire numai cu acel candidat/acei candidaţi care îndeplineşte/îndeplinesc cerinţele solicitate şi a anula procedura, în condiţiile prevăzute la art. 226.
(9)Entitatea contractantă nu are dreptul de a invita în etapa a doua un ofertant/candidat care nu a depus o solicitare de participare în prima etapă sau nu a îndeplinit criteriile de calificare şi selecţie.
(10)Prin excepţie de la prevederile alin. (1), entitatea contractantă poate atribui contractul sectorial/acordul-cadru pe baza ofertelor iniţiale, fără parcurgerea negocierii prevăzute la alin. (1) lit. b), în cazul în care şi-a rezervat această posibilitate prin invitaţia la procedura concurenţială de ofertare.
(11)Entitatea contractantă are dreptul de a decide organizarea unei etape finale de licitaţie electronică, caz în care are obligaţia de a preciza această decizie în invitaţia la procedura concurenţială de ofertare şi în documentaţia de atribuire.
Art. 96
(1)În cuprinsul documentaţiei de atribuire, entitatea contractantă defineşte obiectul achiziţiei sectoriale prin descrierea necesităţilor entităţii contractante şi a specificaţiilor tehnice solicitate pentru produsele, lucrările sau serviciile care urmează a fi achiziţionate şi stabileşte criteriul de atribuire şi factorii de evaluare.
(2)În cadrul descrierii elementelor prevăzute la alin. (1), entitatea contractantă stabileşte care sunt cerinţele minime pe care ofertele trebuie să le îndeplinească.
(3)Informaţiile furnizate prin documentaţia de atribuire trebuie să fie suficient de precise pentru a permite operatorilor economici să determine natura şi obiectul general al achiziţiei sectoriale şi, pe baza acestora, să decidă transmiterea unei solicitări de participare sau neparticiparea la procedura de atribuire.
Art. 97
(1)Perioada cuprinsă între data transmiterii anunţului de participare spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau, după caz, data trimiterii invitaţiei pentru confirmarea interesului, dacă se utilizează un anunţ orientativ periodic ca mijloc de invitare la procedura negocierii competitive şi data-limită de depunere a solicitărilor de participare este de cel puţin 30 de zile şi nu poate fi în niciun caz mai mică de 15 zile.
(2)Termenul-limită pentru primirea ofertelor poate fi stabilit de comun acord între entitatea contractantă şi candidaţii selectaţi, asigurându-se ca toţi candidaţii selectaţi să aibă la dispoziţie acelaşi termen pentru pregătirea şi transmiterea ofertelor.
(3)În lipsa unui acord cu privire la termenul-limită pentru primirea ofertelor, stabilit în conformitate cu alin. (2), acesta este de cel puţin 10 zile de la data la care a fost trimisă invitaţia de participare la etapa a doua a procedurii de atribuire.
Art. 98
(1)Fără a aduce atingere prevederilor art. 95 alin. (10), entitatea contractantă negociază cu ofertanţii ofertele iniţiale şi toate ofertele ulterioare depuse de aceştia, cu excepţia ofertelor finale, în vederea îmbunătăţirii conţinutului acestora.
(2)Cerinţele minime stabilite de entitatea contractantă potrivit art. 96 alin. (2), criteriul de atribuire şi factorii de evaluare nu pot face obiect al negocierilor.
(3)Pe durata negocierilor, entitatea contractantă are obligaţia de a asigura respectarea principiului tratamentului egal şi de a nu furniza informaţii într-o manieră discriminatorie, care ar putea crea unuia/unora dintre ofertanţi un avantaj în raport cu ceilalţi.
(4)Entitatea contractată informează în scris toţi ofertanţii ale căror oferte nu au fost eliminate din competiţie potrivit alin. (8) şi (9) în legătură cu orice modificări ale documentaţiei de atribuire, cu excepţia prevederilor referitoare la cerinţele minime stabilite de entitatea contractantă potrivit art. 96 alin. (2), care nu pot fi modificate.
(5)În urma modificărilor prevăzute la alin. (4), entitatea contractantă acordă o perioadă suficientă ofertanţilor pentru îmbunătăţirea ofertelor şi retransmiterea ofertelor îmbunătăţite, dacă este cazul.
(6)Entitatea contractantă are obligaţia de a nu dezvălui celorlalţi participanţi informaţii confidenţiale comunicate de un candidat sau ofertant care participă la negocieri, fără acordul scris al acestuia.
(7)Acordul prevăzut la alin. (6) nu poate fi exprimat cu caracter general, ci este exprimat cu privire la fiecare intenţie de comunicare a anumitor informaţii confidenţiale.
(8)Entitatea contractantă are dreptul de a desfăşura negocierile în runde succesive, cu scopul de a reduce numărul de oferte care urmează să fie negociate.
(9)Reducerea numărului de oferte potrivit dispoziţiilor alin. (8) se realizează numai pe baza factorilor de evaluare stabiliţi prin invitaţia la procedura concurenţială de ofertare sau documentaţia de atribuire.
(10)Aplicarea opţiunii prevăzute la alin. (8) trebuie indicată de entitatea contractantă în cadrul invitaţiei la procedura concurenţială de ofertare sau documentaţiei de atribuire.
(11)În cazul în care entitatea contractantă intenţionează să încheie negocierile, aceasta îi informează pe ofertanţii rămaşi în competiţie şi stabileşte un termen pentru depunerea unor oferte noi sau revizuite, care reprezintă ofertele finale.
(12)Entitatea contractantă verifică dacă ofertele finale prevăzute la alin. (11) respectă cerinţele minime stabilite de entitatea contractantă potrivit art. 96 alin. (2) şi celelalte cerinţe prevăzute în documentaţia de atribuire, evaluează ofertele finale şi atribuie contractul pe baza criteriului de atribuire şi a factorilor de evaluare.
prevederi din capitolul III , sectiunea 5 , subsectiunea 3 (Norme Metodologice din 2016) la data 2016-06-06 pentru capitolul IV , sectiunea 1 , subsectiunea 4 [+]
SUBSECŢIUNEA 5: Paragraful 5 – Dialogul competitiv
Art. 99
În cadrul procedurii de dialog competitiv, orice operator economic are dreptul de a depune o solicitare de participare în urma publicării unui anunţ de participare sau a unui anunţ privind existenţa unui sistem de calificare, urmând ca numai candidaţii care îndeplinesc criteriile de calificare şi selecţie stabilite de entitatea contractantă să aibă dreptul de a participa la etapa de dialog, iar candidaţii rămaşi la sfârşitul etapei de dialog au dreptul de a depune oferte finale.
Art. 100
Procedura de dialog competitiv se iniţiază prin transmiterea spre publicare a unui anunţ de participare sau a unui anunţ privind existenţa unui sistem de calificare, în conformitate cu prevederile art. 83 alin. (1) lit. b) sau c) şi art. 156 prin care entitatea contractantă solicită operatorilor economici depunerea de solicitări de participare în vederea furnizării informaţiilor şi documentelor pentru calificare şi selecţie stabilite de entitatea contractantă.
Art. 101
(1)Procedura de dialog competitiv se desfăşoară, de regulă, în 3 etape:
a)etapa depunerii solicitărilor de participare şi a selectării candidaţilor prin aplicarea criteriilor de calificare şi selecţie;
b)etapa dialogului cu candidaţii selectaţi, în vederea identificării soluţiei/soluţiilor apte să răspundă necesităţilor entităţii contractante şi pe baza căreia/cărora se vor depune ofertele finale;
c)etapa depunerii ofertelor finale de către candidaţii rămaşi în urma etapei de dialog şi a evaluării acestora prin aplicarea criteriului de atribuire şi a factorilor de evaluare.
(2)În etapa prevăzută la alin. (1) lit. a), entitatea contractantă are dreptul de a limita numărul de candidaţi care îndeplinesc criteriile de calificare şi selecţie şi care vor fi invitaţi să depună oferte în etapa de dialog, cu condiţia să fie asigurat un anumit număr minim de candidaţi.
(3)Entitatea contractantă are obligaţia de a indica în anunţul de participare criteriile sau regulile obiective şi nediscriminatorii pe care intenţionează să le aplice, numărul minim de candidaţi pe care intenţionează să îi invite în etapa a doua a procedurii şi, dacă este cazul, numărul maxim.
(4)Numărul minim de candidaţi indicat în invitaţia la procedura concurenţială de ofertare conform dispoziţiilor alin. (3) trebuie să fie suficient pentru a asigura o concurenţă reală şi, în orice situaţie, nu poate fi mai mic de 3.
(5)Atunci când selectează candidaţii, entitatea contractantă are obligaţia de a aplica numai criteriile de calificare şi selecţie prevăzute în documentaţia de atribuire.
(6)În urma finalizării etapei prevăzute la alin. (1) lit. a), entitatea contractantă transmite simultan tuturor candidaţilor selectaţi o invitaţie de participare la etapa a doua.
(7)Entitatea contractantă are obligaţia de a invita în etapa a doua un număr de candidaţi cel puţin egal cu numărul minim de candidaţi indicat în anunţul de participare conform dispoziţiilor alin. (4).
(8)În cazul în care numărul de candidaţi care îndeplinesc criteriile de calificare şi selecţie este mai mic decât numărul minim indicat în invitaţia la procedura concurenţială de ofertare conform dispoziţiilor alin. (4), entitatea contractantă are dreptul de a opta între a continua procedura de atribuire numai cu acel candidat/acei candidaţi care îndeplineşte/îndeplinesc cerinţele solicitate şi a anula procedura, în condiţiile prevăzute la art. 226.
(9)Entitatea contractantă nu are dreptul de a invita în etapa a doua un operator economic care nu a depus o solicitare de participare în prima etapă sau nu a fost selectat.
(10)În urma finalizării etapei prevăzute la alin. (1) lit. b), entitatea contractantă transmite simultan tuturor candidaţilor rămaşi în competiţie o invitaţie de depunere a ofertelor finale.
Art. 102
Perioada cuprinsă între data transmiterii anunţului de participare spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau, după caz, data trimiterii invitaţiei pentru confirmarea interesului, dacă se utilizează un anunţ orientativ periodic ca mijloc de invitare la procedura negocierii competitive şi data-limită de depunere a solicitărilor de participare este de cel puţin 30 de zile şi nu poate fi în niciun caz mai mică de 15 zile.
Art. 103
(1)Entitatea contractantă îşi stabileşte şi defineşte necesităţile şi cerinţele prin anunţul de participare şi/sau printr-un document descriptiv.
(2)Entitatea contractantă stabileşte şi defineşte în cadrul anunţului de participare şi/sau al documentului descriptiv prevăzut la alin. (1) criteriul de atribuire şi factorii de evaluare aleşi, precum şi un termen orientativ pentru desfăşurarea procedurii de atribuire.
(3)Criteriile de atribuire utilizate în cazul procedurii de dialog competitiv sunt cel mai bun raport calitate-preţ sau cel mai bun raport calitate-cost prevăzute la art. 209 alin. (3) lit. c) şi d).
Art. 104
(1)Entitatea contractantă desfăşoară etapa dialogului cu fiecare candidat selectat în parte, în scopul identificării şi definirii celor mai bune mijloace pentru satisfacerea necesităţilor sale.
(2)Numai candidaţii selectaţi de entitatea contractantă în urma finalizării etapei prevăzute la art. 101 alin. (1) lit. a) pot participa la etapa dialogului.
(3)În cadrul dialogului, entitatea contractantă şi candidaţii selectaţi pot discuta toate aspectele referitoare la achiziţie.
(4)Pe durata dialogului, entitatea contractantă are obligaţia de a asigura respectarea principiului tratamentului egal şi de a nu furniza informaţii într-o manieră discriminatorie, care ar putea crea unuia/unora dintre participanţi un avantaj în raport cu ceilalţi.
(5)Entitatea contractantă are obligaţia de a nu dezvălui celorlalţi candidaţi soluţiile propuse sau alte informaţii confidenţiale comunicate de un candidat care participă la dialog, fără acordul scris al acestuia.
(6)Acordul prevăzut la alin. (5) nu poate fi exprimat cu caracter general, ci este exprimat cu privire la fiecare intenţie de comunicare a anumitor informaţii confidenţiale.
Art. 105
(1)Entitatea contractantă are dreptul de a desfăşura dialogul în runde succesive, cu scopul de a reduce numărul de soluţii care urmează să fie discutate în etapa dialogului.
(2)Reducerea numărului de soluţii potrivit dispoziţiilor alin. (1) se realizează numai pe baza factorilor de evaluare stabiliţi prin anunţul de participare şi/sau documentul descriptiv prevăzut la art. 103 alin. (1).
(3)Aplicarea opţiunii prevăzute la alin. (1) trebuie indicată de entitatea contractantă în cadrul anunţului de participare şi/sau al documentului descriptiv prevăzut la art. 103 alin. (1).
(4)Entitatea contractantă continuă dialogul până când este în măsură să identifice soluţia/soluţiile apte să satisfacă necesităţile sale.
(5)După ce a declarat încheiată etapa dialogului şi a informat în acest sens candidaţii rămaşi în competiţie, entitatea contractantă îi invită pe fiecare dintre aceştia să depună ofertele finale pe baza soluţiei sau soluţiilor prezentate şi specificate în cursul dialogului.
(6)Ofertele finale prevăzute la alin. (5) cuprind toate elementele solicitate şi necesare pentru realizarea proiectului.
(7)Entitatea contractantă are dreptul de a solicita clarificări, precizări şi îmbunătăţiri ale ofertelor finale.
(8)Clarificările, precizările şi îmbunătăţirile prevăzute la alin. (7), precum şi orice informaţii suplimentare transmise de ofertant nu pot să conducă la modificarea elementelor esenţiale ale procedurii de atribuire, inclusiv ale necesităţilor şi cerinţelor stabilite în anunţul de participare şi/sau documentul descriptiv prevăzut la art. 103 alin. (1), în cazul în care modificarea acestor elemente, necesităţi şi cerinţe este susceptibilă a denatura concurenţa sau a avea un efect discriminatoriu.
Art. 106
(1)Entitatea contractantă evaluează ofertele primite pe baza criteriului de atribuire şi a factorilor de evaluare stabiliţi prin anunţul de participare şi/sau în documentul descriptiv prevăzut la art. 103 alin. (1).
(2)La solicitarea entităţii contractante, se pot desfăşura negocieri cu ofertantul a cărui ofertă finală a fost desemnată ca prezentând cel mai bun raport calitate-preţ în urma aplicării factorilor de evaluare stabiliţi de entitatea contractantă, având ca obiect confirmarea angajamentelor financiare sau a altor termeni sau condiţii incluse în ofertă în vederea stabilirii clauzelor contractului, cu condiţia ca aceste negocieri să nu conducă la modificări substanţiale ale aspectelor esenţiale ale ofertei sau ale achiziţiei sectoriale, inclusiv ale necesităţilor şi cerinţelor stabilite prin anunţul de participare şi/sau documentul descriptiv prevăzut la art. 103 alin. (1) şi să nu rişte să denatureze concurenţa sau să conducă la discriminare.
Art. 107
Entitatea contractantă poate prevedea prime sau plăţi pentru participanţii la dialog în condiţiile stabilite prin documentele achiziţiei.
prevederi din capitolul III , sectiunea 5 , subsectiunea 4 (Norme Metodologice din 2016) la data 2016-06-06 pentru capitolul IV , sectiunea 1 , subsectiunea 5 [+]
SUBSECŢIUNEA 6: Paragraful 6 – Parteneriatul pentru inovare
Art. 108
În cadrul parteneriatului pentru inovare, orice operator economic are dreptul de a depune o solicitare de participare în urma publicării unui anunţ de participare sau a unui anunţ privind existenţa unui sistem de calificare, urmând ca numai candidaţii care îndeplinesc criteriile de calificare şi selecţie stabilite de entitatea contractantă să aibă dreptul de a depune oferte iniţiale în etapa ulterioară, pe baza cărora entitatea contractantă va derula negocieri în vederea îmbunătăţirii acestora.
Art. 109
Parteneriatul pentru inovare se iniţiază prin transmiterea spre publicare a unui anunţ de participare sau a unui anunţ privind existenţa unui sistem de calificare, în conformitate cu prevederile art. 83 alin. (1) lit. b) sau c) şi art. 155, prin care entitatea contractantă solicită operatorilor economici depunerea de solicitări de participare în vederea furnizării informaţiilor şi documentelor pentru calificare şi selecţie stabilite de entitatea contractantă.
Art. 110
(1)Parteneriatul pentru inovare se desfăşoară în 3 etape:
a)etapa depunerii solicitărilor de participare şi a selectării candidaţilor, prin aplicarea criteriilor de calificare şi selecţie;
b)etapa depunerii ofertelor iniţiale de către candidaţii selectaţi în cadrul primei etape şi a evaluării conformităţii acestora cu cerinţele stabilite de entitatea contractantă potrivit art. 111 alin. (3);
c)etapa negocierilor în vederea îmbunătăţirii ofertelor iniţiale, a depunerii ofertelor finale şi a evaluării acestora, prin aplicarea criteriului de atribuire şi a factorilor de evaluare.
(2)Entitatea contractantă are dreptul de a limita numărul de candidaţi care îndeplinesc criteriile de calificare şi selecţie şi care vor fi invitaţi să depună oferte iniţiale, cu condiţia să fie asigurat un anumit număr minim de candidaţi.
(3)Entitatea contractantă are obligaţia de a indica în invitaţia la procedura concurenţială de ofertare criteriile de selecţie şi regulile obiective şi nediscriminatorii pe care intenţionează să le aplice pentru selecţia candidaţilor, numărul minim de candidaţi pe care intenţionează să-i invite în etapa a doua a procedurii şi, după caz, numărul maxim.
(4)Numărul minim de candidaţi indicat în invitaţia la procedura concurenţială de ofertare conform dispoziţiilor alin. (3) trebuie să fie suficient pentru a asigura o concurenţă reala şi, în orice situaţie, nu poate fi mai mic de 3.
(5)Atunci când selectează candidaţii, entitatea contractantă are obligaţia de a aplica numai criteriile de calificare şi selecţie prevăzute în invitaţia la procedura concurenţială de ofertare.
(6)În etapa prevăzută la alin. (1) lit. a), entitatea contractantă are dreptul de a limita numărul de candidaţi care îndeplinesc criteriile de calificare şi selecţie şi care vor fi invitaţi să depună oferte iniţiale, cu condiţia să fie asigurat un număr minim de candidaţi.
(7)În urma finalizării etapei prevăzute la alin. (1) lit. a), entitatea contractantă transmite simultan tuturor candidaţilor selectaţi o invitaţie de participare la etapa a doua.
(8)Entitatea contractantă are obligaţia de invita în etapa a doua cel puţin un număr de candidaţi egal cu numărul minim de candidaţi indicat în invitaţia la procedura concurenţială de ofertare conform dispoziţiilor alin. (4).
(9)În cazul în care numărul de candidaţi care îndeplinesc criteriile de calificare şi selecţie este mai mic decât numărul minim indicat în invitaţia la procedura concurenţială de ofertare conform dispoziţiilor alin. (4), entitatea contractantă are dreptul de a opta între a continua procedura de atribuire numai cu acel candidat/acei candidaţi care îndeplineşte/îndeplinesc cerinţele solicitate sau de a anula procedura, în condiţiile prevăzute la art. 226.
(10)În urma finalizării etapei prevăzute la alin. (1) lit. b), entitatea contractantă transmite simultan tuturor candidaţilor o invitaţie de participare la etapa a treia a procedurii de atribuire.
Art. 111
(1)Entitatea contractantă aplică parteneriatul pentru inovare atunci când identifică necesitatea dezvoltării şi achiziţiei ulterioare a unui produs, serviciu sau a unor lucrări inovatoare, necesitate care nu poate fi satisfăcută de soluţiile disponibile pe piaţă la un anumit moment.
(2)În cuprinsul documentaţiei de atribuire, entitatea contractantă descrie necesităţile cu privire la produsul, serviciul sau lucrările inovatoare care nu pot fi satisfăcute prin achiziţia produselor, serviciilor sau lucrărilor disponibile pe piaţă la acel moment.
(3)În cadrul descrierii elementelor prevăzute la alin. (2), entitatea contractantă stabileşte care sunt cerinţele minime în legătură cu acestea pe care ofertele trebuie să le îndeplinească.
(4)Informaţiile furnizate prin documentele achiziţiei trebuie să fie suficient de precise pentru a permite operatorilor economici să determine natura şi obiectul soluţiei solicitate şi, pe baza acestora, să decidă transmiterea unei solicitări de participare sau neparticiparea la procedura de atribuire.
(5)Entitatea contractantă poate decide să implementeze parteneriatul pentru inovare cu un singur partener sau cu mai mulţi parteneri care desfăşoară separat activităţi de cercetare şi dezvoltare.
(6)Criteriile de atribuire utilizate în cazul parteneriatului pentru inovare sunt cel mai bun raport calitate-preţ sau cel mai bun raport calitate-cost, prevăzute la art. 209 alin. (3) lit. c) şi d).
Art. 112
Perioada cuprinsă între data transmiterii anunţului de participare spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene şi data-limită de depunere a solicitărilor de participare este de cel puţin 30 de zile şi nu poate fi în niciun caz mai mică de 15 zile.
Art. 113
Parteneriatul pentru inovare are ca scop dezvoltarea unui produs, a unui serviciu inovator sau a unor lucrări inovatoare şi achiziţia ulterioară a produselor, serviciilor sau lucrărilor rezultate, cu condiţia ca acestea să corespundă nivelurilor de performanţă şi costurilor maxime convenite între entitatea contractantă şi participanţi.
Art. 114
(1)Parteneriatul pentru inovare se desfăşoară în faze succesive, urmând succesiunea stadiilor din procesul de cercetare şi de inovare, care poate include fabricarea produselor, prestarea serviciilor sau finalizarea lucrărilor.
(2)În cadrul parteneriatului pentru inovare se stabilesc Obiective intermediare care trebuie realizate de către parteneri, precum şi plata preţului în tranşe corespunzătoare.
(3)Pe baza obiectivelor stabilite potrivit alin. (2), entitatea contractantă poate decide după fiecare fază să înceteze parteneriatul pentru inovare sau, în cazul unui parteneriat pentru inovare încheiat cu mai mulţi parteneri, să reducă numărul de parteneri prin încetarea anumitor contracte individuale, cu condiţia ca entitatea contractantă să fi menţionat în documentaţia de atribuire aceste posibilităţi, precum şi condiţiile aplicării acestora.
Art. 115
(1)În legătură cu calificarea şi selecţia candidaţilor, entitatea contractantă stabileşte în special criterii legate de capacitatea candidaţilor în domeniul cercetării şi dezvoltării, elaborării de soluţii inovatoare şi implementării acestora.
(2)Numai candidaţii selectaţi de entitatea contractantă în urma finalizării etapei prevăzute la art. 110 alin. (1) lit. a) pot prezenta proiecte de cercetare şi inovare care să răspundă necesităţilor identificate de entitatea contractantă care nu pot fi satisfăcute de soluţiile existente.
(3)În cadrul documentaţiei de atribuire, entitatea contractantă defineşte regulile aplicabile drepturilor de proprietate intelectuală.
(4)În cazul parteneriatului pentru inovare încheiat cu mai mulţi parteneri, entitatea contractantă are obligaţia de a nu dezvălui celorlalţi parteneri soluţiile propuse sau alte informaţii confidenţiale comunicate de un partener în cadrul parteneriatului, fără acordul acestuia.
(5)Acordul prevăzut la alin. (4) nu poate fi exprimat cu caracter general, ci este exprimat cu privire la fiecare intenţie de comunicare a anumitor informaţii specifice.
(6)Entitatea contractantă se asigură că structura parteneriatului şi, în special, durata şi valoarea diferitelor faze ale acestuia reflectă gradul de inovaţie al soluţiei propuse şi succesiunea activităţilor de cercetare şi inovare necesare pentru dezvoltarea unei soluţii inovatoare care nu este disponibilă pe piaţă.
(7)Valoarea estimată a produselor, serviciilor sau lucrărilor nu trebuie să fie disproporţionată în raport cu investiţiile necesare pentru dezvoltarea acestora.
Art. 116
(1)Entitatea contractantă negociază cu ofertanţii ofertele iniţiale şi toate ofertele ulterioare depuse de aceştia, cu excepţia ofertelor finale, în vederea îmbunătăţirii conţinutului acestora.
(2)Cerinţele minime stabilite de entitatea contractantă potrivit art. 111 alin. (3), criteriul de atribuire şi factorii de evaluare nu pot face obiect al negocierilor.
(3)Pe durata negocierilor, entitatea contractantă are obligaţia de a asigura respectarea principiului tratamentului egal faţă de toţi ofertanţii şi de a nu furniza informaţii într-o manieră discriminatorie, care ar putea crea unuia/unora dintre ofertanţi un avantaj în raport cu ceilalţi.
(4)Entitatea contractantă informează în scris toţi ofertanţii ale căror oferte nu au fost eliminate din competiţie potrivit alin. (8) şi (9) în legătură cu orice modificări ale specificaţiilor tehnice sau ale altor documente ale achiziţiei sectoriale, cu excepţia prevederilor referitoare la cerinţele minime stabilite de entitatea contractantă potrivit art. 111 alin. (3), care nu pot fi modificate.
(5)În urma modificărilor prevăzute la alin. (4), entitatea contractantă acordă o perioadă suficientă ofertanţilor pentru îmbunătăţirea ofertelor şi retransmiterea ofertelor îmbunătăţite, dacă este cazul.
(6)Entitatea contractantă are obligaţia de a nu dezvălui celorlalţi participanţi informaţii confidenţiale comunicate de un candidat sau ofertant care participă la negocieri, fără acordul scris al acestuia.
(7)Acordul prevăzut la alin. (6) nu poate fi exprimat cu caracter general, ci este exprimat cu privire la fiecare intenţie de comunicare a anumitor informaţii specifice.
(8)Entitatea contractantă are dreptul de a desfăşura negocierile în runde succesive, cu scopul de a reduce numărul de oferte care urmează să fie negociate.
(9)Reducerea numărului de oferte potrivit dispoziţiilor alin. (8) se realizează numai pe baza factorilor de evaluare stabiliţii prin anunţul de participare sau alt document al achiziţiei.
(10)Aplicarea opţiunii prevăzute la alin. (8) trebuie indicată de entitatea contractantă în cadrul anunţului de participare sau al altui document al achiziţiei.
prevederi din capitolul III , sectiunea 5 , subsectiunea 5 (Norme Metodologice din 2016) la data 2016-06-06 pentru capitolul IV , sectiunea 1 , subsectiunea 6 [+]
SUBSECŢIUNEA 7: Paragraful 7 – Negocierea fără invitaţie prealabilă la o procedură concurenţială de ofertare
Art. 117
(1)Entitatea contractantă are dreptul de a aplica procedura de negociere fără invitaţie prealabilă la o procedură concurenţială de ofertare pentru atribuirea contractelor sectoriale, doar într-unui din următoarele cazuri:
a)dacă în cadrul unei proceduri cu invitaţie prealabilă la o procedură concurenţială de ofertare organizată pentru achiziţia produselor, serviciilor sau lucrărilor respective nu a fost depusă nicio ofertă/solicitare de participare sau au fost depuse numai oferte/solicitări de participare neadecvate, cu condiţia să nu se modifice în mod substanţial condiţiile iniţiale ale achiziţiei sectoriale;
(la data 22-dec-2017 Art. 117, alin. (1), litera A. din capitolul IV, sectiunea 1, subsectiunea 7 modificat de Art. II, punctul 22. din Ordonanta urgenta 107/2017 )
b)dacă contractul este atribuit exclusiv în scop de cercetare ştiinţifică, experimental, de studiu sau de dezvoltare, şi nu în scopul asigurării unui profit sau al recuperării costurilor cu cercetarea şi dezvoltarea şi în măsura în care atribuirea unui astfel de contract nu aduce atingere atribuirii competitive a contractelor ulterioare care urmăresc, în special, aceste obiective;
c)dacă lucrările, produsele sau serviciile pot fi furnizate numai de către un anumit operator economic pentru unul dintre motivele prevăzute la alin. (2);
d)ca o măsură strict necesară, atunci când perioadele de aplicare a procedurilor de licitaţie deschisă, licitaţie restrânsă, negociere competitivă, dialog competitiv sau procedura simplificată nu pot fi respectate din motive de extremă urgenţă, determinate de evenimente imprevizibile şi care nu se datorează sub nicio formă unei acţiuni sau inacţiuni a entităţii contractante;
(la data 22-dec-2017 Art. 117, alin. (1), litera D. din capitolul IV, sectiunea 1, subsectiunea 7 modificat de Art. II, punctul 22. din Ordonanta urgenta 107/2017 )
e)atunci când este necesară achiziţionarea de la contractantul iniţial a unor cantităţi suplimentare de produse destinate înlocuirii parţiale sau extinderii produselor sau instalaţiilor existente şi numai dacă schimbarea contractantului iniţial ar pune entitatea contractantă în situaţia de a achiziţiona produse cu caracteristici tehnice diferite de cele deja existente care ar conduce la incompatibilitate sau la dificultăţi tehnice disproporţionate de utilizare şi întreţinere;
f)atunci când, ulterior atribuirii unui contract sectorial de lucrări sau de servicii, entitatea contractantă intenţionează să achiziţioneze lucrări sau servicii noi şi numai dacă se îndeplinesc în mod cumulativ condiţiile prevăzute la alin. (3);
g)pentru produsele cotate şi achiziţionate pe o piaţă de mărfuri, cum ar fi produsele agricole, materiile prime şi bursele de energie, în cazul în care structura multilaterală de tranzacţionare reglementată şi supravegheată garantează în mod natural preţurile pieţei;
h)atunci când este posibilă achiziţionarea de produse la un preţ considerabil mai scăzut decât preţurile practicate în mod normal pe piaţă, ca urmare a apariţiei unei ocazii deosebit de avantajoase, disponibile doar pentru o perioadă foarte scurtă de timp;
i)pentru cumpărarea de produse sau servicii în condiţii speciale avantajoase de la un operator economic care încetează definitiv activităţile comerciale sau care se află într-o procedură de faliment, de concordat preventiv sau într-o procedură similară;
j)atunci când, ca urmare a unui concurs de soluţii, contractul sectorial de servicii urmează să fie atribuit, conform regulilor stabilite în cadrul concursului de soluţii respectiv, concurentului câştigător sau unuia dintre concurenţii câştigători ai concursului respectiv; în acest din urmă caz, entitatea contractantă are obligaţia de a transmite invitaţie la negocieri tuturor concurenţilor câştigători.
(2)Motivele prevăzute la alin. (1) lit. c) sunt următoarele:
a)scopul achiziţiei este crearea sau achiziţionarea unei opere de artă sau unei reprezentaţii artistice unice;
b)concurenţa lipseşte din motive tehnice;
c)protecţia unor drepturi exclusive, inclusiv drepturi de proprietate intelectuală.
(3)Condiţiile prevăzute la alin. (1) lit. f) sunt următoarele:
a)atribuirea se face contractantului iniţial, iar noile lucrări, respectiv noile servicii, constau în repetarea unor lucrări sau servicii similare prevăzute în contractul atribuit iniţial şi sunt conforme cu cerinţele prevăzute în documentele achiziţiei elaborate cu ocazia atribuirii contractului iniţial;
b)valoarea estimată a contractului iniţial de lucrări/servicii s-a determinat prin luarea în considerare inclusiv a lucrărilor/serviciilor noi care pot fi achiziţionate ulterior;
c)în invitaţia prealabilă la o procedură concurenţială de ofertare pentru atribuirea contractului iniţial s-a precizat faptul că entitatea contractantă are dreptul de a opta pentru achiziţionarea ulterioară de noi lucrări, respectiv noi servicii, de la operatorul economic a cărui ofertă va fi declarată câştigătoare în cadrul procedurii respective.
(4)Entitatea contractantă poate aplica procedura de negociere fără invitaţie prealabilă la o procedură concurenţială de ofertare în cazul prevăzut la alin. (1) lit. c) numai dacă, în legătură cu motivele prevăzute la alin. (2) lit. b) şi c), nu există o soluţie alternativă sau înlocuitoare rezonabilă din punct de vedere funcţional, iar absenţa concurenţei sau protecţia drepturilor exclusive nu sunt rezultatul unei restrângeri artificiale de către entitatea contractantă a parametrilor achiziţiei în vederea viitoarei proceduri de atribuire. Motivele tehnice pot fi generate, de asemenea, de cerinţe specifice privind interoperabilitatea care trebuie îndeplinite pentru a asigura funcţionarea lucrărilor, produselor sau serviciilor care urmează a fi achiziţionate.
(5)În sensul alin. (4), o soluţie alternativă sau rezonabilă poate consta în utilizarea unor canale de distribuţie alternative pe teritoriul României ori în afara acestuia sau achiziţia unor lucrări, produse sau servicii comparabile din punct de vedere funcţional.
(6)În cazul prevăzut la alin. (1) lit. d), entitatea contractantă nu are dreptul de a stabili durata contractului pe o perioadă mai mare decât cea necesară pentru a face faţă situaţiei de urgenţă care a determinat aplicarea procedurii de negociere fără invitaţie prealabilă la o procedură concurenţială de ofertare.
prevederi din capitolul III , sectiunea 5 , subsectiunea 6 (Norme Metodologice din 2016) la data 2016-06-06 pentru capitolul IV , sectiunea 1 , subsectiunea 7 [+]
SUBSECŢIUNEA 8: Paragraful 8 – Concursul de soluţii
Art. 118
Concursul de soluţii poate fi organizat în una dintre următoarele modalităţi:
a)în cadrul unei proceduri de atribuire a unui contract sectorial de servicii;
b)ca o procedură de atribuire distinctă cu premii sau plăţi acordate participanţilor.
Art. 119
(1)Concursul de soluţii se iniţiază prin publicarea de către entitatea contractantă a unui anunţ de concurs prin care solicită operatorilor economici interesaţi depunerea de proiecte. Art. 156-158 se aplică şi anunţurilor privind concursurile de soluţii.
(2)În cazul în care entitatea contractantă intenţionează să atribuie un contract subsecvent de achiziţie de servicii ca urmare a unei proceduri de negociere fără invitaţie prealabilă la o procedură concurenţială de ofertare, potrivit dispoziţiilor art. 117 alin. (1) lit. j), entitatea contractantă indică acest lucru în anunţul de concurs.
(3)Entitatea contractantă care a organizat un concurs de soluţii transmite spre publicare un anunţ cu privire la rezultatele concursului şi trebuie să fie în măsură să facă dovada datei transmiterii anunţului.
(4)Anunţul privind rezultatele unui concurs de soluţii este transmis Oficiului pentru Publicaţii al Uniunii Europene în termen de 30 de zile de la data încheierii concursului de soluţii.
(5)Prin excepţie de la prevederile alin. (3), în cazul în care comunicarea informaţiilor privind rezultatul concursului ar împiedica aplicarea unor dispoziţii legale, ar fi contrară interesului public, ar aduce atingere intereselor comerciale legitime ale unei întreprinderi publice sau private ori ar putea aduce atingere concurenţei loiale între prestatorii de servicii, publicarea acestor informaţii nu este obligatorie.
Art. 120
În cazul în care entitatea contractantă intenţionează să limiteze numărul de participanţi în cadrul unui concurs de soluţii, entitatea contractantă stabileşte criterii de calificare şi selecţie clare, obiective şi nediscriminatorii, care trebuie să fie precizate în mod explicit în documentele achiziţiei, iar în toate cazurile, numărul de candidaţi invitaţi să participe este suficient pentru a asigura o concurenţă reală.
Art. 121
(1)În scopul evaluării proiectelor prezentate în cadrul unui concurs de soluţii, entitatea contractantă numeşte un juriu alcătuit exclusiv din persoane fizice independente faţă de participanţii la concurs.
(2)În cazul în care participanţilor la concurs li se solicită o anumită calificare profesională, cel puţin o treime din numărul membrilor juriului trebuie să deţină calificarea respectivă sau o calificare echivalentă.
Art. 122
(1)Juriul este autonom în deciziile şi opiniile pe care le emite.
(2)Juriul are obligaţia de a evalua, în mod anonim şi exclusiv pe baza criteriilor indicate în anunţul de concurs, planurile şi proiectele depuse de candidaţi.
(3)Anonimatul este menţinut până la momentul în care juriul adoptă o decizie sau formulează o opinie.
(4)Pe baza evaluării calitative a fiecărui proiect, juriul stabileşte clasamentul proiectelor, precum şi observaţiile şi aspectele care ar trebui clarificate, într-un raport semnat de toţi membrii juriului.
(5)Candidaţii pot fi invitaţi, dacă este necesar, să răspundă întrebărilor consemnate în raportul întocmit de juriu, în vederea clarificării oricărui aspect privind proiectele.
(6)Juriul are obligaţia de a redacta un proces-verbal complet al dialogului dintre membrii juriului şi candidaţi.
Art. 123
Regulile detaliate de organizare a concursului de soluţii se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a prevederilor prezentei legi.
prevederi din capitolul III , sectiunea 5 , subsectiunea 7 (Norme Metodologice din 2016) la data 2016-06-06 pentru capitolul IV , sectiunea 1 , subsectiunea 8 [+]
SUBSECŢIUNEA 9: Paragraful 9 – Servicii sociale şi alte servicii specifice
Art. 124
(1)Fără a aduce atingere principiilor prevăzute la art. 2 alin. (2), în cazul atribuirii unui contract sectorial/acord-cadru care are ca obiect servicii sociale şi alte servicii specifice, prevăzute în anexa nr. 2, cu o valoare estimată egală sau mai mare decât pragul prevăzut la art. 12 alin. (1) lit. c), autoritatea contractantă are următoarele obligaţii:
a)de a-şi face cunoscută intenţia de a achiziţiona respectivele servicii fie prin publicarea unui anunţ de participare, fie prin intermediul unui anunţ de intenţie valabil în mod continuu;
b)de a publica un anunţ de atribuire a contractului.
(la data 22-dec-2017 Art. 124, alin. (1) din capitolul IV, sectiunea 1, subsectiunea 9 modificat de Art. II, punctul 23. din Ordonanta urgenta 107/2017 )
(2)Alternativ publicării unor anunţuri de atribuire individuale, entitatea contractantă are dreptul de a grupa trimestrial anunţurile de atribuire prevăzute la alin. (1) lit. d), caz în care entitatea contractantă are obligaţia de a transmite spre publicare anunţurile de atribuire astfel grupate în termen de 30 de zile de la încheierea fiecărui trimestru.
(3)Dispoziţiile alin. (1) lit. a)-c) nu sunt aplicabile în cazul în care contractul sectorial/acordul-cadru având ca obiect servicii sociale şi alte servicii specifice, prevăzute în anexa nr. 2, este atribuit prin procedura de negociere fără invitaţie prealabilă la o procedură concurenţială de ofertare, în conformitate cu dispoziţiile art. 117.
(4)Criteriul de atribuire utilizat pentru atribuirea contractelor sectoriale/acordurilor-cadru având ca obiect servicii sociale şi alte servicii specifice, prevăzute în anexa nr. 2, şi cu o valoare estimată egală sau mai mare decât pragul de la art. 12 alin. (1) lit. c), este cel mai bun raport calitate-preţ sau cel mai bun raport calitate-cost, prevăzute la art. 209 alin. (3) lit. c) şi d), ţinându-se seama de criteriile de calitate şi de sustenabilitate ale serviciilor sociale.
(la data 22-dec-2017 Art. 124, alin. (4) din capitolul IV, sectiunea 1, subsectiunea 9 modificat de Art. II, punctul 23. din Ordonanta urgenta 107/2017 )
Art. 125
(1)Entitatea contractantă are dreptul de a stabili ca participarea la procedurile de atribuire a contractelor sectoriale având ca obiect exclusiv serviciile de sănătate, sociale şi culturale prevăzute la art. 124 care fac obiectul codurilor CPV 75121000-0, 75122000-7, 75123000-4, 79622000-0, 79624000-4, 79625000-1, 80110000-8, 80300000-7, 80420000-4, 80430000-7, 80511000-9, 80520000-5, 80590000-6, cuprinse între 85000000-9 la 85323000-9, 92500000-6, 92600000-7, 98133000-4, 98133110-8 să fie rezervată unor operatori economici, cum ar fi persoane juridice fără scop lucrativ, întreprinderi sociale şi unităţi protejate, acreditate ca furnizori de servicii sociale, furnizori publici de servicii sociale.
(2)Operatorii economici cărora le poate fi rezervată participarea la procedurile de atribuire prevăzute la alin. (1) trebuie să îndeplinească în mod cumulativ următoarele condiţii:
a)scopul pentru care a fost înfiinţat operatorul economic este îndeplinirea unor obiective în domeniul serviciilor publice, în legătură cu prestarea serviciilor prevăzute la alin. (1);
b)profitul obţinut de operatorul economic este reinvestit în vederea îndeplinirii scopului pentru care acesta a fost înfiinţat; în cazul în care profitul este distribuit sau redistribuit, acest lucru se bazează pe considerente legate de participarea angajaţilor la beneficiile activităţii operatorului economic;
c)organizarea structurilor de conducere sau a structurilor care deţin operatorul economic care execută contractul se bazează pe principiul participării angajaţilor în cadrul structurilor care deţin operatorul economic sau necesită participarea activă a angajaţilor, a utilizatorilor sau a altor entităţi interesate;
d)operatorului economic nu i-a fost atribuit un contract pentru serviciile în cauză de către entitatea contractantă respectivă, în temeiul prezentului articol, în ultimii 3 ani.
(3)Durata maximă a contractelor sectoriale prevăzute la alin. (1) este de 3 ani.
(4)În cuprinsul anunţurilor prevăzute la art. 124 alin. (1) lit. a) publicate în vederea atribuirii contractelor sectoriale prevăzute la alin. (1) se face trimitere la prezentul articol.
prevederi din capitolul III , sectiunea 6 (Norme Metodologice din 2016) la data 2016-06-06 pentru capitolul IV , sectiunea 1 , subsectiunea 9 [+]
SUBSECŢIUNEA 10: Paragraful 10 – Procedura simplificată
Art. 126
(1)Entităţile contractante prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a) şi b) au dreptul de a aplica procedura simplificată în condiţiile prevăzute la art. 12 alin. (2).
(2)Procedura simplificată se iniţiază prin publicarea în SEAP a unui anunţ de participare simplificat însoţit de documentaţia de atribuire aferentă.
(3)Entităţile contractante prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a) şi b) au obligaţia de a stabili perioada de depunere a ofertelor iii funcţie de complexitatea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru şi de cerinţele specifice, astfel încât operatorii economici interesaţi să beneficieze de un interval de timp adecvat şi suficient pentru elaborarea ofertelor şi pentru pregătirea documentelor de calificare şi selecţie, dacă sunt solicitate prin documentele achiziţiei.
(4)Entităţile contractante prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a) şi b) pot decide desfăşurarea procedurii simplificate:
a)fie într-o etapă;
b)fie în mai multe etape care presupun atât selecţia candidaţilor, cât şi negocierea şi evaluarea ofertelor.
(41)În cazul prevăzut la alin. (4) lit. a), entitatea contractantă are dreptul de a decide organizarea unei etape finale de licitaţie electronică, caz în care are obligaţia de a preciza această decizie în anunţul de participare simplificat şi în documentaţia de atribuire.
(la data 22-dec-2017 Art. 126, alin. (4) din capitolul IV, sectiunea 1, subsectiunea 10 completat de Art. II, punctul 24. din Ordonanta urgenta 107/2017 )
(5)Conform alin. (4) lit. a) şi fără a aduce atingere dispoziţiilor alin. (3), perioada minimă între data transmiterii anunţului de participare la procedura simplificată şi data-limită de depunere a ofertelor este de cel puţin:
a)10 zile, în cazul în care se are în vedere atribuirea unui contract de achiziţie publică de servicii sau produse;
b)6 zile, în cazul în care se are în vedere atribuirea unui contract de achiziţie publică de produse de complexitate redusă;
c)15 zile, în cazul în care se are în vedere atribuirea unui contract de achiziţie publică de lucrări.
(6)În cazul prevăzut la alin. (4) lit. b), dacă entităţile contractante prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a) şi b) decid organizarea unei etape de negociere a ofertelor, acest aspect îl precizează în anunţul de participare simplificat.
(7)În cazul prevăzut la alin. (4) lit. b), entităţile contractante prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a) şi b) au obligaţia de a transmite anunţul de participare simplificat spre publicare în SEAP cu cel puţin 10 zile înainte de data-limită pentru depunerea solicitărilor de participare.
(8)În cazul prevăzut la alin. (4) lit. b), entităţile contractante prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a) şi b) au obligaţia de a transmite simultan tuturor candidaţilor selectaţi o invitaţie de participare la etapa a doua.
(9)În etapa a doua a situaţiei prevăzute la alin. (4) lit. b), perioada minimă între data transmiterii invitaţiei de participare şi data-limită de depunere a ofertelor este de cel puţin 10 zile. În cazul în care se are în vedere atribuirea unui contract de achiziţie publică de produse de complexitate redusă perioada minimă este de cel puţin 6 zile.
(10)În cazul în care o situaţie de urgenţă, demonstrată în mod corespunzător de către entităţile contractante prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a) şi b) face imposibil de respectat perioadele prevăzute la alin. (5) sau (9), respectivele entităţi pot stabili o perioadă redusă pentru depunerea solicitărilor de participare/ofertelor, care nu poate fi mai mică de 6 zile de la data transmiterii spre publicare a anunţului de participare, respectiv transmiterii invitaţiei de participare, în cazul atribuirii unui contract de achiziţie publică de servicii sau produse, respectiv de 9 zile, în cazul unui contract de achiziţie publică de lucrări.
(11)Dacă entităţile contractante prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a) şi b) decid să solicite criterii de calificare şi selecţie, entităţile contractante prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a) şi b) pot solicita doar cerinţe privind:
a)motive de excludere, în conformitate cu capitolul V, secţiunea a 6-a, paragraful 2;
b)capacitatea de exercitare a activităţii profesionale, în conformitate cu art. 186;
(la data 22-dec-2017 Art. 126, alin. (11), litera B. din capitolul IV, sectiunea 1, subsectiunea 10 modificat de Art. II, punctul 25. din Ordonanta urgenta 107/2017 )
c)experienţa similară, în conformitate cu art. 192 lit. a) şi b).
(la data 22-dec-2017 Art. 126, alin. (12) din capitolul IV, sectiunea 1, subsectiunea 10 abrogat de Art. II, punctul 26. din Ordonanta urgenta 107/2017 )
(la data 22-dec-2017 Art. 126, alin. (13) din capitolul IV, sectiunea 1, subsectiunea 10 abrogat de Art. II, punctul 26. din Ordonanta urgenta 107/2017 )
prevederi din capitolul III , sectiunea 5 , subsectiunea 8 (Norme Metodologice din 2016) la data 2016-06-06 pentru capitolul IV , sectiunea 1 , subsectiunea 10 [+]
SECŢIUNEA 2: Instrumente şi tehnici specifice de atribuire a contractelor sectoriale
SUBSECŢIUNEA 1: Paragraful 1 – Acordul-cadru
Art. 127
Entitatea contractantă atribuie acordurile-cadru prin aplicarea procedurilor corespunzătoare prevăzute la art. 82.
(la data 22-dec-2017 Art. 127 din capitolul IV, sectiunea 2, subsectiunea 1 modificat de Art. II, punctul 27. din Ordonanta urgenta 107/2017 )
Art. 128
(1)Durata unui acord-cadru nu poate depăşi 8 ani, cu excepţia cazurilor excepţionale pe care entitatea contractantă le justifică temeinic, în special prin obiectul acordului-cadru respectiv.
(2)Entitatea contractantă are obligaţia de a stabili operatorul economic sau, după caz, operatorii economici care sunt parte a acordului-cadru respectiv prin aplicarea unor nome şi criterii obiective care pot include reluarea procedurii între acei operatori economici care sunt parte la acordul-cadru.
(3)Criteriile de calificare şi selecţie, criteriul de atribuire şi factorii de evaluare sunt prevăzuţi în documentele achiziţiei pentru acordul-cadru.
(4)Entităţile contractante atribuie acorduri-cadru cu respectarea principiilor prevăzute la art. 2 alin. (2) fără să împiedice, să restrângă sau să denatureze concurenţa între operatorii economici.
(5)Prin normele metodologice de aplicare a prevederilor prezentei legi se stabilesc condiţiile şi modalităţile de atribuire a acordului-cadru.
prevederi din capitolul III , sectiunea 7 , subsectiunea 1 (Norme Metodologice din 2016) la data 2016-06-06 pentru capitolul IV , sectiunea 2 , subsectiunea 1 [+]
SUBSECŢIUNEA 2: Paragraful 2 – Sistemul dinamic de achiziţii
Art. 129
(1)Entitatea contractantă are dreptul de a utiliza un sistem dinamic de achiziţii pentru achiziţii de uz curent, ale căror caracteristici general disponibile pe piaţă satisfac necesităţile entităţii contractante.
(2)Sistemul dinamic de achiziţii este organizat şi funcţionează în integralitate ca un proces electronic şi este deschis, pe întreaga sa perioadă de valabilitate, oricărui operator economic care îndeplineşte criteriile de calificare şi selecţie.
(3)Sistemul dinamic de achiziţii poate fi împărţit pe categorii de produse, lucrări sau servicii care sunt definite în mod obiectiv, pe baza caracteristicilor achiziţiilor care urmează a fi realizate în cadrul categoriei în cauză, caracteristici care pot include referinţe la dimensiunea maximă admisibilă a contractelor subsecvente specifice sau la o anumită zonă geografică în care contractele subsecvente specifice vor fi executate.
Art. 130
(1)Pentru efectuarea unei achiziţii în cadrul unui sistem dinamic de achiziţii, entitatea contractantă aplică regulile licitaţiei restrânse, precum şi regulile specifice prevăzute în cuprinsul prezentului paragraf.
(2)Toţi candidaţii care îndeplinesc criteriile de calificare şi selecţie sunt admişi în sistem, entitatea contractantă neavând dreptul de a limita numărul de candidaţi care vor fi admişi în cadrul sistemului.
(3)În cazul în care entitatea contractantă a împărţit sistemul pe categorii de produse, lucrări sau servicii în conformitate cu dispoziţiile art. 129 alin. (3), entitatea contractantă specifică criteriile de calificare şi selecţie aplicabile pentru fiecare categorie.
Art. 131
(1)Entitatea contractantă are obligaţia de a respecta următoarele termene:
a)perioada minimă pentru depunerea solicitărilor de participare este de 30 de zile de la data transmiterii spre publicare a anunţului de participare sau, de la data trimiterii invitaţiei pentru confirmarea interesului dacă se utilizează un anunţ orientativ periodic ca mijloc de invitare la procedura concurenţială de ofertare, şi nu poate fi în niciun caz mai mic de 15 zile;
b)perioada minimă pentru depunerea ofertelor este de 10 zile de la data transmiterii invitaţiei de participare la etapa de depunere a ofertelor.
(2)Din momentul transmiterii invitaţiei de participare la etapa a doua a procedurii pentru prima achiziţie specifică în cadrul unui sistem dinamic de achiziţii nu se mai aplică alte termene pentru depunerea solicitărilor de participare.
Art. 132
Toate comunicările în cadrul unui sistem dinamic de achiziţii se realizează exclusiv prin mijloace electronice, în conformitate cu dispoziţiile art. 78 alin. (1) şi (2), art. 79 şi 80 şi ale normelor metodologice de aplicare a prevederilor prezentei legi.
Art. 133
La atribuirea contractelor în cadrul unui sistem dinamic de achiziţii, entitatea contractantă are următoarele obligaţii:
a)de a publica o invitaţie la o procedură concurenţială de ofertare în care se precizează în mod clar faptul că pentru atribuirea contractului sectorial/contractelor sectoriale se utilizează un sistem dinamic de achiziţii;
b)de a indica în documentele achiziţiei cel puţin natura şi cantitatea estimată a achiziţiilor avute în vedere, precum şi toate informaţiile necesare privind sistemul dinamic de achiziţii, inclusiv cu privire la modul de funcţionare a acestuia, echipamentele electronice utilizate şi modalităţile şi specificaţiile tehnice de conectare;
c)de a indica orice împărţire pe categorii de produse, lucrări sau servicii şi caracteristicile care le definesc;
d)de a permite, în conformitate cu dispoziţiile art. 160, pe toată perioada de valabilitate a sistemului dinamic de achiziţii, începând cu momentul publicării invitaţiei la o procedură concurenţială de ofertare şi până la închiderea sistemului, accesul nerestricţionat, direct şi complet la conţinutul documentelor achiziţiei.
Art. 134
(1)După lansarea sistemului dinamic de achiziţii şi pe întreaga perioadă de valabilitate a acestuia, în condiţiile prevăzute la art. 130 şi 131, entitatea contractantă are obligaţia de a permite oricărui operator economic interesat să depună o solicitare de participare cu scopul de a fi admis în sistem.
(2)După primirea unei solicitări de participare, entitatea contractantă evaluează îndeplinirea de către candidat a criteriilor de calificare şi selecţie stabilite.
(3)Entitatea contractantă are obligaţia de a finaliza evaluarea prevăzută la alin. (2) în termen de 10 zile lucrătoare de la data primirii solicitării de participare.
(4)Termenul prevăzut la alin. (3) poate fi prelungit până la 15 zile lucrătoare în situaţii specifice, în cazul în care este justificat în special prin necesitatea de a examina documente suplimentare sau de a verifica în alt mod îndeplinirea criteriilor de calificare şi selecţie.
(5)Prin excepţie de la dispoziţiile alin. (3) şi (4), atât timp cât nu a fost transmisă invitaţia de participare la procedura concurenţială de ofertare pentru prima achiziţie specifică în cadrul sistemului dinamic de achiziţii, entitatea contractantă poate prelungi perioada de evaluare, cu condiţia ca nicio invitaţie de participare la etapa a doua a procedurii să nu fie transmisă în perioada de evaluare astfel prelungită.
(6)Entitatea contractantă indică în documentele achiziţiei durata prelungirii pe care intenţionează să o aplice.
(7)Entitatea contractantă informează operatorii economici cu privire la admiterea în sistemul dinamic de achiziţii sau, după caz, respingerea solicitării de participare imediat după finalizarea evaluării prevăzute la alin. (2), în conformitate cu dispoziţiile art. 224 şi 225.
Art. 135
(1)Entitatea contractantă transmite, în conformitate cu dispoziţiile art. 161, câte o invitaţie de participare tuturor participanţilor admişi în cadrul sistemului dinamic de achiziţii, în vederea depunerii de oferte pentru fiecare achiziţie specifică în cadrul sistemului.
(2)În cazul în care sistemul dinamic de achiziţii a fost împărţit pe categorii de lucrări, produse sau servicii, entitatea contractantă transmite, în conformitate cu dispoziţiile art. 161, câte o invitaţie de participare tuturor participanţilor care au fost admişi în cadrul sistemului dinamic de achiziţii în categoria corespunzătoare achiziţiei specifice în cauză, în vederea depunerii de oferte pentru fiecare achiziţie specifică în cadrul categoriei respective.
Art. 136
(1)Entitatea contractantă atribuie contractul sectorial ofertantului care prezintă oferta cea mai avantajoasă, desemnată prin aplicarea criteriului de atribuire şi a factorilor de evaluare stabiliţi prin anunţul de participare, invitaţia pentru confirmarea interesului sau, atunci când mijlocul de invitare la o procedură concurenţială de ofertare îl constituie un anunţ privind existenţa unui sistem de calificare, în invitaţia de participare la procedura de ofertare.
(2)Dacă este cazul, criteriul de atribuire şi factorii de evaluare prevăzuţi la alin. (1) pot fi detaliaţi în cadrul invitaţiei de participare prevăzute la art. 135.
Art. 137
(1)Entitatea contractantă are dreptul, în orice moment pe parcursul perioadei de valabilitate a sistemului dinamic de achiziţii, de a solicita participanţilor admişi să depună, în conformitate cu dispoziţiile art. 202 şi 203, o declaraţie pe propria răspundere reînnoită şi actualizată, în termen de 5 zile lucrătoare de la data transmiterii solicitării.
(2)Dispoziţiile art. 205-207 se aplică pe întreaga perioadă de valabilitate a sistemului dinamic de achiziţii.
Art. 138
(1)Entitatea contractantă indică perioada de valabilitate a sistemului dinamic de achiziţii în invitaţia la procedura concurenţială de ofertare.
(2)Entitatea contractantă informează Comisia Europeană cu privire la orice modificare a perioadei de valabilitate a sistemului dinamic de achiziţii, folosind următoarele formulare standard:
a)formularul utilizat pentru invitaţia la procedura concurenţială de ofertare, dacă perioada de valabilitate este modificată fără închiderea sistemului;
b)formularul utilizat pentru anunţul de atribuire, dacă sistemul dinamic de achiziţii este închis.
(3)Formularele standard prevăzute la alin. (2) se stabilesc de Comisia Europeană conform art. 71 din Directiva 2014/25/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 26 februarie 2014 privind achiziţiile efectuate de entităţile care îşi desfăşoară activitatea în sectoarele apei, energiei, transporturilor şi serviciilor poştale şi de abrogare a Directivei 2004/17/CE.
Art. 139
Este interzisă perceperea de tarife operatorilor economici interesaţi sau participanţilor la sistemul dinamic de achiziţii.
prevederi din capitolul III , sectiunea 7 , subsectiunea 2 (Norme Metodologice din 2016) la data 2016-06-06 pentru capitolul IV , sectiunea 2 , subsectiunea 2 [+]
SUBSECŢIUNEA 3: Paragraful 3 – Licitaţia electronică
Art. 140
(1)Entitatea contractantă poate să utilizeze licitaţia electronică în următoarele situaţii şi numai dacă conţinutul documentelor achiziţiei, în special specificaţiile tehnice, pot fi stabilite în mod precis:
a)ca o etapă finală a procedurii de licitaţie deschisă, licitaţie restrânsă, negociere competitivă sau a unei proceduri simplificate;
(la data 22-dec-2017 Art. 140, alin. (1), litera A. din capitolul IV, sectiunea 2, subsectiunea 3 modificat de Art. II, punctul 28. din Ordonanta urgenta 107/2017 )
b)la reluarea competiţiei dintre operatorii economici parte la un acord-cadru, potrivit dispoziţiilor art. 128 alin. (2);
c)la depunerea ofertelor în vederea atribuirii unui contract sectorial în cadrul unui sistem dinamic de achiziţii.
(2)Entitatea contractantă are obligaţia de a anunţa decizia de a organiza o licitaţie electronică în anunţul de participare şi documentaţia de atribuire, sau în invitaţia pentru confirmarea interesului sau, atunci când ca mijloc de invitare la o procedură concurenţială de ofertare se foloseşte un anunţ privind existenţa unui sistem de calificare, în invitaţia de participare la procedura de ofertare.
(3)Prin normele metodologice de aplicare a prevederilor prezentei legi se stabilesc informaţiile minime care trebuie incluse în documentele achiziţiei în legătură cu organizarea unei licitaţii electronice.
Art. 141
(1)Licitaţia electronică nu poate fi utilizată pentru atribuirea contractelor sectoriale/acordurilor-cadru de servicii şi de lucrări care au incluse în obiectul acestora prestaţii intelectuale, cum ar fi proiectarea lucrărilor, întrucât acestea nu pot fi clasificate prin metode de evaluare automată.
(2)Prin normele metodologice de aplicare a prevederilor prezentei legi se stabilesc categoriile de contracte care fac obiectul alin. (1), pentru a căror atribuire nu poate fi utilizată licitaţia electronică.
prevederi din anexa 1 (Norme Metodologice din 2016) la data 2016-06-06 pentru Art. 141 din capitolul IV , sectiunea 2 , subsectiunea 3 [+]
Art. 142
Licitaţia electronică se bazează pe unul dintre următoarele elemente ale ofertelor:
a)exclusiv pe preţuri, în cazul în care contractul este atribuit pe baza criteriului de atribuire al preţului cel mai scăzut;
b)pe preţuri şi/sau pe noile valori ale elementelor ofertelor indicate în documentele achiziţiei, în cazul în care contractul este atribuit pe baza criteriului de atribuire cel mai bun raport calitate-preţ sau al costului cel mai scăzut.
Art. 143
(1)Înainte de începerea licitaţiei electronice, entitatea contractantă are obligaţia de a realiza o evaluare iniţială integrală a ofertelor, în conformitate cu criteriul de atribuire şi factorii de evaluare stabiliţi prin documentele achiziţiei.
(2)Entitatea contractantă are obligaţia de a transmite, simultan, prin mijloace electronice invitaţia la licitaţia electronică către toţi ofertanţii care au depus oferte admisibile.
(3)Invitaţia la licitaţia electronică trebuie să precizeze data şi momentul de început al licitaţiei electronice, precum şi instrucţiunile necesare pentru realizarea conectării individuale la echipamentul electronic utilizat pentru participarea la licitaţia electronică.
(4)Entitatea contractantă nu are dreptul de a începe licitaţia electronică mai devreme de două zile lucrătoare de la data la care au fost transmise invitaţiile la licitaţia electronică.
(5)Licitaţia electronică se desfăşoară în una sau mai multe runde succesive.
Art. 144
(1)Invitaţia la licitaţia electronică este însoţită de:
a)rezultatul evaluării integrale a ofertei depuse de ofertantul calificat şi căruia îi este transmisă invitaţia, realizată prin aplicarea criteriului de atribuire şi a factorilor de evaluare stabilit prin documentele achiziţiei;
b)formula matematică ce va fi utilizată în cadrul licitaţiei electronice pentru stabilirea automată a noului clasament, pe baza noilor preţuri şi/sau a noilor valori prezentate de ofertanţi.
(2)Cu excepţia cazurilor în care oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic este desemnată prin aplicarea criteriului preţului cei mai scăzut, formula matematică prevăzută la alin. (1) lit. b) încorporează ponderile tuturor factorilor de evaluare ce urmează a fi aplicaţi pentru determinarea ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, conform menţiunilor din anunţul de participare sau din celelalte documente ale achiziţiei.
(3)În situaţia prevăzută la alin. (2), eventualele intervale valorice sunt reduse în prealabil la valori determinate.
(4)În cazul în care sunt permise oferte alternative, pentru fiecare ofertă alternativă se furnizează o formulă separată.
Art. 145
(1)Pe parcursul fiecărei runde a licitaţiei electronice, entitatea contractantă are obligaţia de a comunica în mod instantaneu tuturor ofertanţilor cel puţin informaţiile care sunt suficiente pentru ca aceştia să-şi poată determina, în orice moment, poziţia pe care o ocupă în clasament.
(2)Entitatea contractantă are dreptul de a comunica şi alte informaţii privind:
a)numărul participanţilor în runda respectivă a licitaţiei electronice;
b)preţurile sau valorile noi prezentate în cadrul rundei respective de către alţi ofertanţi, numai dacă acest lucru a fost prevăzut în documentele achiziţiei.
(3)Pe parcursul desfăşurării rundelor licitaţiei electronice, entitatea contractantă nu poate dezvălui, în nicio situaţie, identitatea ofertanţilor.
Art. 146
(1)Entitatea contractantă finalizează licitaţia electronică printr-una dintre următoarele modalităţi sau printr-o combinaţie a acestora:
a)la data şi ora indicate anterior;
b)dacă nu se mai primesc preţuri şi/sau valori noi care îndeplinesc cerinţele cu privire la diferenţele minime, cu condiţia să se fi specificat un termen care va fi lăsat să curgă de la primirea ultimei oferte până la finalizarea licitaţiei electronice;
c)când numărul de runde de licitare indicat în prealabil a fost epuizat.
(2)În cazul în care entitatea contractantă intenţionează să finalizeze licitaţia electronică în modalitatea prevăzută la alin. (1) lit. a), lit. c) sau în modalitatea prevăzută la alin. (1) lit. c) în combinaţie cu modalitatea prevăzută la alin. (1) lit. b), în invitaţia de participare la licitaţia electronică este indicat calendarul fiecărei runde de licitare.
Art. 147
Entitatea contractantă atribuie contractul sectorial prin aplicarea criteriului de atribuire şi a factorilor de evaluare stabiliţi prin documentele achiziţiei, pe baza rezultatului obţinut în urma finalizării licitaţiei electronice.
prevederi din capitolul III , sectiunea 7 , subsectiunea 3 (Norme Metodologice din 2016) la data 2016-06-06 pentru capitolul IV , sectiunea 2 , subsectiunea 3 [+]
CAPITOLUL V: Organizarea şi desfăşurarea procedurii de atribuire
SECŢIUNEA 1: Consultarea pieţei
Art. 148
(1)Înainte de iniţierea procedurii de atribuire a contractului sectorial, entitatea contractantă are dreptul de a organiza consultări ale pieţei în vederea pregătirii achiziţiei sectoriale, prin raportare la obiectul contractului sectorial, şi pentru a informa operatorii economici cu privire la planurile de achiziţie şi cerinţele avute în vedere în legătură cu acestea, făcând cunoscut acest lucru prin intermediul SEAP, precum şi prin orice alte mijloace.
(2)În cadrul consultărilor prevăzute la alin. (1), entitatea contractantă are dreptul de a invita experţi independenţi, autorităţi publice sau operatori economici, inclusiv organizaţii reprezentative ale acestora.
(3)Entitatea contractantă are dreptul de a utiliza sau implementa opiniile, sugestiile ori recomandările primite în cadrul consultărilor prevăzute la alin. (1) pentru pregătirea achiziţiei şi pentru organizarea şi desfăşurarea procedurii de atribuire, cu condiţia ca utilizarea sau implementarea acestor opinii, sugestii ori recomandări să nu aibă ca efect denaturarea concurenţei şi/sau încălcarea principiilor nediscriminării şi transparenţei.
(4)Modalităţile, condiţiile şi procedura de organizare şi de desfăşurare a consultărilor prevăzute la alin. (1) se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a prevederilor prezentei legi.
Art. 149
(1)În situaţia în care un candidat/ofertant sau o entitate care are legături cu un candidat/ofertant a oferit opinii, sugestii sau recomandări entităţii contractante în legătură cu pregătirea procedurii de atribuire, în cadrul consultărilor prevăzute la art. 148 sau în orice alt mod, inclusiv ca parte a unor servicii de consultanţă, ori a participat în alt mod la pregătirea procedurii de atribuire, entitatea contractantă ia toate măsurile necesare pentru a se asigura că participarea respectivului candidat/ofertant la procedura de atribuire nu este de natură a denatura concurenţa.
(2)Măsurile prevăzute la alin. (1) pot include, printre altele, comunicarea către ceilalţi candidaţi/ofertanţi a informaţiilor relevante care au fost transmise în contextul participării candidatului/ofertantului la pregătirea procedurii de atribuire sau care decurg din această participare şi stabilirea unor termene corespunzătoare pentru depunerea ofertelor.
(3)Înainte de orice astfel de excludere, candidaţii sau ofertanţii trebuie să aibă posibilitatea de a demonstra că implicarea lor în pregătirea procedurii de achiziţie nu poate denatura concurenţa.
prevederi din capitolul II , sectiunea 3 (Norme Metodologice din 2016) la data 2016-06-06 pentru capitolul V , sectiunea 1 [+]
SECŢIUNEA 2: Împărţirea pe loturi
Art. 150
(1)Entitatea contractantă are dreptul de a recurge la atribuirea pe loturi a contractelor sectoriale şi a acordurilor-cadru şi, în acest caz, de a stabili dimensiunea şi obiectul loturilor, cu condiţia includerii acestor informaţii în documentele achiziţiei.
(2)În sensul alin. (1), entitatea contractantă va stabili obiectul fiecărui lot, pe baze cantitative, adaptând dimensiunea contractelor individuale astfel încât să corespundă mai bine capacităţii întreprinderilor mici şi mijlocii, sau pe baze calitative, în conformitate cu diferitele meserii şi specializări implicate, pentru a adapta conţinutul contractelor individuale mai îndeaproape la sectoarele specializate ale IMM-urilor sau în conformitate cu diferitele faze ulterioare ale proiectului.
(3)În cazul prevăzut la alin. (1), entitatea contractantă precizează în anunţul de participare, în invitaţia pentru confirmarea interesului sau, atunci când ca mijloc de invitare la procedura concurenţială de ofertare se foloseşte un anunţ privind existenţa unui sistem de calificare, în invitaţia de participare la procedura de ofertare sau la negociere, dacă ofertele pot fi depuse pentru unul, pentru mai multe sau pentru toate loturile.
(4)Entitatea contractantă are dreptul, chiar şi în cazul în care pot fi depuse oferte pentru mai multe sau pentru toate loturile, să limiteze numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiaşi ofertant.
(5)În situaţia prevăzută la alin. (4), entitatea contractantă precizează în anunţul de participare, în invitaţia pentru confirmarea interesului sau, atunci când ca mijloc de invitare la procedura concurenţială de ofertare se foloseşte un anunţ privind existenţa unui sistem de calificare, în invitaţia de participare la procedura de ofertare sau la negociere, numărul maxim de loturi care pot fi atribuite unui ofertant.
(6)Entitatea contractantă are obligaţia de a indica în documentele achiziţiei criteriile şi regulile obiective şi nediscriminatorii care se vor aplica pentru stabilirea loturilor care vor fi atribuite aceluiaşi ofertant, în cazul în care în urma aplicării criteriului de atribuire şi a factorilor de evaluare ar rezulta atribuirea către un ofertant a unui număr de loturi mai mare decât numărul maxim admis.
(7)În cazul în care aceluiaşi ofertant îi pot fi atribuite mai multe loturi, entitatea contractantă are dreptul de a decide atribuirea contractului/contractelor prin reunirea mai multor loturi sau a tuturor loturilor şi atribuirea acestora aceluiaşi ofertant, dacă a precizat în anunţul de participare, în invitaţia pentru confirmarea interesului sau, atunci când ca mijloc de invitare la procedura concurenţială de ofertare se foloseşte un anunţ privind existenţa unui sistem de calificare, în invitaţia de participare la procedura de ofertare sau la negociere, faptul că îşi rezervă dreptul de a face acest lucru şi a indicat loturile sau grupurile de loturi care pot fi reunite.
(8)În cazul în care aceluiaşi ofertant îi pot fi atribuite mai multe loturi, entitatea contractantă efectuează o evaluare comparativă a ofertelor, pentru a stabili dacă ofertele depuse de către un ofertant pentru o anumită combinaţie de loturi luate în ansamblu ar primi un punctaj superior prin aplicarea criteriului de atribuire şi a factorilor de evaluare stabiliţi în documentaţia de atribuire prin raportare la loturile respective faţă de punctajul total obţinut de ofertele pentru loturile individuale în cauză luate separat.
(9)Entitatea contractantă efectuează evaluarea comparativă prevăzută la alin. (8) prin stabilirea în primul rând a punctajelor ofertelor pentru fiecare lot în parte prin aplicarea criteriului de atribuire şi a factorilor de evaluare stabiliţi în documentaţia de atribuire şi, apoi, prin compararea punctajului total astfel obţinut cu punctajul atribuit ofertelor depuse de către un ofertant pentru combinaţia de loturi respectivă, în ansamblu.
SECŢIUNEA 3: Regali de publicitate şi transparenţă
Art. 151
Entitatea contractantă are obligaţia de a asigura transparenta procedurii de atribuire a contractelor sectoriale/acordurilor-cadru prin publicarea, în conformitate cu dispoziţiile prezentei legi, a anunţurilor orientative periodice, anunţurilor privind existenţa unui sistem de calificare, anunţurilor de participare şi a anunţurilor de atribuire.
Art. 152
(1)Entitatea contractantă îşi poate face cunoscute intenţiile cu privire la achiziţiile planificate prin publicarea unui anunţ orientativ periodic.
(2)Anunţul orientativ periodic se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene şi la nivel naţional, în conformitate cu prevederile art. 156-158.
(3)În cazul în care un anunţ orientativ periodic este utilizat ca invitaţie la procedura de licitaţie restrânsă sau la negociere competitivă, acesta îndeplineşte cumulativ următoarele cerinţe:
a)se referă în mod specific la produsele, lucrările sau serviciile care vor face obiectul contractului ce urmează să fie atribuit;
b)menţionează că atribuirea contractului se va face prin licitaţie restrânsă sau negociere competitivă şi invită operatorii economici interesaţi să îşi exprime interesul;
c)a fost trimis spre publicare într-o perioadă cuprinsă între 35 de zile şi 12 luni înainte de data la care este trimisă invitaţia de confirmare a interesului.
(4)Perioada acoperită de anunţul orientativ periodic este de maximum 12 luni de la data la care anunţul orientativ periodic este transmis spre publicare.
(5)Prin excepţie de la prevederile alin. (4), în cazul contractelor sectoriale care au ca obiect servicii sociale şi alte servicii specifice, anunţul orientativ periodic poate acoperi o perioadă mai lungă de 12 luni.
Art. 153
(1)În cazul în care entităţile contractante optează pentru instituirea unui sistem de calificare în conformitate cu art. 175, sistemul face obiectul unui anunţ, care indică scopul sistemului de calificare şi modul de acces la normele care îl guvernează.
(2)Entităţile contractante precizează perioada de valabilitate a sistemului de calificare în anunţul privind existenţa sistemului. Acestea notifică Oficiul pentru Publicaţii al Uniunii Europene cu privire la orice modificare a perioadei de valabilitate, folosind următoarele formulare standard:
a)dacă perioada de valabilitate este modificată fără a pune capăt sistemului, formularul pentru anunţul privind existenţa sistemelor de calificare;
b)dacă se pune capăt sistemului, anunţul de atribuire a contractului prevăzut la art. 155.
Art. 154
(1)Entitatea contractantă are obligaţia de a transmite spre publicare un anunţ de participare atunci când:
a)iniţiază procedura de licitaţie deschisă pentru atribuirea contractelor sectoriale/acordurilor-cadru;
b)iniţiază procedura de licitaţie restrânsă, dialog competitiv sau negociere competitivă ori parteneriatul pentru inovare, pentru atribuirea contractelor sectoriale/acordurilor-cadru, în situaţia în care acestea nu se iniţiază printr-unul dintre anunţurile prevăzute la art. 83 alin. (1) lit. a) sau b), după caz;
c)lansează un sistem dinamic de achiziţii;
d)organizează un concurs de soluţii;
e)iniţiază procedura de atribuire a contractelor sectoriale/acordurilor-cadru pentru servicii sociale sau alte servicii specifice, prevăzute în anexa nr. 2, cu excepţia cazului în care a fost publicat un anunţ orientativ periodic care se publică în mod continuu sau a unui anunţ privind existenţa unui sistem de calificare, care se publică în mod continuu.
(2)Publicarea anunţului de participare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene este obligatorie în toate situaţiile în care valoarea estimată a contractului sectorial/acordului-cadru este mai mare sau egală cu pragurile valorice prevăzute în art. 12 alin. (1).
(3)Anunţul de participare se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene şi la nivel naţional, în conformitate cu prevederile art. 156-158.
Art. 155
(1)Entitatea contractantă are obligaţia de a transmite spre publicare un anunţ de atribuire în termen de 30 de zile de la data:
a)încheierii contractului sectorial/acordului-cadru în urma finalizării procedurii de atribuire;
b)finalizării unui concurs de soluţii prin stabilirea concurentului câştigător;
c)atribuirii unui contract sectorial printr-un sistem dinamic de achiziţii;
d)închiderii unui sistem dinamic de achiziţii.
(2)În cazul contractelor sectoriale încheiate în executarea acordurilor-cadru entitatea contractantă grupează trimestrial anunţurile de atribuire şi are obligaţia de a transmite spre publicare anunţurile de atribuire astfel grupate în termen de 30 de zile de la încheierea fiecărui trimestru.
(3)În cazul contractelor sectoriale/acordurilor-cadru atribuite printr-un sistem dinamic de achiziţii entitatea contractantă are dreptul de a grupa trimestrial anunţurile de atribuire şi are obligaţia de a transmite spre publicare anunţurile de atribuire astfel grupate în termen de 30 de zile de la încheierea fiecărui trimestru.
(4)În cazul în care comunicarea unor informaţii privind atribuirea contractului sectorial/acordului-cadru ar împiedica aplicarea unor dispoziţii legale, ar fi contrară interesului public, ar aduce atingere intereselor comerciale legitime ale unui anumit operator economic, public sau privat, sau ar putea aduce atingere concurenţei loiale între operatorii economici, publicarea acestor informaţii nu este obligatorie.
(5)Anunţul de atribuire se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene şi la nivel naţional, în conformitate cu prevederile art. 156-158.
(6)În cazul contractelor pentru servicii de cercetare-dezvoltare, informaţiile furnizate prin anunţul de atribuire privind natura şi cantitatea serviciilor pot fi limitate la:
a)menţiunea servicii de cercetare şi dezvoltare atunci când contractele au fost atribuite printr-o procedură de negociere fără invitaţie la o procedură concurenţială de ofertare în conformitate cu art. 117 alin. (1) lit. b);
b)informaţii cel puţin la fel de detaliate cum s-a indicat în anunţul utilizat ca mijloc de invitare la procedura concurenţială de ofertare.
Art. 156
Anunţurile prevăzute la art. 151, inclusiv anunţurile corespunzătoare tip erată, se transmit spre publicare de către entitatea contractantă prin mijloace electronice în condiţiile prevăzute prin normele metodologice de aplicare a prevederilor prezentei legi şi se publică în jurnalul Oficial al Uniunii Europene cu respectarea formatelor-standard stabilite de Comisia Europeană în temeiul dispoziţiilor art. 71 din Directiva 2014/25/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 26 februarie 2014 privind achiziţiile efectuate de entităţile care îşi desfăşoară activitatea în sectoarele apei, energiei, transporturilor şi serviciilor poştale şi de abrogare a Directivei 2004/17/CE.
Art. 157
(1)Anunţurile prevăzute la art. 151 nu pot fi publicate la nivel naţional înainte de data publicării acestora în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.
(2)Prin excepţie de la dispoziţiile alin. (1), publicarea la nivel naţional a anunţurilor prevăzute la art. 151 este permisă atunci când entitatea contractantă nu a fost notificată de către Oficiul pentru Publicaţii al Uniunii Europene cu privire la publicarea în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene a anunţurilor transmise spre publicare în termen de 48 de ore de la confirmarea primirii de către Oficiul pentru Publicaţii al Uniunii Europene a anunţului transmis spre publicare.
Art. 158
Anunţurile prevăzute la art. 151 publicate la nivel naţional nu trebuie să conţină alte informaţii faţă de cele existente în anunţurile corespunzătoare publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene şi trebuie să menţioneze data transmiterii către Oficiul pentru Publicaţii al Uniunii Europene.
Art. 159
În cazul atribuirii contractelor de publicitate media cu o valoare estimată mai mare sau egală cu pragul valoric prevăzut la art. 12 alin. (1) lit. a), entitatea contractantă are următoarele obligaţii specifice de publicitate şi transparenţă, suplimentare celor prevăzute de dispoziţiile prezentei secţiuni în legătură cu publicitatea şi transparenţa contractelor sectoriale de servicii:
a)obligaţia de a publica un anunţ de participare pe platforma electronică utilizată pentru realizarea achiziţiei, la o adresă dedicată, precum şi pe pagina proprie de internet, însoţit de justificarea oportunităţii achiziţiei;
b)obligaţia de a publica un anunţ de atribuire pe platforma electronică utilizată pentru realizarea achiziţiei, la o adresă dedicată, precum şi pe pagina proprie de internet;
c)la încetarea contractului de publicitate media, obligaţia de a publica pe platforma electronică utilizată pentru realizarea achiziţiei un raport de evaluare a impactului achiziţiei serviciilor de publicitate respective.
Art. 160
(1)Entitatea contractantă asigură prin mijloace electronice, prin intermediul SEAP, accesul direct, complet, nerestricţionat şi gratuit al operatorilor economici la documentele achiziţiei începând cu data publicării unei invitaţii la o procedură concurenţială de ofertare sau unei invitaţii pentru confirmarea interesului.
(2)În cazul în care mijlocul de invitare la o procedură concurenţială de ofertare este un anunţ privind existenţa unui sistem de calificare, acest acces este oferit cât mai curând posibil şi cel târziu în momentul transmiterii invitaţiei de participare la procedura de ofertare sau la negociere.
(3)Entitatea contractantă prevede în cuprinsul invitaţiei la procedura concurenţială de ofertare sau al invitaţiei pentru confirmarea interesului adresa de internet la care sunt disponibile documentele achiziţiei.
(4)În cazul în care entitatea contractantă nu poate asigura prin mijloace electronice accesul direct, complet, nerestricţionat şi gratuit la anumite documente ale achiziţiei, iar entitatea contractantă se află într-una din situaţiile prevăzute de normele metodologice de aplicare a prevederilor prezentei legi în care este permisă folosirea altor mijloace de comunicare decât cele electronice, entitatea contractantă indică în anunţ sau în invitaţia pentru confirmarea interesului modalitatea prin care asigură accesul operatorilor economici la documentele achiziţiei.
(5)În cazul prevăzut la alin. (4), entitatea contractantă are obligaţia de a prelungi termenul de depunere a ofertelor/solicitărilor de participare cu 5 zile, cu excepţia situaţilor de urgenţă demonstrate în mod corespunzător de entitatea contractantă prevăzute la art. 87 alin. (3) şi în cazul în care termenul este stabilit de comun acord în temeiul art. 92 alin. (2) şi art. 97 alin. (2).
(6)În situaţia în care entitatea contractantă, din motive legate de protejarea naturii confidenţiale a informaţiilor, nu poate asigura prin mijloace electronice acces direct, complet, nerestricţionat şi gratuit la anumite documente ale achiziţiei, aceasta are obligaţia să precizeze în anunţ sau în invitaţia pentru confirmarea interesului măsurile pe care le solicită în scopul protejării naturii confidenţiale a informaţiilor, precum şi modalitatea prin care asigură accesul operatorilor economici la documentele respective.
(7)În cazul prevăzut la alin. (6), entitatea contractantă are obligaţia de a prelungi termenul de depunere a ofertelor cu 5 zile, cu excepţia situaţiilor de urgenţă demonstrate în mod corespunzător de entitatea contractantă prevăzute la art. 87 alin. (3) şi în cazul în care termenul este stabilit de comun acord în temeiul art. 92 alin. (2) şi al art. 97 alin. (2).
Art. 161
(1)În cadrul procedurilor de licitaţie restrânsă, dialog competitiv, negociere competitivă şi al parteneriatului pentru inovare, entitatea contractantă are obligaţia de a transmite invitaţia de participare la etapa a doua a procedurii tuturor candidaţilor selectaţi, simultan şi în scris.
(2)În cazul în care se utilizează un anunţ orientativ periodic ca invitaţie la procedura concurenţială de ofertare, în conformitate cu art. 83 alin. (1) lit. a), entităţile contractante îi invită simultan şi în scris pe operatorii economici care şi-au exprimat interesul să confirme menţinerea în continuare a acestui interes.
(3)Invitaţia de participare prevăzută la alin. (1) include o referinţă la adresa electronică la care documentele achiziţiei au fost puse la dispoziţia operatorilor economici prin mijloace electronice.
(4)În cazul în care, pentru unul dintre motivele prevăzute la art. 160 alin. (4) sau (6), entitatea contractantă nu a putut asigura prin mijloace electronice accesul direct, complet, nerestricţionat şi gratuit la anumite documente ale achiziţiei, iar acestea nu au fost puse la dispoziţie într-un alt mod, entitatea contractantă ataşează documentele achiziţiei la invitaţia de participare prevăzută la alin. (1).
(5)Informaţiile care trebuie incluse în invitaţia de participare prevăzută la alin. (1) se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a prevederilor prezentei legi.
Art. 162
(1)Fără a afecta aplicabilitatea prevederilor prezentei legi referitoare la perioadele minime care trebuie asigurate între, pe de o parte, data transmiterii invitaţiei de participare la o procedură concurenţială de ofertare şi, pe de altă parte, data-limită pentru depunerea ofertelor/solicitărilor de participare, entitatea contractantă are obligaţia de a corela şi stabili perioada de depunere a ofertelor în funcţie de complexitatea contractului sectorial/acordului-cadru şi de cerinţele specifice, astfel încât operatorii economici interesaţi să beneficieze de un interval de timp adecvat şi suficient pentru elaborarea ofertelor/solicitărilor de participare şi pentru pregătirea documentelor de calificare şi selecţie care sunt solicitate prin documentele achiziţiei.
(2)În situaţia în care ofertele/solicitările de participare nu pot fi elaborate decât după vizitarea amplasamentului sau după consultarea la faţa locului a unor documente suplimentare pe care se bazează documentele achiziţiei, perioada stabilită de entitatea contractantă pentru depunerea ofertelor/solicitărilor de participare este mai mare decât perioada minimă prevăzută de prezenta lege pentru procedura de atribuire utilizată şi este stabilită astfel încât operatorii economici interesaţi să aibă posibilitatea reală şi efectivă de a obţine toate informaţiile necesare pentru pregătirea corespunzătoare a ofertelor/solicitărilor de participare.
Art. 163
(1)Entitatea contractantă prelungeşte perioada stabilită în invitaţia de participare la o procedură concurenţială de ofertare sau în documentele achiziţiei pentru depunerea ofertelor/solicitărilor de participare, în următoarele cazuri:
a)în cazul în care, din orice motiv, informaţiile suplimentare sau răspunsul entităţii contractante la solicitările de clarificări transmise de către operatorii economici nu sunt comunicate în termenele prevăzute la art. 173, deşi clarificările sau informaţiile suplimentare au fost solicitate de operatorul economic în termenul prevăzut în anunţul de participare/simplificat/de concurs;
(la data 22-dec-2017 Art. 163, alin. (1), litera A. din capitolul V, sectiunea 3 modificat de Art. II, punctul 29. din Ordonanta urgenta 107/2017 )
b)în cazul în care se modifică semnificativ documentele achiziţiei.
(2)Durata prelungirii perioadei stabilite potrivit alin. (1) este proporţională cu volumul şi complexitatea informaţiilor transmise prin clarificări, a informaţiilor suplimentare sau a modificărilor aduse documentelor achiziţiei.
(3)Durata prelungirii perioadei prevăzute la alin. (2) nu poate fi mai mică de 6 zile, respectiv 4 zile în situaţiile de urgenţă demonstrate corespunzător de entitatea contractantă, prevăzute de art. 87 alin. (3), termene care se calculează de la data transmiterii informaţiilor suplimentare şi până la termenul stabilit pentru depunerea ofertelor sau solicitărilor de participare.
(4)În cazul în care informaţiile suplimentare nu au fost transmise în timp util sau informaţiile transmise de entitatea contractantă sunt nesemnificative în ceea ce priveşte elaborarea ofertelor, entitatea contractantă nu are obligaţia de a prelungi perioada pentru depunerea ofertelor.
prevederi din capitolul III , sectiunea 4 (Norme Metodologice din 2016) la data 2016-06-06 pentru capitolul V , sectiunea 3 [+]
SECŢIUNEA 4: Elaborarea documentaţiei de atribuire
Art. 164
Entitatea contractantă are obligaţia de a elabora documentaţia de atribuire care conţine toate informaţiile necesare pentru a asigura operatorilor economici o informare completă, corectă şi precisă cu privire la cerinţele achiziţiei sectoriale, obiectul contractului şi modul de desfăşurare a procedurii de atribuire.
Art. 165
(1)Specificaţiile tehnice sunt stabilite prin documentaţia de atribuire şi definesc caracteristicile solicitate privind lucrarea, serviciul sau produsele care fac obiectul achiziţiei.
(2)Caracteristicile prevăzute la alin. (1) pot de asemenea să vizeze procesul sau metoda specifică de execuţie a lucrărilor, fabricaţie a produselor sau prestare a serviciilor solicitate ori un proces specific pentru un alt stadiu al ciclului de viaţă al acestora, chiar dacă aceste elemente nu fac parte din conţinutul material al produselor, lucrărilor sau serviciilor care urmează să fie achiziţionate, dar cu condiţia ca aceste caracteristici să aibă legătură cu obiectul contractului sectorial/acordului-cadru şi să fie proporţionale prin raportare la valoarea şi obiectivele acestuia.
(3)Specificaţiile tehnice vor preciza totodată dacă va fi necesar transferul drepturilor de proprietate intelectuală.
(4)Pentru toate achiziţiile destinate utilizării de către persoane fizice, indiferent dacă este vorba de publicul larg sau de personalul entităţii contractante, specificaţiile tehnice se definesc astfel încât să ţină seama de cerinţele de accesibilitate ale persoanelor cu dizabilităţi sau de conceptul de proiectare pentru toate categoriile de utilizatori, cu excepţia cazurilor temeinic justificate.
(5)În cazul în care printr-un act juridic al Uniunii Europene sunt introduse cerinţe de accesibilitate obligatorii, specificaţiile tehnice se definesc, în ceea ce priveşte cerinţele de accesibilitate pentru persoanele cu dizabilităţi sau conceptul de proiectare pentru toate categoriile de utilizatori, prin trimitere la cerinţele obligatorii astfel introduse.
(6)Specificaţiile tehnice trebuie să permită tuturor operatorilor economici accesul egal la procedura de atribuire şi nu trebuie să aibă ca efect introducerea unor obstacole nejustificate faţă de asigurarea unei concurenţe efective între operatorii economici.
Art. 166
(1)Fără a aduce atingere normelor tehnice obligatorii de la nivel naţional, în măsura în care sunt compatibile cu actele normative adoptate la nivelul Uniunii Europene, specificaţiile tehnice se stabilesc în una dintre următoarele modalităţi:
a)prin raportare la cerinţe de performanţă sau cerinţe funcţionale, inclusiv caracteristici de mediu, cu condiţia ca parametrii să fie suficient de precişi pentru a permite ofertanţilor să determine obiectul contractului şi entităţile contractante să atribuie contractul;
b)prin trimitere la specificaţii tehnice şi, ca ordine de prioritate, la standarde naţionale care transpun standarde europene, evaluări tehnice europene, specificaţii tehnice comune, standarde internaţionale, alte sisteme de referinţă tehnice instituite de către organismele de standardizare europene sau, în lipsa oricărora dintre acestea, la standarde naţionale, la agremente tehnice naţionale sau specificaţii tehnice naţionale referitoare la proiectarea, calcularea şi execuţia lucrărilor şi la utilizarea produselor; fiecare trimitere este însoţită de menţiunea „sau echivalent”;
c)prin raportare la cerinţe de performanţă sau cerinţe funcţionale, potrivit lit. a), şi prin trimitere la specificaţiile tehnice prevăzute la lit. b) ca modalitate de a prezuma conformitatea cu respectivele cerinţe de performanţă sau cerinţe funcţionale;
d)prin trimitere la specificaţiile tehnice prevăzute la lit. b) pentru unele caracteristici şi prin raportare la cerinţe de performanţă sau cerinţe funcţionale prevăzute la lit. a) pentru alte caracteristici.
(2)Cu excepţia cazului în care acest lucru este justificat de obiectul contractului, specificaţiile tehnice nu precizează un anumit producător, o anumită origine sau un anumit procedeu care caracterizează produsele sau serviciile furnizate de un anumit operator economic şi nici nu se referă la mărci, brevete, tipuri, la o origine sau la o producţie specifică, care ar avea ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau produse.
(3)Prin excepţie de la dispoziţiile alin. (2), stabilirea specificaţiilor tehnice prin precizarea elementelor prevăzute la alin. (2) este permisă în situaţii excepţionale, în cazul în care nu este posibilă o descriere suficient de precisă şi de inteligibilă a obiectului contractului în conformitate cu dispoziţiile alin. (1); în aceste situaţii, precizarea elementelor prevăzute la alin. (2) este însoţită de cuvintele „sau echivalent”.
(4)În cazul în care entitatea contractantă stabileşte specificaţiile tehnice potrivit dispoziţiilor alin. (1) lit. b), aceasta nu respinge o ofertă pe motiv că lucrările, produsele sau serviciile oferite nu sunt conforme cu specificaţiile tehnice la care se face trimitere, dacă ofertantul demonstrează în oferta sa, prin orice mijloace adecvate, că soluţiile propuse îndeplinesc într-un mod echivalent cerinţele definite prin specificaţiile tehnice.
(5)În cazul în care entitatea contractantă stabileşte specificaţiile tehnice potrivit dispoziţiilor alin. (1) lit. a), aceasta nu respinge o ofertă pentru lucrări, produse sau servicii care sunt conforme cu un standard naţional care transpune un standard european, cu un agrement tehnic european, cu o specificaţie tehnică comună, cu un standard internaţional sau cu un sistem de referinţă tehnic elaborat de un organism european de standardizare, dacă aceste specificaţii vizează cerinţele de performanţă sau cerinţele funcţionale stabilite de entitatea contractantă.
(6)În cazul prevăzut la alin. (5), ofertantul demonstrează în oferta sa, prin orice mijloace adecvate, inclusiv cele prevăzute la art. 169, că lucrările, produsele sau serviciile conforme standardului satisfac cerinţele de performanţă sau cerinţele funcţionale stabilite de entitatea contractantă.
Art. 167
Modalităţile de definire a specificaţiilor tehnice, precum şi structura, conţinutul şi formatul standard al anumitor documente incluse în documentaţia de atribuire se stabilesc prin actele normative de punere în aplicare a prezentei legi.
Art. 168
(1)În cazul în care entitatea contractantă intenţionează să achiziţioneze lucrări, produse sau servicii cu anumite caracteristici de mediu, sociale sau de altă natură, aceasta poate solicita prin specificaţiile tehnice, factorii de evaluare sau prin condiţiile de executare a contractului o etichetă specifică drept dovadă că lucrările, serviciile sau produsele corespund cerinţelor solicitate, dacă următoarele condiţii sunt îndeplinite în mod cumulativ:
a)cerinţele de etichetare se referă numai la criterii care sunt legate de obiectul contractului şi sunt potrivite pentru a defini caracteristicile lucrărilor, produselor sau serviciilor care constituie obiectul contractului;
b)cerinţele de etichetare se bazează pe criterii nediscriminatorii şi verificabile în mod obiectiv;
c)etichetele sunt create printr-o procedură deschisă şi transparentă, în cadrul căreia pot participa toate entităţile interesate relevante, inclusiv organisme guvernamentale, consumatori, parteneri sociali, producători, distribuitori şi organizaţii neguvernamentale;
d)etichetele sunt accesibile tuturor entităţilor interesate;
e)cerinţele de etichetare sunt stabilite de o entitate terţă asupra căreia operatorul economic care solicită acordarea etichetei nu poate exercita o influenţă determinantă.
(2)În cazul în care nu impune ca lucrările, produsele sau serviciile să îndeplinească toate cerinţele de etichetare, entitatea contractantă precizează cerinţele de etichetare care trebuie îndeplinite.
(3)În situaţia în care, în conformitate cu dispoziţiile alin. (1), entitatea contractantă impune în legătură cu lucrările, produsele sau serviciile pe care le achiziţionează o etichetă specifică, aceasta acceptă toate etichetele care confirmă că lucrările, produsele sau serviciile îndeplinesc cerinţe de etichetare echivalente.
(4)În cazul în care operatorul economic poate demonstra că nu are nicio posibilitate de a obţine eticheta specifică solicitată de entitatea contractantă sau o etichetă echivalentă în termenele stabilite, din motive care nu îi sunt imputabile, entitatea contractantă are obligaţia de a accepta şi alte mijloace de probă adecvate, care pot include un dosar tehnic al producătorului, cu condiţia ca operatorul economic în cauză să demonstreze că lucrările, produsele sau serviciile pe care urmează să le execute/furnizeze/presteze îndeplinesc cerinţele etichetei specifice sau cerinţele specifice solicitate de entitatea contractantă.
(5)În cazul în care o etichetă îndeplineşte condiţiile prevăzute la alin. (1) lit. b)-e), dar stabileşte şi cerinţe care nu sunt legate de obiectul contractului, entitatea contractantă nu solicită eticheta ca atare, dar poate defini specificaţiile tehnice prin trimitere la acele specificaţii detaliate ale etichetei respective sau, atunci când este necesar, la părţi ale acestora, care sunt legate de obiectul contractului şi sunt potrivite pentru a defini caracteristicile obiectului contractului.
Art. 169
(1)Entitatea contractantă are dreptul de a solicita operatorilor economici să furnizeze un raport de încercare eliberat de un organism de evaluare a conformităţii sau un certificat emis de un astfel de organism drept mijloc de probă care să ateste conformitatea produselor, serviciilor sau lucrărilor care fac obiectul achiziţiei cu cerinţele sau criteriile stabilite prin specificaţiile tehnice, factorii de evaluare sau condiţiile de executare a contractului.
(2)În cazul prevăzut la alin. (1) în care entitatea contractantă solicită prezentarea unor certificate emise de un anumit organism de evaluare a conformităţii, aceasta acceptă şi certificate echivalente emise de alte organisme de evaluare a conformităţii.
(3)În sensul alin. (1) şi (2), un organism de evaluare a conformităţii este un organism care efectuează activităţi de evaluare a conformităţii, inclusiv etalonare, încercare, certificare şi inspecţie, acreditat în conformitate cu dispoziţiile Regulamentului (CE) nr. 765/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 9 iulie 2008 de stabilire a cerinţelor de acreditare şi de supraveghere a pieţei în ceea ce priveşte comercializarea produselor şi de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 339/93.
Art. 170
În cazul în care un operator economic nu deţine certificatele sau rapoartele de încercare prevăzute la art. 169 alin. (1) sau nu are posibilitatea de a le obţine în termenele stabilite, pentru motive care nu îi sunt imputabile, entitatea contractantă are obligaţia de a accepta şi alte mijloace de probă adecvate, cum ar fi un dosar tehnic al producătorului, în măsura în care astfel de mijloace de probă atestă faptul că lucrările, produsele sau serviciile executate/fumizate/prestate îndeplinesc cerinţele sau criteriile stabilite prin specificaţiile tehnice, factorii de evaluare sau condiţiile de executare a contractului.
Art. 171
(1)La cererea operatorilor economici interesaţi de obţinerea unui contract, entităţile contractante pun la dispoziţie specificaţiile tehnice la care se face trimitere în mod regulat în contractele lor de produse, lucrări sau servicii sau specificaţiile tehnice pe care intenţionează să le aplice contractelor în cazul cărora invitaţia la procedura concurenţială de ofertare este un anunţ orientativ periodic.
(2)Specificaţiile tehnice prevăzute la alin. (1) se pun la dispoziţie prin mijloace electronice, cu acces liber, direct, total şi gratuit.
(3)Prin excepţie de la prevederile alin. (2), specificaţiile tehnice se transmit prin alte mijloace decât cele electronice în cazul în care nu poate fi oferit acces liber, direct, total şi gratuit, prin mijloace electronice, la anumite documente ale achiziţiei dintr-unul dintre motivele prevăzute în normele metodologice de punere în aplicare a prevederilor prezentei legi sau în cazul în care nu poate fi oferit acces liber, direct, total şi gratuit, prin mijloace electronice, la anumite documente ale achiziţiei, pentru că entităţile contractante intenţionează să aplice art. 70 alin. (3).
(4)În cazul în care specificaţiile tehnice se bazează pe documente puse la dispoziţie operatorilor economici interesaţi prin mijloace electronice cu acces liber, direct, total şi gratuit, este suficientă includerea unei trimiteri la documentele respective.
Art. 172
(1)Orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificări sau informaţii suplimentare în legătură cu documentaţia de atribuire, cu respectarea termenului-limită stabilit de entitatea contractantă în anunţul de participare/simplificat/de concurs.
(la data 22-dec-2017 Art. 172, alin. (1) din capitolul V, sectiunea 4 modificat de Art. II, punctul 30. din Ordonanta urgenta 107/2017 )
(2)Entitatea contractantă stabileşte prin anunţul de participare/simplificat/de concurs unul sau două termene-limită în care va răspunde în mod clar şi complet tuturor solicitărilor de clarificare/informaţiilor suplimentare, conform prevederilor normelor metodologice de aplicare a prevederilor prezentei legi.
(la data 22-dec-2017 Art. 172, alin. (2) din capitolul V, sectiunea 4 modificat de Art. II, punctul 30. din Ordonanta urgenta 107/2017 )
(3)Entitatea contractantă are obligaţia de a publica răspunsurile însoţite de întrebările aferente la adresa de internet la care sunt disponibile documentele achiziţiei, indicată potrivit dispoziţiilor art. 160 alin. (3), luând măsuri pentru a nu dezvălui identitatea operatorului economic care a solicitat clarificările sau informaţiile suplimentare respective.
(4)Dispoziţiile art. 160 alin. (4)-(7) sunt aplicabile în mod corespunzător în ceea ce priveşte răspunsurile la solicitările de clarificare sau informaţii suplimentare.
Art. 173
În măsura în care solicitările de clarificări sau informaţii suplimentare au fost adresate în termenul prevăzut în anunţul de participare/simplificat/de concurs, răspunsul entităţii contractante la aceste solicitări trebuie să fie transmis cu cel puţin 10 zile, respectiv 5 zile în situaţiile de urgenţă demonstrate în mod corespunzător de entitatea contractantă, prevăzute la art. 87 alin. (3), înainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor/solicitărilor de participare.
(la data 22-dec-2017 Art. 173 din capitolul V, sectiunea 4 modificat de Art. II, punctul 31. din Ordonanta urgenta 107/2017 )
SECŢIUNEA 5: Oferte alternative
Art. 174
(1)Entitatea contractantă are dreptul de a permite sau solicita ofertanţilor să depună oferte alternative numai dacă a precizat explicit în documentaţia de atribuire că permite sau solicită depunerea de oferte alternative.
(2)În cazul în care entitatea contractantă nu a precizat explicit că permite sau solicită depunerea de oferte alternative conform dispoziţiilor alin. (1), entitatea contractantă nu are dreptul de a lua în considerare ofertele alternative.
(3)Ofertele alternative trebuie să fie în legătură cu obiectul contractului sectorial/acordului-cadru.
(4)Entitatea contractantă care permite sau solicită depunerea de oferte alternative are obligaţia de a preciza în documentele achiziţiei cerinţele minime obligatorii pe care acestea trebuie să le respecte şi orice alte cerinţe specifice pentru prezentarea ofertelor alternative, în special dacă ofertele alternative pot fi depuse numai în cazul în care a fost depusă şi o ofertă care nu este o ofertă alternativă.
(5)În situaţia prevăzută la alin. (4), entitatea contractantă trebuie să se asigure că este posibilă aplicarea criteriului de atribuire şi a factorilor de evaluare stabiliţi atât în cazul ofertelor alternative care îndeplinesc cerinţele minime stabilite în conformitate cu dispoziţiile alin. (4), cât şi în cazul ofertelor conforme care nu sunt oferte alternative.
(6)Entitatea contractantă are obligaţia de a nu lua în considerare ofertele alternative care nu respectă cerinţele minime stabilite în conformitate cu dispoziţiile alin. (4).
(7)În cazul procedurilor de atribuire a unor contracte sectoriale de produse sau de servicii, entitatea contractantă care a permis sau solicitat depunerea de oferte alternative nu are dreptul de a respinge o astfel de ofertă alternativă pentru singurul motiv că, dacă aceasta este declarată câştigătoare:
a)contractul de furnizare pentru atribuirea căruia s-a organizat procedura se califică drept contract de servicii; sau
b)contractul de servicii pentru atribuirea căruia s-a organizat procedura se califică drept contract de furnizare.
(8)În cazul în care entitatea contractantă permite sau solicită depunerea de oferte alternative, ofertanţii pot depune doar ofertă alternativă.
prevederi din capitolul III , sectiunea 8 (Norme Metodologice din 2016) la data 2016-06-06 pentru capitolul V , sectiunea 5 [+]
SECŢIUNEA 6: Criterii de calificare şi selecţie
SUBSECŢIUNEA 1: Paragraful 1 – Sisteme de calificare
Art. 175
(1)Entităţile contractante pot institui şi utiliza un sistem de calificare a operatorilor economici, prin care se asigură că operatorii economici pot solicita calificarea în orice moment.
(2)Entităţile contractante stabilesc norme şi criterii obiective pentru excluderea şi selectarea operatorilor economici care solicită calificarea, precum şi criterii şi norme obiective pentru utilizarea sistemului de calificare, care să trateze aspecte precum înscrierea în sistem, actualizarea periodică a calificărilor, dacă acestea există, şi durata sistemului.
(3)Criteriile şi normele prevăzute la alin. (2) sunt puse la dispoziţia operatorilor economici la cerere. În cazul în care aceste criterii şi norme includ specificaţii tehnice, se aplică dispoziţiile art. 165-171.
(4)Criteriile şi normele pot fi actualizate ori de câte ori este nevoie, fiind comunicate operatorilor economici interesaţi.
(5)Atunci când o invitaţie la o procedură concurenţială de ofertare se face prin intermediul unui anunţ privind existenţa unui sistem de calificare, contractele specifice pentru lucrări, produse sau servicii incluse în sistemul de calificare se acordă prin licitaţie restrânsă sau prin negociere competitivă, în cadrul cărora toţi ofertanţii şi participanţii sunt selectaţi dintre candidaţii deja calificaţi în conformitate cu un astfel de sistem.
(6)Modul de organizare a sistemelor de calificare, inclusiv accesul la acestea printr-o platformă electronică utilizată pe scară largă, se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a prevederilor prezentei legi.
prevederi din capitolul II , sectiunea 4 , subsectiunea 1 (Norme Metodologice din 2016) la data 2016-06-06 pentru capitolul V , sectiunea 6 , subsectiunea 1 [+]
SUBSECŢIUNEA 2: Paragraful 2 – Aplicarea criteriilor de calificare şi selecţie
Art. 176
(1)Entităţile contractante au dreptul de a aplica în cadrul procedurii de atribuire numai criterii de calificare şi selecţie referitoare la:
a)motive de excludere a candidatului/ofertantului;
b)capacitatea candidatului/ofertantului.
(2)Entităţile contractante, altele decât cele prevăzute la art. 4 lit. a) şi b) pot stabili criterii obiective de calificare şi selecţie care vor fi puse la dispoziţia operatorilor economici prin documentele achiziţiei, cu respectarea principiilor prevăzute la art. 2 alin. (2).
prevederi din capitolul II , sectiunea 4 , subsectiunea 2 (Norme Metodologice din 2016) la data 2016-06-06 pentru capitolul V , sectiunea 6 , subsectiunea 2 [+]
SUBSECŢIUNEA 3: Paragraful 3 – Motivele de excludere a candidatului/ofertantului
Art. 177
(1)Entitatea contractantă exclude din procedura de atribuire a contractului sectorial/acordului-cadru orice operator economic cu privire la care a stabilit, în urma analizei informaţiilor şi documentelor prezentate de acesta, sau a luat cunoştinţă în orice alt mod că a fost condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanţe judecătoreşti, pentru comiterea uneia dintre următoarele infracţiuni:
a)constituirea unui grup infracţional organizat, prevăzută la art. 367 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;
b)infracţiuni de corupţie, prevăzute la art. 289-294 din Legea nr. 286/2009, cu modificările şi completările ulterioare, şi infracţiuni asimilate infracţiunilor de corupţie prevăzute la art. 10-13 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;
c)infracţiuni împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene, prevăzute la art. 181-185 din Legea nr. 78/2000, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;
d)acte de terorism prevăzute la art. 32-35 şi art. 37-38 din Legea nr. 535/2004 privind prevenirea şi combaterea terorismului, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;
e)spălarea banilor, prevăzută la art. 29 din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării terorismului, republicată, cu modificările ulterioare, sau finanţarea terorismului, prevăzută la art. 36 din Legea nr. 535/2004, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;
f)traficul şi exploatarea persoanelor vulnerabile, prevăzute la art. 209-217 din Legea nr. 286/2009, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;
g)fraudă, în sensul articolului 1 din Convenţia privind protejarea intereselor financiare ale Comunităţilor Europene din 27 noiembrie 1995.
(2)Obligaţia de a exclude din procedura de atribuire un operator economic, în conformitate cu dispoziţiile alin. (1), se aplică şi în cazul în care persoana condamnată printr-o hotărâre definitivă este membru al organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia.
Art. 178
(1)Entitatea contractantă exclude din procedura de atribuire orice operator economic despre care are cunoştinţă că şi-a încălcat obligaţiile privind plata impozitelor, taxelor sau a contribuţiilor la bugetul general consolidat, iar acest lucru a fost stabilit printr-o hotărâre judecătorească sau decizie administrativă având caracter definitiv şi obligatoriu în conformitate cu legea statului în care respectivul operator economic este înfiinţat.
(2)Entitatea contractantă exclude din procedura de atribuire un operator economic în cazul în care poate demonstra prin orice mijloace adecvate că respectivul operator economic şi-a încălcat obligaţiile privind plata impozitelor, taxelor sau a contribuţiilor la bugetul general consolidat.
(3)Operatorul economic nu este exclus din procedura de atribuire dacă, anterior deciziei de excludere, îşi îndeplineşte obligaţiile prin plata impozitelor, taxelor sau contribuţiilor la bugetul general consolidat datorate ori prin alte modalităţi de stingere a acestora sau beneficiază, în condiţiile legii, de eşalonarea acestora ori de alte facilităţi în vederea plăţii acestora, inclusiv, după caz, a eventualelor dobânzi ori penalităţi de întârziere acumulate sau a amenzilor.
Art. 179
(1)Prin excepţie de la dispoziţiile art. 177 şi art. 178 alin. (1) şi (2), în cazuri excepţionale, entitatea contractantă are dreptul de a nu exclude din procedura de atribuire un operator economic care se află într-una dintre situaţiile prevăzute la art. 177 alin. (1) ori art. 178 alin. (1) sau (2), pentru motive imperative de interes general, precum sănătatea publică sau protecţia mediului.
(2)Prin excepţie de la dispoziţiile art. 178 alin. (1) şi (2), un operator economic nu este exclus din procedura de atribuire atunci când cuantumul impozitelor, taxelor şi contribuţiilor la bugetul general consolidat datorate şi restante, îndeplineşte una din următoarele condiţii:
a)este mai mic de 4.000 lei;
b)este mai mare de 4.000 lei şi mai mic de 5% din totalul impozitelor, taxelor şi contribuţiilor datorate de operatorul economic la cea mai recentă dată scadentă a acestora.
Art. 180
(1)Entitatea contractantă exclude din procedura de atribuire a contractului sectorial/acordului-cadru orice operator economic care se află în oricare dintre următoarele situaţii:
a)a încălcat obligaţiile stabilite potrivit art. 64 alin. (1), iar entitatea contractantă poate demonstra acest lucru prin orice mijloc de probă adecvat, cum ar fi decizii ale entităţilor competente prin care se constată încălcarea acestor obligaţii;
b)se află în procedura insolvenţei sau în lichidare, în supraveghere judiciară, sau în încetarea activităţii;
c)a comis o abatere profesională gravă, care îi pune în discuţie integritatea, iar entitatea contractantă poate demonstra acest lucru prin orice mijloc de probă adecvat, cum ar fi o decizie a unei instanţe judecătoreşti, a unei autorităţi administrative sau a unei organizaţii internaţionale;
d)entitatea contractantă are suficiente indicii rezonabile/informaţii concrete pentru a considera că operatorul economic a încheiat cu alţi operatori economici acorduri care vizează denaturarea concurenţei în cadrul sau/în legătură cu procedura în cauză;
e)se află într-o situaţie de conflict de interese în cadrul sau/în legătură cu procedura în cauză, iar această situaţie nu poate fi remediată în mod efectiv prin alte măsuri mai puţin severe, prevăzute la art. 75 alin. (3);
f)participarea anterioară a operatorului economic la pregătirea procedurii de atribuire a condus la o distorsionare a concurenţei, iar această situaţie nu poate fi remediată prin alte măsuri mai puţin severe;
g)operatorul economic şi-a încălcat în mod grav sau repetat obligaţiile principale ce-i reveneau în cadrul unui contract de achiziţii publice, al unui contract sectorial sau al unui contract de concesiune încheiate anterior, iar aceste încălcări au dus la încetarea anticipată a respectivului contract, plata de daune-interese sau alte sancţiuni comparabile;
h)operatorul economic s-a făcut vinovat de declaraţii false în conţinutul informaţiilor transmise la solicitarea entităţii contractante în scopul verificării absenţei motivelor de excludere sau al îndeplinirii criteriilor de calificare şi selecţie, nu a prezentat aceste informaţii sau nu este în măsură să prezinte documentele justificative solicitate;
i)operatorul economic a încercat să influenţeze în mod nelegal procesul decizional al entităţii contractante, să obţină informaţii confidenţiale care i-ar putea conferi avantaje nejustificate în cadrul procedurii de atribuire sau a furnizat din neglijenţă informaţii eronate care pot avea o influenţă semnificativă asupra deciziilor entităţii contractante privind excluderea din procedura de atribuire a respectivului operator economic, selectarea acestuia sau atribuirea contractului sectorial/acordului-cadru către respectivul operator economic.
(2)Prin excepţie de la dispoziţiile alin. (1) lit. b), entitatea contractantă nu exclude din procedura de atribuire un operator economic împotriva căruia s-a deschis procedura generală de insolvenţă şi care se află în perioada de observaţie atunci când, pe baza informaţiilor şi/sau documentelor prezentate de operatorul economic sau în orice alt mod, stabileşte că operatorul economic în cauză are capacitatea de a executa contractul sectorial/acordul-cadru, ţinând cont de măsurile adoptate de respectivul operator privind continuarea activităţii. Aceasta presupune că respectivul operator economic se află fie în faza de observaţie şi a adoptat măsurile necesare pentru a întocmi un plan de reorganizare fezabil, ce permite continuarea, de o manieră sustenabilă, a activităţii curente, fie este în cadrul procesului de reorganizare judiciară şi respectă integral graficul de implementare a planului de reorganizare aprobat de instanţă.
(3)În sensul dispoziţiilor alin. (1) lit. d), se consideră că entitatea contractantă are suficiente indicii rezonabile/informaţii concrete pentru a considera că operatorul economic a încheiat cu alţi operatori economici acorduri care vizează denaturarea concurenţei în cadrul sau în legătură cu procedura în cauză în următoarele situaţii, reglementate cu titlu exemplificativ:
a)ofertele sau solicitările de participare transmise de 2 sau mai mulţi operatori economici participanţi la procedura de atribuire prezintă asemănări semnificative din punct de vedere al conţinutului documentelor nestandardizate potrivit documentaţiei de atribuire;
b)în cadrul organelor de conducere a 2 sau mai multor operatori economici participanţi la procedura de atribuire se regăsesc aceleaşi persoane sau persoane care sunt soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul al doilea inclusiv ori care au interese comune de natură personală, financiară sau economică sau de orice altă natură;
c)un ofertant/candidat a depus două sau mai multe oferte/solicitări de participare, atât individual cât şi în comun cu alţi operatori economici sau doar în comun cu alţi operatori economici;
d)un ofertant/candidat a depus ofertă/solicitare de participare individuală/în comun cu alţi operatori economici şi este nominalizat ca subcontractant în cadrul unei alte oferte/solicitări de participare.
(4)Înainte de excluderea unui operator economic în temeiul alin. (1) lit. d), entitatea contractantă solicită în scris Consiliului Concurenţei punctul de vedere cu privire la indiciile identificate care vizează denaturarea concurenţei în cadrul sau în legătură cu procedura de atribuire în cauză, pe care acesta îl va înainta în termen de maximum 15 zile.
(5)Entitatea contractantă are obligaţia furnizării tuturor informaţiilor solicitate de Consiliul Concurenţei, în vederea formulării punctului de vedere, conform dispoziţiilor alin. (4).
(6)În sensul dispoziţiilor alin. (1) lit. g), se consideră încălcări grave ale obligaţiilor contractuale, cu titlu exemplificativ, neexecutarea obligaţiilor privind livrarea produselor sau serviciilor, ori neexecutarea lucrărilor, livrarea unor produse sau servicii care prezintă neconformităţi majore care le fac improprii utilizării conform destinaţiei avute în vedere de entitatea contractantă, ori executarea unor lucrări care nu respectă cerinţele caietului de sarcini, sau un comportament necorespunzător care creează îndoieli serioase cu privire la credibilitatea operatorului economic.
Art. 181
(1)Entitatea contractantă are obligaţia de a accepta ca fiind suficient şi relevant pentru demonstrarea faptului că ofertantul/candidatul nu se încadrează în una dintre situaţiile prevăzute la art. 177, 178 şi 180 orice document considerat edificator, din acest punct de vedere, în ţara de origine sau în ţara în care ofertantul/candidatul este stabilit, cum ar fi certificate, caziere judiciare sau alte documente echivalente emise de autorităţi competente din ţara respectivă.
(2)În cazul în care există incertitudini în ceea ce priveşte existenţa sau inexistenţa unei situaţii de excludere, entitatea contractantă are dreptul de a solicita în mod direct informaţii de la autorităţile competente străine prevăzute la alin. (1).
(3)În cazul în care în ţara de origine sau în ţara în care este stabilit ofertantul/candidatul nu se emit documente de natura celor prevăzute la alin. (1) sau respectivele documente nu vizează toate situaţiile prevăzute la art. 177, 178 şi 180, entitatea contractantă are obligaţia de a accepta o declaraţie pe propria răspundere sau, dacă în ţara respectivă nu există prevederi legale referitoare la declaraţia pe propria răspundere, O declaraţie autentică dată în faţa unui notar, a unei autorităţi administrative sau judiciare sau a unei asociaţii profesionale care are competenţe în acest sens.
Art. 182
Entitatea contractantă exclude un operator economic în orice moment al procedurii de atribuire, în care ia la cunoştinţă că operatorul economic se află, având în vedere acţiunile sau inacţiunile săvârşite înainte sau în cursul procedurii, în una dintre situaţiile prevăzute la art. 177, 178 şi 180 de natură să atragă excluderea din procedura de atribuire.
Art. 183
(1)Entitatea contractantă are obligaţia de a verifica existenţa unei situaţii de excludere prevăzute la art. 177, 178 şi 180 în legătură cu subcontractanţii propuşi.
(2)În cazul în care este identificată o situaţie de excludere, cu aplicarea în mod corespunzător a dispoziţiilor art. 184, entitatea contractantă solicită ofertantului sau candidatului o singură dată să înlocuiască un subcontractant în legătură cu care a rezultat, în urma verificării, că se află în această situaţie.
(3)În scopul verificării prevăzute la alin. (1), subcontractantul completează declaraţia pe propria răspundere în conformitate cu prevederile art. 202, precizând că nu se află în niciuna dintre situaţiile ce atrag excluderea din procedura de atribuire.
Art. 184
(1)Orice operator economic aflat în oricare dintre situaţiile prevăzute la art. 177, 178 şi 180 care atrag excluderea din procedura de atribuire poate furniza dovezi care să arate că măsurile luate de acesta sunt suficiente pentru a-şi demonstra în concret credibilitatea prin raportare la motivele de excludere.
(2)În cazul în care entitatea contractantă consideră dovezile prezentate de operatorul economic în conformitate cu prevederile alin. (1) ca fiind suficiente pentru demonstrarea în concret a credibilităţii, entitatea contractantă nu exclude operatorul economic din procedura de atribuire.
(3)Dovezile pe care operatorul economic aflat în oricare dintre situaţiile prevăzute la art. 177, 178 şi 180 le poate furniza entităţii contractante, în sensul prevederilor alin. (1), se referă la efectuarea de către operatorul economic a plăţii sau la asumarea de către operatorul economic a obligaţiei de plată a despăgubirilor în ceea ce priveşte eventualele prejudicii cauzate printr-o infracţiune sau printr-o altă faptă ilicită, clarificarea de către operatorul economic în mod complet a faptelor şi împrejurărilor în care a fost comisă infracţiunea sau altă faptă ilicită, prin cooperarea activă cu autorităţile care efectuează investigaţia, şi la adoptarea de către operatorul economic a unor măsuri concrete şi adecvate la nivel tehnic, organizaţional şi în materie de personal, cum ar fi eliminarea legăturilor cu persoanele şi organizaţiile implicate în comportamentul necorespunzător, măsuri de reorganizare a personalului, implementarea unor sisteme de control şi raportare, crearea unei structuri de audit intern pentru verificarea respectării dispoziţiilor legale şi a altor norme sau adoptarea unor reguli interne privind răspunderea şi plata despăgubirilor, pentru a preveni săvârşirea unor noi infracţiuni sau alte fapte ilicite.
(4)În cazul în care operatorului economic i-a fost aplicată prin hotărâre definitivă a unei instanţe de judecată măsura interdicţiei de a participa la proceduri de atribuire a unui contract de achiziţie/acord-cadru sau a unui contract de concesiune, care produce efecte în România, prevederile alin. (1)-(3) nu sunt aplicabile pe toată perioada de excludere stabilită prin respectiva hotărâre.
(5)În cazul în care operatorului economic nu i-a fost aplicată prin hotărâre definitivă a unei instanţe de judecată măsura interdicţiei de a participa la proceduri de atribuire a unui contract de achiziţie/acord-cadru sau a unui contract de concesiune pentru o anumită perioadă, situaţiile de excludere prevăzute la art. 177 şi 180 nu sunt aplicabile:
a)dacă, în cazul faptelor prevăzute la art. 177, a trecut o perioadă de 5 ani de la data rămânerii definitive a hotărârii de condamnare;
b)dacă, în cazul situaţiilor, faptelor sau evenimentelor prevăzute la art. 180 a trecut o perioadă de 3 ani de la data la care s-a produs situaţia, fapta sau evenimentul relevant.
prevederi din capitolul II , sectiunea 4 , subsectiunea 3 (Norme Metodologice din 2016) la data 2016-06-06 pentru capitolul V , sectiunea 6 , subsectiunea 3 [+]
SUBSECŢIUNEA 4: Paragraful 4 – Criterii privind capacitatea aplicate de entităţile contractante
Art. 185
(1)Entitatea contractantă are dreptul de a aplica în cadrul procedurii de atribuire numai criterii privind capacitatea referitoare la:
a)capacitatea de exercitare a activităţii profesionale;
b)situaţia economică şi financiară;
c)capacitatea tehnică şi profesională.
(2)Entitatea contractantă nu are dreptul de a impune operatorilor economici alte criterii privind capacitatea faţă de cele prevăzute la alin. (1).
(3)Entitatea contractantă stabileşte numai criterii privind capacitatea care sunt necesare şi adecvate pentru a se asigura că un candidat sau ofertant are capacitatea de exercitare a activităţii profesionale, situaţia economică şi financiară şi competenţele tehnice şi profesionale pentru a executa contractul sectorial/acordul-cadru care urmează să fie atribuit.
(4)Entitatea contractantă nu poate stabili criterii privind capacitatea pentru subcontractanţii propuşi de ofertant/candidat în ofertă sau solicitarea de participare, dar ia în considerare capacitatea tehnică şi profesională a subcontractanţilor propuşi pentru partea lor de implicare în contractul care urmează să fie îndeplinit, dacă sunt prezentate documente relevante în acest sens.
(5)Toate criteriile privind capacitatea, solicitate de entitatea contractantă, trebuie să aibă legătură cu obiectul contractului sectorial/acordului-cadru şi să fie proporţionale prin raportare la obiectul acestuia.
Art. 186
(1)Entitatea contractantă are dreptul de a solicita oricărui operator economic să prezinte documente relevante care Să dovedească forma de înregistrare şi, după caz, de atestare ori apartenenţă din punct de vedere profesional, în conformitate cu cerinţele legale din ţara în care este stabilit operatorul economic.
(2)În procedurile de atribuire a contractelor sectoriale de servicii, în cazul în care este necesar ca operatorii economici să deţină o autorizaţie specială sau să fie membri ai unei anumite organizaţii pentru a putea presta serviciile în cauză în statul de origine, entitatea contractantă are dreptul de a solicita acestora să demonstreze că deţin o astfel de autorizaţie sau că sunt membri ai unei astfel de organizaţii.
Art. 187
(1)Entitatea contractantă are dreptul de a solicita ofertantului/candidatului să transmită informaţii şi documente relevante referitoare la capacitatea tehnică şi profesională a subcontractanţilor propuşi, cu privire la partea/părţile din contract pe care aceştia urmează să le îndeplinească efectiv.
(2)În cazul în care din informaţiile şi documentele prezentate potrivit alin. (1) nu rezultă că subcontractantul propus are capacitatea tehnică şi profesională necesară pentru partea/părţile din contract pe care acesta urmează să le îndeplinească efectiv, entitatea contractantă respinge subcontractantul propus şi solicită ofertantului/candidatului o singură dată înlocuirea acestuia şi prezentarea unui alt subcontractant care să aibă capacitatea tehnică şi profesională necesară pentru partea/părţile din contract pe care acesta urmează să le îndeplinească efectiv.
Art. 188
(1)Entitatea contractantă are dreptul de a stabili prin documentaţia de atribuire cerinţe privind situaţia economică şi financiară care sunt necesare şi adecvate pentru a se asigura că operatorii economici dispun de capacitatea economică şi financiară necesară pentru a executa contractul sectorial/acordul-cadru, şi pentru a fi protejată faţă de un eventual risc de neîndeplinire corespunzătoare a contractului.
(2)Cerinţele privind situaţia economică şi financiară stabilite de entitatea contractantă pot viza elemente cum ar fi:
a)un anumit nivel minim al cifrei de afaceri anuale, inclusiv o anumită cifră de afaceri minimă în domeniul obiectului contractului sectorial/acordului-cadru; cifra de afaceri anuală minimă impusă nu poate depăşi de două ori valoarea estimată a contractului sectorial sau, după caz, valoarea maximă anticipată a contractelor subsecvente ce urmează a se executa în acelaşi timp sau, dacă aceasta nu este cunoscută, la valoarea estimată a celui mai mare contract subsecvent.
(la data 22-dec-2017 Art. 188, alin. (2), litera A. din capitolul V, sectiunea 6, subsectiunea 4 modificat de Art. II, punctul 32. din Ordonanta urgenta 107/2017 )
b)anumite niveluri ale altor indicatori economico-financiari relevanţi, precum nivelul de lichiditate anuală;
c)un nivel corespunzător al asigurării de risc profesional.
(3)Prin excepţie de la prevederile alin. (2) lit. a), cifra de afaceri minimă anuală impusă operatorilor economici poate depăşi limita prevăzută la alin. (2) lit. a) în cazuri temeinic justificate, precum cele legate de existenţa unor riscuri speciale aferente naturii lucrărilor, serviciilor sau produselor care fac obiectul contractului sectorial/acordului-cadru.
(4)În cazul prevăzut la alin. (3), entitatea contractantă indică în documentele achiziţiei principalele motive care justifică o astfel de cerinţă.
Art. 189
(1)În cazul atribuirii contractelor sectoriale în executarea unui acord-cadru cu reluarea competiţiei, nivelul cifrei de afaceri minime anuale prevăzut la art. 188 alin. (2) lit. a) se raportează la valoarea maximă anticipată a contractelor subsecvente ce urmează a se executa în acelaşi timp sau, dacă aceasta nu este cunoscută, la valoarea estimată a celui mai mare contract subsecvent.
(la data 22-dec-2017 Art. 189, alin. (1) din capitolul V, sectiunea 6, subsectiunea 4 modificat de Art. II, punctul 33. din Ordonanta urgenta 107/2017 )
(2)În cazul unui sistem dinamic de achiziţii, nivelul cifrei de afaceri minime anuale prevăzut la art. 188 alin. (2) lit. a) se raportează la valoarea maximă anticipată a contractelor subsecvente care urmează să fie atribuite în cadrul sistemului respectiv.
Art. 190
(1)Operatorul economic face dovada îndeplinirii cerinţelor privind situaţia economică şi financiară, de regulă, prin prezentarea, după caz, a unora sau mai multora dintre următoarele informaţii şi documente:
a)declaraţii sau extrase bancare corespunzătoare sau, acolo unde este cazul, dovada asigurării de risc profesional;
b)prezentarea situaţiilor financiare sau a extraselor din situaţiile financiare, în cazul în care publicarea situaţiilor financiare este prevăzută de legislaţia ţării în care este stabilit operatorul economic;
c)o declaraţie privind cifra totală de afaceri a operatorului economic şi, acolo unde este cazul, cifira de afaceri din domeniul de activitate care face obiectul contractului, pentru cel mult ultimele 3 exerciţii financiare disponibile, în funcţie de data înfiinţării sau începerii activităţii operatorului economic, în măsura în care informaţiile privind cifrele de afaceri sunt disponibile.
(2)În cazul în care, din motive obiective şi justificate, operatorul economic nu este în măsură să prezinte una sau mai multe dintre informaţiile şi documentele prevăzute la alin. (1), operatorul economic este autorizat să facă dovada situaţiei sale economice şi financiare prin orice alt document pe care entitatea contractantă îl consideră adecvat.
Art. 191
(la data 27-apr-2017 Art. 191 din capitolul V, sectiunea 6, subsectiunea 4 a se vedea referinte de aplicare din Instructiunile 2/2017 )
(1)Entitatea contractantă are dreptul de a stabili prin documentele achiziţiei criteriile privind capacitatea tehnică şi profesională care sunt necesare şi adecvate pentru a se asigura că operatorii economici deţin resursele umane şi tehnice şi experienţa necesare pentru a executa contractul sectorial/acordul-cadru la un standard de calitate corespunzător.
(2)Criteriile privind capacitatea tehnică şi profesională stabilite de entitatea contractantă pot viza în special existenţa unui nivel corespunzător de experienţă, prin raportare la contractele executate în trecut.
(3)În cazul procedurilor de atribuire a contractelor sectoriale/acordurilor-cadru de servicii sau de lucrări ori a contractelor sectoriale/acordurilor-cadru de produse care necesită lucrări sau operaţiuni de amplasare sau instalare, capacitatea profesională a operatorilor economici de a presta serviciile sau de a executa construcţia sau operaţiunile de instalare poate fi evaluată în funcţie de aptitudinile, competenţele, eficienţa, experienţa şi potenţialul acestora.
Art. 192
Operatorul economic face dovada îndeplinirii criteriilor privind capacitatea tehnică şi profesională prin prezentarea, după caz, a unora sau mai multora dintre următoarele informaţii şi documente:

a)o listă a lucrărilor realizate în cursul unei perioade care acoperă cel mult ultimii 5 ani, însoţită de certificate de bună execuţie pentru lucrările cele mai importante; atunci când este necesar în scopul asigurării unui nivel corespunzător de concurenţă, entitatea contractantă poate stabili că sunt luate în considerare lucrări relevante realizate cu mai mult de 5 ani în urmă;

(la data 27-apr-2017 Art. 192, litera A. din capitolul V, sectiunea 6, subsectiunea 4 a se vedea referinte de aplicare din Instructiunile 2/2017 )

b)lista principalelor livrări de produse efectuate sau a principalelor servicii prestate în cursul unei perioade care acoperă cel mult ultimii 3 ani, cu indicarea valorilor, datelor şi a beneficiarilor publici sau privaţi; atunci când este necesar în scopul asigurării unui nivel corespunzător de concurenţă, entitatea contractantă poate stabili că sunt luate în considerare livrări de produse relevante efectuate sau servicii relevante prestate cu mai mult de 3 ani în urmă;

(la data 27-apr-2017 Art. 192, litera B. din capitolul V, sectiunea 6, subsectiunea 4 a se vedea referinte de aplicare din Instructiunile 2/2017 )
c)indicarea tehnicienilor sau a organismelor tehnice implicate, indiferent dacă fac sau nu parte din organizaţia operatorului economic, în special a celor care răspund de controlul calităţii şi, în cazul contractelor de achiziţii publice de lucrări, a celor aflaţi la dispoziţia contractantului în vederea executării lucrărilor;
d)descrierea facilităţilor tehnice şi a măsurilor utilizate de operatorul economic în vederea asigurării calităţii şi a facilităţilor sale de studiu şi de cercetare;
e)precizarea sistemelor de management şi de trasabilitate din cadrul lanţului de aprovizionare pe care operatorul economic le va putea aplica pe parcursul executării contractului;
f)în cazul în care produsele sau serviciile care urmează să fie furnizate sunt complexe sau, cu caracter excepţional, sunt destinate unui scop special, rezultatele unui control efectuat de entitatea contractantă sau, în numele acesteia, de un organism oficial competent din ţara în care este stabilit operatorul economic, sub rezerva acordului respectivului organism, care vizează capacităţile de producţie a operatorului economic care furnizează produsele sau capacitatea tehnică a operatorului economic care prestează serviciile şi, dacă este necesar, facilităţile de studiu şi de cercetare care sunt la dispoziţia acestuia şi măsurile de control a calităţii pe care acesta urmează să le aplice;
g)calificările educaţionale şi profesionale ale operatorului economic care prestează servicii ori execută lucrări sau ale personalului de conducere al operatorului economic, dacă acestea nu constituie factori de evaluare;
h)precizarea măsurilor de management de mediu pe care operatorul economic le va putea aplica pe parcursul executării contractului;
i)o declaraţie cu privire la numărul mediu anual de personal al operatorului economic care prestează servicii ori execută lucrări şi numărul personalului de conducere din ultimii 3 ani;
j)o declaraţie cu privire la utilajele, instalaţiile şi echipamentele tehnice la dispoziţia operatorului economic care prestează servicii ori execută lucrări pentru executarea contractului;
k)precizarea părţii/părţilor din contract pe care operatorul economic intenţionează să o/le subcontracteze;
l)eşantioane, descrieri sau fotografii ale produselor care urmează a fi livrate, a căror autenticitate trebuie certificată la solicitarea entităţii contractante;
m)certificate emise de institute oficiale responsabile cu controlul calităţii sau organisme cu competenţe recunoscute, care atestă conformitatea produselor care urmează a fi livrate, identificată în mod clar prin trimitere la specificaţii tehnice sau standarde.
Art. 193
(1)Atunci când intenţionează să atribuie un contract sectorial/acord-cadru pe loturi, entitatea contractantă aplică criteriile privind capacitatea prin raportare la fiecare lot în parte.
(2)Prin excepţie de la prevederile alin. (1), entitatea contractantă poate stabili cerinţele privind nivelul cifrei de afaceri minime anuale prin raportare la grupuri de loturi, în cazul în care este permisă atribuirea mai multor loturi aceluiaşi ofertant, iar contractele pentru acestea trebuie executate în acelaşi timp.
(3)Prin excepţie de la prevederile alin. (1), ca o condiţie pentru posibilitatea atribuirii contractelor ce fac obiectul mai multor loturi aceluiaşi ofertant, entitatea contractantă poate stabili cerinţele privind resursele tehnice şi/sau profesionale, prin raportare la grupuri de loturi, atunci când utilizarea acestor resurse în cadrul contractelor se realizează simultan sau fac imposibilă alocarea aceleiaşi/aceloraşi resurse pentru mai multe contracte care se execută în acelaşi timp.
Art. 194
Criteriile privind capacitatea şi cerinţele minime solicitate pentru îndeplinirea acestora, împreună cu mijloacele de probă corespunzătoare, sunt prevăzute în invitaţia de participare la o procedură concurenţială de ofertare.
prevederi din capitolul II , sectiunea 4 , subsectiunea 4 (Norme Metodologice din 2016) la data 2016-06-06 pentru capitolul V , sectiunea 6 , subsectiunea 4 [+]
SUBSECŢIUNEA 5: Paragraful 5 – Standarde de asigurare a calităţii şi standarde de management de mediu
Art. 195
(1)În cazul în care entitatea contractantă impune operatorilor economici obligaţia prezentării unor certificări specifice, acordate de organisme independente care atestă respectarea de către aceştia a anumitor standarde de asigurare a calităţii, inclusiv privind accesibilitatea pentru persoanele cu dizabilităţi, sau standarde ori sisteme de management de mediu, aceasta se va raporta la sistemele de asigurare a calităţii bazate pe seriile de standarde europene relevante certificate de organisme acreditate.
(la data 22-dec-2017 Art. 195, alin. (1) din capitolul V, sectiunea 6, subsectiunea 5 modificat de Art. II, punctul 34. din Ordonanta urgenta 107/2017 )
(2)Entitatea contractantă are obligaţia, în conformitate cu principiul recunoaşterii reciproce, de a accepta certificate echivalente cu cele prevăzute la alin. (1), emise de organisme de certificare acreditate stabilite în alte state membre.
(3)În cazul în care se poate demonstra că un operator economic nu a avut acces la un certificat de calitate ori de mediu astfel cum este solicitat de entitatea contractantă sau nu are posibilitatea de a-l obţine în termenele stabilite, din motive care nu îi sunt imputabile, entitatea contractantă are obligaţia de a accepta orice alte probe sau dovezi prezentate de operatorul economic respectiv, în măsura în care probele/dovezile prezentate confirmă asigurarea unui nivel corespunzător al calităţii sau, după caz, al protecţiei mediului, echivalent cu cel solicitat de entitatea contractantă.
prevederi din capitolul II , sectiunea 4 , subsectiunea 5 (Norme Metodologice din 2016) la data 2016-06-06 pentru capitolul V , sectiunea 6 , subsectiunea 5 [+]
SUBSECŢIUNEA 6: Paragraful 6 – Susţinerea unui/unor terţ/terţi
Art. 196
(1)Operatorul economic, în cadrul unui sistem de calificare sau în cadrul licitaţiei deschise, licitaţiei restrânse, negocierii competitive, dialogului competitiv ori parteneriatelor pentru inovare, are dreptul, dacă este cazul şi în legătură cu un anumit contract sectorial/acord-cadru, să recurgă la susţinerea unui/unor terţ/terţi în ceea ce priveşte îndeplinirea criteriilor referitoare la situaţia economică şi financiară şi/sau a criteriilor privind capacitatea tehnică şi profesională, indiferent de natura relaţiilor juridice existente între operatorul economic şi terţul/terţii respectiv/respectivi.
(2)În ceea ce priveşte îndeplinirea criteriilor referitoare la calificările educaţionale şi profesionale prevăzute la art. 192 lit. g) sau la experienţa profesională relevantă, operatorul economic poate să se bazeze pe capacitatea terţului susţinător doar atunci când acesta va desfăşura efectiv lucrările sau serviciile în legătură cu care sunt necesare respectivele calificări.
(la data 22-dec-2017 Art. 196, alin. (2) din capitolul V, sectiunea 6, subsectiunea 6 modificat de Art. II, punctul 35. din Ordonanta urgenta 107/2017 )
(3)În cazul în care operatorul economic îşi demonstrează situaţia economică şi financiară şi/sau capacitatea tehnică şi/sau profesională invocând şi susţinerea acordată, în conformitate cu prevederile alin. (1) şi (2), de către unul sau mai mulţi terţi, atunci operatorul economic are obligaţia de a dovedi entităţii contractante că a luat toate măsurile necesare pentru a avea acces în orice moment la resursele necesare, prezentând un angajament în acest sens din partea terţului/terţilor.
(4)Odată cu angajamentul de susţinere, ofertantul/candidatul are obligaţia să prezinte documente transmise acestuia de către terţ/terţii susţinători, din care să rezulte modul efectiv prin care terţul/terţii susţinător(i) va/vor asigura îndeplinirea propriului angajament de susţinere, documente care se vor constitui anexe la respectivul angajament.
(la data 22-dec-2017 Art. 196, alin. (5) din capitolul V, sectiunea 6, subsectiunea 6 abrogat de Art. II, punctul 36. din Ordonanta urgenta 107/2017 )
Art. 197
(1)Entitatea contractantă verifică dacă terţul/terţii care asigură susţinerea în ceea ce priveşte îndeplinirea criteriilor referitoare la situaţia economică şi financiară ori privind capacitatea tehnică şi/sau profesională îndeplineşte/îndeplinesc criteriile relevante privind capacitatea, şi nu se încadrează în motivele de excludere prevăzute la art. 177, 178 şi 180.
(2)Dacă terţul/terţii nu îndeplineşte/îndeplinesc criteriile relevante privind capacitatea sau se încadrează în unul dintre motivele de excludere prevăzute la art. 177, 178 şi 180, entitatea contractantă solicită, o singură dată, ca operatorul economic să înlocuiască terţul/terţii susţinător/susţinători, fără ca acest aspect să aducă atingere principiului tratamentului egal prevăzut la art. 2 alin. (2) lit. b).
(la data 22-dec-2017 Art. 197, alin. (2) din capitolul V, sectiunea 6, subsectiunea 6 modificat de Art. II, punctul 37. din Ordonanta urgenta 107/2017 )
Art. 198
În cazul în care un operator economic demonstrează îndeplinirea criteriilor referitoare la situaţia economică şi financiară invocând susţinerea unui/unor terţ/terţi, entitatea contractantă poate solicita ca operatorul economic şi terţul/terţii susţinător/susţinători să răspundă în mod solidar pentru executarea contractului sectorial/acordului-cadru.
Art. 199
(1)În cazul în care mai mulţi operatori economici participă în comun la procedura de atribuire, îndeplinirea criteriilor privind capacitatea tehnică şi profesională, precum şi cele privind situaţia economică şi financiară, se demonstrează prin luarea în considerare a resurselor tuturor membrilor grupului, iar entitatea contractantă poate solicita ca aceştia să răspundă în mod solidar pentru executarea contractului sectorial/acordului-cadru.
(la data 22-dec-2017 Art. 199, alin. (1) din capitolul V, sectiunea 6, subsectiunea 6 modificat de Art. II, punctul 38. din Ordonanta urgenta 107/2017 )
(2)În cazul în care mai mulţi operatori economici participă în comun la procedura de atribuire, aceştia pot beneficia de susţinerea unui terţ în ceea ce priveşte îndeplinirea criteriilor referitoare la situaţia economică şi financiară şi/sau capacitatea tehnică şi profesională, în condiţiile prezentei legi.
Art. 200
În cazul contractelor sectoriale de lucrări sau de servicii şi al lucrărilor sau operaţiunilor de amplasare sau de instalare din cadrul unui contract sectorial de produse, entitatea contractantă poate impune ca anumite sarcini esenţiale să fie realizate în mod direct de către ofertant sau, în cazul unei oferte depuse de o asociere de operatori economici, de un anumit membru al asocierii.
Art. 201
Entităţile contractante, altele decât cele prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a) şi b), în cazul în care aplică criteriile de calificare şi selecţie prevăzute în paragrafele 3 şi 4 din prezenta secţiune, au obligaţia de a aplica şi prevederile prezentului paragraf.
(la data 22-dec-2017 Art. 201 din capitolul V, sectiunea 6, subsectiunea 6 modificat de Art. II, punctul 39. din Ordonanta urgenta 107/2017 )
prevederi din capitolul II , sectiunea 4 , subsectiunea 6 (Norme Metodologice din 2016) la data 2016-06-06 pentru capitolul V , sectiunea 6 , subsectiunea 6 [+]
SECŢIUNEA 7: Documentul unic de achiziţie european. E-Certis
Art. 202
(1)Entitatea contractantă acceptă la momentul depunerii solicitărilor de participare sau ofertelor DUAE, care constă într-o declaraţie pe propria răspundere actualizată, ca dovadă preliminară în locul certificatelor eliberate de către autorităţile publice sau de către terţi care confirmă că operatorul economic în cauză îndeplineşte următoarele condiţii:
a)nu se află în niciuna dintre situaţiile de excludere prevăzute la art. 177, 178 şi 180;
b)îndeplineşte criteriile privind capacitatea, astfel cum au fost solicitate de entitatea contractantă;
c)dacă este cazul, îndeplineşte criteriile de selecţie stabilite de entitatea contractantă în conformitate cu prevederile prezentei legi.
(2)În cazul în care operatorul economic demonstrează îndeplinirea criteriilor referitoare la situaţia economică şi financiară ori privind capacitatea tehnică şi profesională bazându-se pe capacităţile altor entităţi, invocând, după caz, susţinerea unui terţ, DUAE, împreună cu angajamentul de susţinere, trebuie să fie completat separat şi de către terţul/terţii susţinător(i). DUAE prezentat de terţul/terţii susţinător(i) va include toate informaţiile menţionate la alin. (1) lit. a), precum şi informaţiile de la alin. (1) lit. b) şi c) care prezintă relevanţă pentru susţinerea acordată în cadrul procedurii de atribuire respective.
(la data 22-dec-2017 Art. 202, alin. (2) din capitolul V, sectiunea 7 modificat de Art. II, punctul 40. din Ordonanta urgenta 107/2017 )
(3)În cazul în care operatorul economic intenţionează să subcontracteze o parte/părţi din contract, DUAE include şi informaţii privind partea din contract care urmează a fi eventual subcontractată, şi va avea anexat acordul de subcontractare. Subcontractanţii pe ale căror capacităţi se bazează ofertantul/candidatul trebuie să completeze, la rândul lor, DUAE separat, incluzând toate informaţiile menţionate la alin. (1) lit. a), precum şi cele de la alin. (1) lit. b) şi c) care prezintă relevanţă din perspectiva capacităţilor subcontractanţilor pe care se bazează ofertantul/candidatul în cadrul procedurii de atribuire respective. În cazul subcontractanţilor pe ale căror capacităţi ofertantul/candidatul nu se bazează, DUAE va conţine numai informaţiile menţionate la alin. (1) lit. a).
(la data 22-dec-2017 Art. 202, alin. (3) din capitolul V, sectiunea 7 modificat de Art. II, punctul 40. din Ordonanta urgenta 107/2017 )
(4)Pe lângă informaţiile prevăzute la alin. (1)-(3), DUAE conţine şi informaţii cu privire la entitatea publică sau partea terţă responsabilă cu întocmirea documentelor justificative, precum şi o declaraţie oficială care să ateste că operatorul economic are obligaţia să furnizeze, la cerere şi fără întârziere, documentele justificative respective.
(5)În cazul în care entitatea contractantă poate obţine documentele justificative prevăzute la alin. (4) în mod direct, prin accesarea unei baze de date, DUAE cuprinde, de asemenea, informaţiile solicitate în acest scop, cum ar fi adresa de internet a bazei de date, orice dată de identificare şi, dacă este cazul, declaraţia necesară de acordare a consimţământului.
Art. 203
Operatorii economici pot reutiliza un DUAE deja utilizat într-o procedură de atribuire precedentă, cu condiţia să confirme că informaţiile cuprinse în acesta sunt în continuare corecte şi valabile la data depunerii acestuia.
Art. 204
DUAE se elaborează pe baza unui formular standard aprobat de Comisia Europeană şi se furnizează exclusiv în format electronic.
Art. 205
(1)Entitatea contractantă poate solicita candidaţilor/ofertanţilor să depună toate sau o parte dintre documentele justificative ca dovadă a informaţiilor cuprinse în DUAE, în orice moment pe durata desfăşurării unei proceduri de atribuire, dacă acest lucru este necesar pentru a asigura desfăşurarea corespunzătoare a procedurii.
(2)Înainte de atribuirea contractului sectorial/acordului-cadru, cu excepţia situaţiei contractelor subsecvente atribuite în executarea unui acord-cadru, entitatea contractantă solicită ofertantului clasat pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire să prezinte documente justificative actualizate prin care să demonstreze îndeplinirea tuturor criteriilor de calificare şi selecţie, în conformitate cu informaţiile cuprinse în DUAE.
(3)Prin excepţie de la prevederile alin. (2), în cazul procedurilor care se desfăşoară în mai multe etape, documentele justificative sunt solicitate tuturor candidaţilor selectaţi înainte de transmiterea invitaţiilor pentru etapa a doua a procedurii de atribuire.
(4)Entitatea contractantă poate invita candidaţii/ofertanţii să completeze sau să clarifice documentele prevăzute la alin. (1) sau (2).
Art. 206
(1)Prin excepţie de la dispoziţiile art. 205 operatorii economici nu sunt obligaţi să prezinte documente justificative sau alte probe în sprijinul informaţiilor declarate în DUAE în cazul şi în măsura în care entitatea contractantă are posibilitatea de a obţine certificatele sau informaţiile relevante în mod direct, prin accesarea unei baze de date naţionale din orice stat membru, disponibile în mod gratuit, cum ar fi un registru raţional al achiziţiilor sectoriale, un dosar virtual al societăţilor, un sistem electronic de stocare a documentelor sau un sistem de preselecţie.
(2)Prin excepţie de la dispoziţiile art. 205, operatorii economici nu sunt obligaţi să prezinte documente justificative în sprijinul informaţiilor declarate în DUAE în cazul în care entitatea contractantă care a atribuit contractul sectorial sau a încheiat acordul-cadru este deja în posesia documentelor respective.
(3)În sensul alin. (1), bazele de date care conţin informaţii relevante privind operatorii economici trebuie să fie accesibile tuturor entităţilor contractante din toate statele membre şi trebuie să fie actualizate periodic în mod corespunzător.
Art. 207
ANAP pune la dispoziţia Comisiei Europene şi actualizează în e-Certis lista completă a bazelor de date care conţin informaţii relevante privind operatorii economici stabiliţi în România.
Art. 208
(1)Pentru a facilita procedurile de atribuire transfrontaliere, ANAP se asigură că informaţiile privind certificatele şi alte forme de documente justificative introduse în e-Certis sunt actualizate în permanenţă.
(2)Entităţile contractante utilizează e-Certis şi solicită în principal acele tipuri de certificate sau forme de documente justificative care sunt disponibile în e-Certis.
SECŢIUNEA 8: Criterii de atribuire
Art. 209
(1)Fără a aduce atingere dispoziţiilor legale sau administrative privind preţul anumitor produse ori remunerarea anumitor servicii, entitatea contractantă îşi bazează decizia de atribuire a contractului sectorial/acordului-cadru, prin utilizarea criteriului oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic.
(2)În sensul dispoziţiilor alin. (1), entitatea contractantă stabileşte oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic pe baza criteriului de atribuire şi, după caz, a factorilor de evaluare prevăzuţi în documentele achiziţiei.
(3)Pentru determinarea ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic în conformitate cu dispoziţiile alin. (2), entitatea contractantă are dreptul de a aplica unul dintre următoarele criterii de atribuire:
a)preţul cel mai scăzut;
b)costul cel mai scăzut;
c)cel mai bun raport calitate-preţ;
d)cel mai bun raport calitate-cost.
(4)În sensul alin. (3) lit. c) şi d), cel mai bun raport calitate-preţ/calitate-cost se determină pe baza unor factori de evaluare care includ aspecte calitative, de mediu şi/sau sociale, în legătură cu obiectul contractului de achiziţie publică/acordului-cadru.
(5)Factorii de evaluare prevăzuţi la alin. (4) pot viza, printre altele:
a)calitatea, inclusiv avantajele tehnice, caracteristicile funcţionale, accesibilitatea, conceptul de proiectare pentru toţi utilizatorii, caracteristicile sociale, de mediu şi inovatoare şi comercializarea şi condiţiile acesteia;
b)organizarea, calificarea şi experienţa personalului desemnat pentru executarea contractului, în cazul în care calitatea personalului desemnat poate să aibă un impact semnificativ asupra nivelului calitativ de executare a contractului; sau
c)serviciile post-vânzare, asistenţa tehnică şi condiţiile de livrare, cum ar fi data livrării, procesul de livrare şi termenul de livrare sau de finalizare, angajamentele în ceea ce priveşte piesele şi securitatea aprovizionării.
(6)În sensul alin. (3) lit. c), criteriul de atribuire cel mai bun raport calitate-preţ include, de regulă, un element de preţ sau de cost; în situaţia în care entitatea contractantă iniţiază o procedură de atribuire cu buget fix, în care elementul de preţ sau de cost este un preţ sau cost fix, factorii de evaluare se referă numai la aspecte calitative ale produselor, serviciilor sau lucrărilor care fac obiectul achiziţiei.
(7)În sensul alin. (3) lit. b), costul cel mai scăzut se determină pe considerente de rentabilitate, utilizând factori precum calcularea costurilor pe ciclul de viaţă.

(8)Entitatea contractantă nu va utiliza preţul cel mai scăzut sau costul cel mai scăzut drept criteriu de atribuire în cazul anumitor categorii de contracte sectoriale/acorduri-cadru de lucrări sau de servicii care au ca obiect servicii intelectuale şi care presupun activităţi cu nivel de complexitate ridicat.

(la data 11-ian-2017 Art. 209, alin. (8) din capitolul V, sectiunea 8 a se vedea referinte de aplicare din Instructiunile 1/2017 )
(9)Categoriile de contracte sectoriale/acorduri-cadru prevăzute la alin. (8), precum şi ponderea maximă pe care elementul preţ sau cost o poate avea în cadrul criteriului de atribuire a acestor contracte se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a prevederilor prezentei legi.
(10)În cazul în care două sau mai multe oferte sunt echivalente, entităţile contractante pot aplica un criteriu suplimentar, de exemplu: combaterea şomajului, ce se va menţiona explicit în invitaţia la procedura concurenţială de ofertare.
(la data 22-dec-2017 Art. 209, alin. (10) din capitolul V, sectiunea 8 modificat de Art. II, punctul 41. din Ordonanta urgenta 107/2017 )
Art. 210
(1)Factorii de evaluare prevăzuţi la art. 209 alin. (4) au legătură directă cu obiectul contractului sectorial/acordului-cadru atunci când se referă în orice mod la produsele, serviciile sau lucrările care urmează a fi furnizate/prestate/executate în temeiul contractului sectorial/acordului-cadru şi în orice stadiu al ciclului lor de viaţă, chiar dacă aceşti factori nu fac parte din substanţa materială a produselor, serviciilor sau lucrărilor respective.
(2)În sensul dispoziţiilor alin. (1), entitatea contractantă poate avea în vedere factori de evaluare în legătură cu:
a)procesul specific de producţie, furnizare sau comercializare a lucrărilor, produselor sau serviciilor;
b)un proces specific pentru un alt stadiu al ciclului de viaţă a lucrărilor, produselor sau serviciilor.
Art. 211
(1)Entitatea contractantă nu are dreptul de a utiliza factori de evaluare care să conducă la o libertate de apreciere nelimitată.
(2)În sensul alin. (1), factorii de evaluare utilizaţi de entitatea contractantă trebuie să asigure o concurenţă reală între operatorii economici şi să fie însoţiţi de prevederi care să permită verificarea efectivă a informaţiilor furnizate de către ofertanţi, în scopul aplicării factorilor de evaluare.
(3)Atunci când consideră necesar, entitatea contractantă verifică exactitatea informaţiilor şi dovezilor furnizate de ofertanţi.
Art. 212
(1)Entitatea contractantă precizează în documentele achiziţiei ponderea relativă pe care o acordă fiecărui factor de evaluare care va fi aplicat pentru determinarea ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, cu excepţia cazului în care oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic este determinată prin aplicarea criteriului preţului cel mai scăzut.
(2)Ponderile relative prevăzute la alin. (1) pot fi acordate prin raportare la intervale valorice.
(3)În cazul în care stabilirea unei ponderi nu este posibilă din motive obiective, entitatea contractantă indică factorii de evaluare în ordinea descrescătoare a importanţei.
Art. 213
Calcularea costurilor pe parcursul ciclului de viaţă acoperă, în măsura în care sunt relevante, toate sau o parte dintre următoarele costuri pe parcursul ciclului de viaţă al unui produs, serviciu sau al unei lucrări:
a)costuri suportate de entitatea contractantă sau de alţi utilizatori, cum ar fi costuri legate de achiziţie, costuri de utilizare, precum consumul de energie şi de alte resurse, costuri de întreţinere, costuri de la sfârşitul ciclului de viaţă, precum costurile de colectare şi reciclare;
b)costuri determinate de efectele externe asupra mediului în legătură cu produsul, serviciul sau lucrarea pe parcursul ciclului lor de viaţă, cu condiţia ca valoarea pecuniară a acestora să poată fi determinată şi verificată; aceste costuri pot să includă costul emisiilor de gaze cu efect de seră şi al altor emisii poluante şi alte costuri de atenuare a efectelor schimbărilor climatice.
Art. 214
(1)În cazul în care entitatea contractantă evaluează costurile folosind o abordare pe baza costului pe parcursul ciclului de viaţă, aceasta indică în documentele achiziţiei datele care trebuie furnizate de către ofertanţi, precum şi metoda pe care entitatea contractantă urmează să o utilizeze pentru a stabili costurile pe parcursul ciclului de viaţă pe baza datelor respective.
(2)Metoda utilizată de entitatea contractantă pentru evaluarea costurilor determinate de efecte externe asupra mediului prevăzute la art. 213 lit. b) trebuie să îndeplinească în mod cumulativ următoarele condiţii:
a)se bazează pe criterii nediscriminatorii şi verificabile în mod obiectiv; în special, în cazul în care nu a fost stabilită în vederea aplicării repetate sau continue, nu favorizează sau dezavantajează în mod nejustificat anumiţi operatori economici;
b)este accesibilă tuturor părţilor interesate;
c)datele solicitate pot fi furnizate printr-un efort rezonabil de către operatori economici care dau dovadă de o diligenţă obişnuită, inclusiv de operatori economici din ţări terţe care sunt parte a Acordului privind achiziţiile publice al Organizaţiei Mondiale a Comerţului, sau la alte acorduri internaţionale în cadrul cărora Uniunea Europeană şi-a asumat obligaţii.
(3)În toate cazurile în care o metodă comună de calculare a costurilor pe parcursul ciclului de viaţă a devenit obligatorie printr-un act juridic al Uniunii Europene, respectiva metodă comună se aplică pentru evaluarea costurilor pe parcursul ciclului de viaţă.
SECŢIUNEA 9: Cataloage electronice
Art. 215
(1)În cazul în care dispoziţiile legale impun utilizarea mijloacelor electronice de comunicare, entitatea contractantă poate solicita ca ofertele să fie prezentate sub forma de catalog electronic sau să includă un catalog electronic.
(2)Prin normele metodologice de aplicare a prevederilor prezentei legi se stabilesc categoriile de achiziţii sectoriale cu privire la care entitatea contractantă are obligaţia de a impune utilizarea cataloagelor electronice.
(3)Ofertele prezentate sub formă de cataloage electronice pot fi însoţite de alte documente care le completează.
Art. 216
(1)Cataloagele electronice sunt elaborate de către candidaţi sau ofertanţi în vederea participării la o anumită procedură de atribuire, în conformitate cu specificaţiile tehnice şi formatul stabilite de entitatea contractantă.
(2)Cataloagele electronice respectă cerinţele aplicabile instrumentelor de comunicare electronice, precum şi orice cerinţe suplimentare stabilite de entitatea contractantă, în conformitate cu prevederile art. 78-80 şi ale normelor metodologice de aplicare a prevederilor prezentei legi.
Art. 217
(1)Atunci când acceptă sau solicită prezentarea ofertelor sub formă de cataloage electronice, entitatea contractantă:
a)precizează acest lucru în anunţul de participare sau în invitaţia pentru confirmarea interesului sau, atunci când ca mijloc de invitare la procedura concurenţială de ofertare se foloseşte un anunţ privind existenţa unui sistem de calificare, în invitaţia de participare la procedura de ofertare sau la negociere;
b)indică în documentele achiziţiei toate informaţiile necesare referitoare la formatul, echipamentele electronice utilizate şi aranjamentele şi specificaţiile tehnice de conectare pentru catalog.
(2)În cazul în care a fost încheiat un acord-cadru cu mai mulţi operatori economici pe bază de oferte prezentate sub formă de cataloage electronice, entitatea contractantă poate prevedea că reluarea competiţiei pentru atribuirea contractelor subsecvente se realizează pe baza cataloagelor actualizate.
(3)În cazul prevăzut la alin. (2), entitatea contractantă foloseşte una dintre următoarele metode:
a)invită ofertanţii să transmită din nou cataloagele electronice, adaptate la cerinţele contractului în cauză;
b)informează ofertanţii că intenţionează să colecteze din cataloagele electronice care au fost deja transmise informaţiile necesare pentru a constitui oferte adaptate la cerinţele contractului în cauză, cu condiţia ca utilizarea acestei metode să fi fost anunţată în documentele achiziţiei care au stat la baza încheierii acordului-cadru.
(4)În cazul în care entitatea contractantă reia competiţia pentru atribuirea contractelor subsecvente în executarea acordului-cadru în conformitate cu dispoziţiile alin. (3) lit. b), aceasta notifică ofertanţii cu privire la data şi ora la care intenţionează să colecteze informaţiile necesare pentru a constitui oferte adaptate la cerinţele contractului în cauză şi le dă ofertanţilor posibilitatea de a refuza această colectare de informaţii.
(5)Entitatea contractantă trebuie să prevadă o perioadă corespunzătoare de timp între notificarea prevăzută la alin. (4) şi colectarea efectivă a informaţiilor.
(6)Înainte de atribuirea contractului, entitatea contractantă prezintă informaţiile colectate în conformitate cu dispoziţiile alin. (4) ofertantului în cauză, pentru a-i da acestuia posibilitatea de a contesta sau confirma că oferta astfel constituită nu conţine erori semnificative.
Art. 218
(1)Entitatea contractantă poate atribui contracte sectoriale pe baza unui sistem dinamic de achiziţii, solicitând prezentarea ofertelor pentru un contract specific sub forma unui catalog electronic.
(2)Entitatea contractantă poate, de asemenea, să atribuie contracte sectoriale pe baza unui sistem dinamic de achiziţii, în conformitate cu dispoziţiile art. 217 alin. (3) lit. b) şi alin. (4)-(6), cu condiţia ca solicitarea de participare la sistemul dinamic de achiziţii să fie însoţită de un catalog electronic conform cu specificaţiile tehnice şi formatul stabilite de către entitatea contractantă.
(3)Catalogul electronic prevăzut la alin. (2) este completat ulterior de către candidaţi, când aceştia sunt informaţi cu privire la intenţia entităţii contractante de a constitui oferte pe baza procedurii prevăzute la art. 217 alin. (3) lit. b).
SECŢIUNEA 10: Atribuirea contractelor sectoriale şi încheierea acordurilor-cadru
Art. 219
(1)Entitatea contractantă stabileşte oferta câştigătoare pe baza criteriului de atribuire şi a factorilor de evaluare precizaţi în invitaţia la o procedură concurenţială de ofertare şi în documentele achiziţiei, dacă sunt îndeplinite în mod cumulativ următoarele condiţii:
a)oferta respectivă îndeplineşte toate cerinţele, condiţiile şi criteriile stabilite prin invitaţia la o procedură concurenţială de ofertare şi documentele achiziţiei, având în vedere, dacă este cazul, dispoziţiile art. 174;
b)oferta respectivă a fost depusă de un ofertant care nu se încadrează în motivele de excludere, îndeplineşte criteriile privind capacitatea şi, dacă este cazul, criteriile de selecţie.
(la data 22-dec-2017 Art. 219, alin. (1), litera B. din capitolul V, sectiunea 10 modificat de Art. II, punctul 42. din Ordonanta urgenta 107/2017 )
(2)În cazul în care entitatea contractantă nu poate încheia contractul cu ofertantul a cărui ofertă a fost stabilită ca fiind câştigătoare, din cauza faptului că ofertantul în cauză se află într-o situaţie de forţă majoră sau în imposibilitatea fortuită de a executa contractul, entitatea contractantă are dreptul să declare câştigătoare oferta clasată pe locul doi, în condiţiile în care aceasta este admisibilă.
(3)În cazul în care, în situaţia prevăzută la alin. (2), nu există o ofertă clasată pe locul doi admisibilă, sunt aplicabile dispoziţiile art. 225 alin. (1) lit. e).
Art. 220
Prin normele metodologice de aplicare a prevederilor prezentei legi se stabilesc cazurile şi condiţiile specifice în care entitatea contractantă are dreptul, în cadrul procedurii de licitaţie deschisă, să evalueze conformitatea ofertelor cu specificaţiile tehnice şi celelalte cerinţe prevăzute în documentele achiziţiei şi să aplice criteriul de atribuire anterior verificării îndeplinirii criteriilor de calificare.
Art. 221
(1)În cazul în care informaţiile sau documentele prezentate de către operatorii economici sunt incomplete sau eronate, ori în cazul în care lipsesc anumite documente, entitatea contractantă are dreptul de a solicita într-un anumit termen ofertanţilor/candidaţilor clarificări şi, după caz, completări ale documentelor prezentate de aceştia în cadrul ofertelor/solicitărilor de participare, cu respectarea principiilor tratamentului egal şi transparenţei.
(2)Entitatea contractantă nu are dreptul ca prin clarificările/completările solicitate să determine apariţia unui avantaj evident în favoarea unui ofertant/candidat.
Art. 222
(1)În cazul unei oferte care are un preţ sau cost aparent neobişnuit de scăzut în raport cu lucrările, produsele sau serviciile care constituie obiectul contractului sectorial/acordului-cadru care urmează a fi atribuit/încheiat, entitatea contractantă are obligaţia de a solicita ofertantului care a depus o astfel de ofertă clarificări cu privire la preţul sau costul propus.
(2)Clarificările prevăzute la alin. (1) se pot referi în special la:
a)fundamentarea economică a modului de formare a preţului, prin raportare la procesul de producţie, serviciile furnizate sau metodele de construcţie utilizate;
b)soluţiile tehnice adoptate şi/sau orice condiţii deosebit de favorabile de care beneficiază ofertantul pentru furnizarea produselor sau a serviciilor ori executarea lucrărilor;
c)originalitatea lucrărilor, produselor sau serviciilor propuse de ofertant;
d)respectarea obligaţiilor prevăzute la art. 64 alin. (1);
e)respectarea obligaţiilor prevăzute la art. 232;
f)posibilitatea ca ofertantul să beneficieze de un ajutor de stat.
(3)Entitatea contractantă evaluează informaţiile şi documentele furnizate de ofertantul a cărui ofertă are un preţ aparent neobişnuit de scăzut şi respinge respectiva ofertă numai atunci când dovezile furnizate nu justifică în mod corespunzător nivelul scăzut al preţului sau al costurilor propuse, ţinând seama de elementele prevăzute la alin. (2).
(4)Entitatea contractantă respinge întotdeauna o ofertă atunci când constată că aceasta are un preţ neobişnuit de scăzut deoarece nu respectă obligaţiile prevăzute la art. 64 alin. (1).
(5)Atunci când entitatea contractantă constată că o ofertă are un preţ neobişnuit de scăzut deoarece ofertantul beneficiază de un ajutor de stat, oferta respectivă poate fi respinsă doar din acest motiv numai dacă, în urma clarificărilor solicitate, ofertantul nu a putut demonstra, într-un termen corespunzător stabilit de entitatea contractantă, că ajutorul de stat a fost acordat în mod legal.
(6)În cazul în care entitatea contractantă respinge o ofertă pentru motivul prevăzut la alin. (5), va informa Comisia Europeană după consultarea cu Consiliul Concurenţei.
prevederi din capitolul III , sectiunea 9 (Norme Metodologice din 2016) la data 2016-06-06 pentru capitolul V , sectiunea 10 [+]
SECŢIUNEA 11: Oferte care cuprind produse originare din ţări terţe şi relaţiile cu aceste ţări
Art. 223
(1)În cazul în care ofertele prezentate în cadrul unei proceduri de atribuire a unui contract de furnizare conţin produse originare din ţări terţe cu care Uniunea Europeană nu a încheiat niciun acord într-un cadru multilateral sau bilateral care să asigure accesul efectiv al entităţilor comunitare la pieţele acestor ţări terţe, aceste oferte pot fi respinse dacă proporţia produselor originare din ţările terţe, determinată în conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 952/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 9 octombrie 2013 de stabilire a Codului vamal al Uniunii, depăşeşte 50% din valoarea totală a produselor care constituie oferta.
(2)În sensul alin. (1), programele de calculator utilizate în echipamentele pentru reţele de telecomunicaţii sunt considerate produse.
(3)În cazul în care două sau mai multe oferte sunt egale sau echivalente din punctul de vedere al punctajului obţinut în urma aplicării factorilor de evaluare, va fi aleasă acea ofertă care nu poate fi respinsă în temeiul dispoziţiilor alin. (1).
(4)În sensul alin. (3), valoarea ofertelor este considerată echivalentă, în cazul în care diferenţa dintre preţurile prevăzute în propunerile financiare nu depăşeşte 3%.
(5)Cu toate acestea, o ofertă nu poate fi aleasă în detrimentul altei oferte dacă această alegere ar obliga entitatea contractantă să achiziţioneze un material cu caracteristici tehnice diferite de cele ale materialului existent, ceea ce ar determina o incompatibilitate ori dificultăţi tehnice de utilizare sau de întreţinere ori costuri disproporţionate.
SECŢIUNEA 12: Finalizarea procedurii de atribuire
Art. 224
Procedura de atribuire se finalizează prin:
a)încheierea contractului sectorial/acordului-cadru; sau
b)anularea procedurii de atribuire.
Art. 225
(1)Entitatea contractantă are obligaţia de a anula procedura de atribuire a contractului sectorial/acordului-cadru în următoarele cazuri:
a)dacă nu a fost depusă nicio ofertă/solicitare de participare sau dacă nu a fost depusă nicio ofertă/solicitare de participare admisibilă;
b)dacă au fost depuse oferte admisibile care nu pot fi comparate din cauza modului neuniform de abordare a soluţiilor tehnice şi/ori financiare;
c)dacă încălcări ale prevederilor legale afectează procedura de atribuire sau dacă este imposibilă încheierea contractului;
d)Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor sau instanţa de judecată dispune modificarea/eliminarea oricăror specificaţii tehnice din caietul de sarcini ori din alte documente emise în legătură cu procedura de atribuire, iar entitatea contractantă se află în imposibilitatea de a adopta măsuri de remediere, fără ca acestea să afecteze principiile reglementate la art. 2 alin. (2);
e)dacă contractul nu poate fi încheiat cu ofertantul a cărui ofertă a fost stabilită câştigătoare din cauza faptului că ofertantul în cauză se află într-o situaţie de forţă majoră sau în imposibilitate fortuită de a executa contractul şi nu există o ofertă clasată pe locul doi admisibilă.
(2)În sensul dispoziţiilor alin. (1) lit. c), prin încălcări ale prevederilor legale se înţelege situaţia în care, pe parcursul procedurii de atribuire se constată erori sau omisiuni, iar entitatea contractantă se află în imposibilitatea de a adopta măsuri corective fără ca aceasta să conducă la încălcarea principiilor prevăzute la art. 2 alin. (2).
Art. 226
(1)Entitatea contractantă are dreptul de a anula procedura de atribuire a contractului sectorial/acordului-cadru în situaţiile prevăzute la art. 91 alin. (8), art. 95 alin. (8), art. 101 alin. (8) şi art. 110 alin. (9).
(2)Entitatea contractantă are obligaţia de a face publică decizia de anulare a procedurii de atribuire a contractului sectorial/acordului-cadru, însoţită de justificarea anulării procedurii de atribuire, prin intermediul platformei electronice prevăzute la art. 160 alin. (1), în termen de 5 zile de la adoptarea deciziei de anulare.
(la data 22-dec-2017 Art. 226, alin. (2) din capitolul V, sectiunea 12 modificat de Art. II, punctul 43. din Ordonanta urgenta 107/2017 )
prevederi din capitolul III , sectiunea 11 (Norme Metodologice din 2016) la data 2016-06-06 pentru capitolul V , sectiunea 12 [+]
SECŢIUNEA 13: Informarea candidaţilor/ofertanţilor
Art. 227
(1)Entitatea contractantă are obligaţia de a transmite ofertantului declarat câştigător o comunicare privind acceptarea ofertei sale, prin care îşi manifestă acordul de a încheia contractul sectorial/acordul-cadru.
(2)Pe durata procesului de evaluare, entitatea contractantă are obligaţia de a transmite candidaţilor/ofertanţilor rezultate parţiale, aferente fiecărei etape intermediare a acestui proces, respectiv rezultatul verificării candidaturilor/DUAE, după caz, rezultatul negocierilor/dialogului, şi rezultatul evaluării ofertelor, cu precizarea motivelor concrete care au condus la luarea deciziilor respective, în conformitate cu condiţiile specifice prevăzute prin normele metodologice de aplicare a prevederilor prezentei legi.
(la data 22-dec-2017 Art. 227, alin. (2) din capitolul V, sectiunea 13 modificat de Art. II, punctul 44. din Ordonanta urgenta 107/2017 )
(3)Entitatea contractantă stabileşte oferta câştigătoare într-un termen care să nu depăşească perioada de valabilitate a ofertelor stabilită prin documentele achiziţiei. Prin excepţie, în cazuri temeinic justificate, se poate prelungi această perioadă. Prelungirea perioadei de evaluare se aduce la cunoştinţa operatorilor economici implicaţi în procedură în termen de maximum două zile de la aprobarea de către conducătorul entităţii contractante a deciziei de prelungire.
(la data 22-dec-2017 Art. 227, alin. (3) din capitolul V, sectiunea 13 modificat de Art. II, punctul 44. din Ordonanta urgenta 107/2017 )
Art. 228
(1)Entitatea contractantă informează fiecare candidat/ofertant cu privire la deciziile luate în ceea ce priveşte rezultatul selecţiei, rezultatul procedurii, respectiv atribuirea/încheierea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru sau admiterea într-un sistem dinamic de achiziţii, inclusiv cu privire la motivele care stau la baza oricărei decizii de a nu atribui un contract, de a nu încheia un acord-cadru, de a nu implementa un sistem dinamic de achiziţii ori de a relua procedura de atribuire, cât mai curând posibil, dar nu mai târziu de 5 zile de la emiterea deciziilor respective.
(2)În cadrul comunicării privind rezultatul procedurii prevăzute la alin. (1), entitatea contractantă are obligaţia de a cuprinde:
a)fiecărui candidat respins, motivele concrete care au stat la baza deciziei de respingere a solicitării sale de participare;
b)fiecărui ofertant respins, motivele concrete care au stat la baza deciziei de respingere a ofertei sale;
(la data 22-dec-2017 Art. 228, alin. (2), litera B. din capitolul V, sectiunea 13 modificat de Art. II, punctul 45. din Ordonanta urgenta 107/2017 )
c)fiecărui ofertant care a depus o ofertă admisibilă, dar care nu a fost declarată câştigătoare, caracteristicile şi avantajele relative ale ofertei/ofertelor desemnate câştigătoare în raport cu oferta sa, numele ofertantului căruia urmează să i se atribuie contractul sectorial sau, după caz, ale ofertantului/ofertanţilor cu care urmează să se încheie un acord-cadru;
d)fiecărui ofertant care a depus o ofertă admisibilă, informaţii referitoare la desfăşurarea şi progresul negocierilor şi al dialogului cu ofertanţii.
(3)Oferta admisibilă este oferta care nu este inacceptabilă, neconformă sau neadecvată.
(la data 22-dec-2017 Art. 228, alin. (3) din capitolul V, sectiunea 13 modificat de Art. II, punctul 46. din Ordonanta urgenta 107/2017 )
(4)Oferta este considerată inacceptabilă dacă nu îndeplineşte condiţiile de formă aferente elaborării şi prezentării acesteia, a fost prezentată de către un ofertant care nu are calificările necesare sau al cărei preţ depăşeşte valoarea estimată, astfel cum a fost stabilită şi documentată înainte de iniţierea procedurii de atribuire, iar această valoare nu poate fi suplimentată.
(la data 22-dec-2017 Art. 228, alin. (4) din capitolul V, sectiunea 13 modificat de Art. II, punctul 46. din Ordonanta urgenta 107/2017 )
(5)Oferta este considerată neconformă dacă nu respectă documentele achiziţiei, a fost primită cu întârziere, prezintă semne de înţelegeri anticoncurenţiale sau corupţie sau a fost considerata de entitatea contractantă ca fiind anormal de scăzută.
(la data 22-dec-2017 Art. 228, alin. (5) din capitolul V, sectiunea 13 modificat de Art. II, punctul 46. din Ordonanta urgenta 107/2017 )
(51)Oferta este considerată neadecvată dacă este lipsită de relevanţă faţă de obiectul contractului, neputând în mod evident satisface, fără modificări substanţiale, necesităţile şi cerinţele entităţii contractante indicate în documentele achiziţiei.
(la data 22-dec-2017 Art. 228, alin. (5) din capitolul V, sectiunea 13 completat de Art. II, punctul 47. din Ordonanta urgenta 107/2017 )
(6)Solicitarea de participare este considerată neadecvată în situaţia în care candidatul se află în una dintre situaţiile de excludere prevăzute la art. 177, 178 şi 180 sau nu îndeplineşte criteriile de calificare stabilite de entitate contractantă.
(la data 22-dec-2017 Art. 228, alin. (6) din capitolul V, sectiunea 13 modificat de Art. II, punctul 46. din Ordonanta urgenta 107/2017 )
(7)Entitatea contractantă are dreptul de a nu comunica anumite informaţii prevăzute la alin. (1) şi (2) privind atribuirea contractului sectorial, încheierea acordului-cadru sau admiterea într-un sistem dinamic de achiziţii, în situaţia în care dezvăluirea acestora:
a)ar împiedica aplicarea unor dispoziţii legale sau ar fi contrară interesului public;
b)ar aduce atingere intereselor comerciale legitime ale unui operator economic, publice sau private sau ar putea aduce atingere concurenţei loiale între operatorii economici.
Art. 229
(1)Entităţile contractante care instituie şi utilizează un sistem de calificare informează solicitanţii, în termen de 6 luni, despre decizia lor privind calificarea.
(2)În cazul în care luarea deciziei durează mai mult de 4 luni de la depunerea cererii, entitatea contractantă informează solicitantul, în termen de două luni de la depunerea cererii, despre motivele care justifică o prelungire a termenului şi despre data la care cererea urmează a fi acceptată sau respinsă.
(3)Solicitanţii a căror calificare este respinsă sunt informaţi cu privire la decizia de respingere şi la motivele deciziei respective, cât mai curând posibil şi nu mai târziu de 15 zile de la data deciziei de respingere. Motivele au la bază criteriile de calificare prevăzute la art. 176 alin. (1).
(4)Entităţile contractante care instituie şi utilizează un sistem de calificare pot pune capăt calificării unui operator economic numai pe motive bazate pe criteriile de calificare prevăzute la art. 176 alin. (1).
(5)Orice intenţie de a pune capăt unei calificări se comunică anticipat, în scris, operatorului economic, cu cel puţin 15 zile înainte de data la care urmează să înceteze calificarea, împreună cu motivul/motivele care justifică acţiunea propusă.
prevederi din capitolul III , sectiunea 10 (Norme Metodologice din 2016) la data 2016-06-06 pentru capitolul V , sectiunea 13 [+]
SECŢIUNEA 14: Dosarul achiziţiei şi raportul procedurii de atribuire
Art. 230
(1)Entitatea contractantă are obligaţia de a întocmi raportul procedurii de atribuire pentru fiecare contract sectorial atribuit sau acord-cadru încheiat, precum şi pentru fiecare sistem dinamic de achiziţii lansat.
(2)Raportul procedurii de atribuire prevăzut la alin. (1) trebuie să cuprindă cel puţin următoarele documente/informaţii:
a)denumirea şi adresa entităţii contractante, obiectul şi valoarea contractului sectorial/acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziţii;
b)dacă este cazul, rezultatele procesului de calificare şi/sau selecţie a candidaţilor/ofertanţilor si/sau reducerea numărului acestora pe parcursul procedurii de atribuire;
c)motivele respingerii unei oferte care are un preţ neobişnuit de scăzut;
d)denumirea ofertantului declarat câştigător şi motivele pentru care oferta acestuia a fost desemnată câştigătoare;
e)în măsura în care sunt cunoscute, partea/părţile din contractul sectorial/acordul-cadru pe care ofertantul declarat câştigător intenţionează să o/le subcontracteze unor terţi şi denumirea subcontractanţilor;
f)justificarea motivelor privind alegerea procedurii de atribuire, în cazul aplicării procedurii de negociere fără invitaţie prealabilă la procedura concurenţială de ofertare;
g)justificarea motivelor pentru care entitatea contractantă a decis anularea procedurii de atribuire;
h)atunci când este cazul, motivele pentru care au fost folosite alte mijloace de comunicare decât cele electronice pentru depunerea ofertelor;
i)atunci când este cazul, conflictele de interese identificate şi măsurile luate în acest sens.
(3)Informaţiile care fac obiectul alin. (2) lit. b) sunt următoarele:
a)denumirea candidaţilor sau ofertanţilor calificaţi şi/sau selectaţi şi motivele care au stat la baza acestor decizii;
b)denumirea candidaţilor sau ofertanţilor respinşi şi motivele respingerii.
(4)În măsura în care anunţul de atribuire a contractului sectorial/acordului-cadru conţine informaţiile prevăzute la alin. (2), entitatea contractantă poate utiliza acest anunţ ca echivalent al raportului procedurii de atribuire.
(5)Raportul procedurii de atribuire prevăzut la alin. (1) sau orice elemente importante din cuprinsul acestuia vor fi comunicate Comisiei Europene sau autorităţilor şi instituţiilor publice competente, la solicitarea acestora.
Art. 231
(1)Entitatea contractantă are obligaţia de a întocmi dosarul achiziţiei sectoriale pentru fiecare contract sectorial/acord-cadru încheiat, respectiv pentru fiecare sistem dinamic de achiziţii lansat.
(2)Dosarul achiziţiei sectoriale se păstrează de către entitatea contractantă atât timp cât contractul sectorial/acordul-cadru produce efecte juridice, dar nu mai puţin de 5 ani de la data încetării contractului respectiv.
(3)În cazul anulării procedurii de atribuire, dosarul se păstrează cel puţin 5 ani de la data anulării respectivei proceduri.
(4)Ulterior finalizării procedurii de atribuire, dosarul achiziţiei sectoriale are caracter de document public.
(5)Accesul persoanelor la dosarul achiziţiei sectoriale potrivit alin. (4) se realizează cu respectarea termenelor şi procedurilor prevăzute de reglementările legale privind liberul acces la informaţiile de interes public şi nu poate fi restricţionat decât în măsura în care aceste informaţii sunt confidenţiale, clasificate sau protejate de un drept de proprietate intelectuală, potrivit legii.
(6)Prin excepţie de la prevederile alin. (5), după comunicarea rezultatului procedurii de atribuire, entitatea contractantă este obligată să permită, la cerere, într-un termen care nu poate depăşi o zi lucrătoare de la data primirii cererii, accesul neîngrădit al oricărui ofertant/candidat la raportul procedurii de atribuire, precum şi la informaţiile din cadrul documentelor de calificare, propunerilor tehnice şi/sau financiare care nu au fost declarate de către ofertanţi ca fiind confidenţiale, clasificate sau protejate de un drept de proprietate intelectuală.
(7)Conţinutul dosarului achiziţiei sectoriale se stabileşte prin normele metodologice de aplicare a prevederilor prezentei legi.
prevederi din capitolul III , sectiunea 12 (Norme Metodologice din 2016) la data 2016-06-06 pentru capitolul V , sectiunea 14 [+]
CAPITOLUL VI: Executarea contractului sectorial
SECŢIUNEA 1: Subcontractarea
Art. 232
(1)Entitatea contractantă efectuează plăţi corespunzătoare părţii/părţilor din contract îndeplinite de către subcontractanţii propuşi în ofertă, dacă aceştia solicită, pentru servicii, produse sau lucrări furnizate contractantului potrivit contractului dintre contractant şi subcontractant în conformitate cu dispoziţiile legale aplicabile, atunci când natura contractului permite acest lucru şi dacă subcontractanţii propuşi şi-au exprimat opţiunea în acest sens.
(2)În sensul alin. (1), subcontractorii îşi vor exprima la momentul încheierii contractului de achiziţie publică, sau la momentul introducerii acestora în contractul de achiziţie publică, după caz, opţiunea de a fi plătiţi direct de către entitatea contractantă. Entitatea contractantă efectuează plăţile directe către subcontractanţii agreaţi doar atunci când prestaţia acestora este confirmată prin documente agreate de toate cele 3 părţi, respectiv entitatea contractantă, contractant şi subcontractant sau de entitatea contractantă şi subcontractant atunci când, în mod nejustificat, contractantul blochează confirmarea executării obligaţiilor asumate de subcontractant.
(3)Atunci când un subcontractant îşi exprimă opţiunea de a fi plătit direct, entitatea contractantă are obligaţia de a stabili în cadrul contractului de achiziţie publică clauze contractuale obligatorii ce prevăd transferul de drept al obligaţiilor de plată către subcontractant/subcontractanţi pentru partea/părţile din contract aferentă/aferente acestuia/acestora, în momentul în care a fost confirmată îndeplinirea obligaţiilor asumate prin contractul de subcontractare, în conformitate cu prevederile alin. (2).
(4)Entitatea contractantă are obligaţia de a solicita, la încheierea contractului de achiziţie publică, sau atunci când se introduc noi subcontractanţi, prezentarea contractelor încheiate între contractant şi subcontractant/subcontractanţi nominalizaţi în ofertă sau declaraţi ulterior, astfel încât activităţile ce revin acestora, precum şi sumele aferente prestaţiilor, să fie cuprinse în contractul de achiziţie publică.
(5)Contractele prezentate conform prevederilor alin. (4) trebuie să fie în concordanţă cu oferta şi se vor constitui în anexe la contractul de achiziţie publică.
(6)Dispoziţiile prevăzute la alin. (1)-(5) nu diminuează răspunderea contractantului în ceea ce priveşte modul de îndeplinire a viitorului contract sectorial/acord-cadru.
Art. 233
(1)Entitatea contractantă solicită contractantului, cel mai târziu la momentul începerii executării contractului, să îi indice numele, datele de contact şi reprezentanţii legali ai subcontractanţilor săi implicaţi în executarea contractului sectorial, în măsura în care aceste informaţii sunt cunoscute la momentul respectiv.
(2)Contractantul are obligaţia de a notifica entităţii contractante orice modificări ale informaţiilor prevăzute la alin. (1) pe durata contractului sectorial.
(3)Contractantul are dreptul de a implica noi subcontractanţi, pe durata executării contractului sectorial, cu condiţia ca schimbarea acestora să nu reprezinte o modificare substanţială a contractului sectorial, în condiţiile art. 235-241.
(4)În situaţia prevăzută la alin. (3), contractantul va transmite entităţii contractante informaţiile prevăzute la alin. (1) şi va obţine acordul entităţii contractante privind eventualii noi subcontractanţi implicaţi ulterior în executarea contractului.
(5)Atunci când înlocuirea sau introducerea unor noi subcontractanţi are loc după atribuirea contractului, aceştia transmit certificatele şi alte documente necesare pentru verificarea inexistenţei unor situaţii de excludere şi a resurselor/capabilităţilor corespunzător părţii lor de implicare în contractul care urmează să fie îndeplinit.
Art. 234
În scopul unei informări complete, entitatea contractantă are dreptul de a extinde aplicarea obligaţiilor prevăzute la art. 233:
a)cu privire la furnizorii implicaţi în contracte sectoriale de lucrări sau de servicii;
b)cu privire la subcontractanţii subcontractanţilor contractantului sau subcontractanţii aflaţi pe niveluri subsecvente ale lanţului de subcontractare.
prevederi din capitolul IV , sectiunea 1 (Norme Metodologice din 2016) la data 2016-06-06 pentru capitolul VI , sectiunea 1 [+]
SECŢIUNEA 2: Modificarea contractului sectorial/acordului-cadru
Art. 235
Contractele sectoriale şi acordurile-cadru pot fi modificate, fără organizarea unei noi proceduri de atribuire, doar în situaţiile prevăzute de prezenta secţiune.
Art. 236
(1)Contractele sectoriale şi acordurile-cadru pot fi modificate, fără organizarea unei noi proceduri de atribuire, atunci când modificările, indiferent dacă sunt sau nu evaluabile în bani şi indiferent de valoarea acestora, au fost prevăzute în documentele achiziţiei iniţiale sub forma unor clauze de revizuire clare, precise şi fără echivoc, care pot include clauze de revizuire a preţului sau orice alte opţiuni.
(2)În situaţia prevăzută la alin. (1), clauzele de revizuire precizează obiectul, limitele şi natura eventualelor modificări sau opţiuni, precum şi condiţiile în care se poate recurge la acestea, şi nu pot stabili modificări sau opţiuni care ar afecta caracterul general al contractului sectorial sau al acordului-cadru.
Art. 237
(1)Contractele sectoriale şi acordurile-cadru pot fi modificate, fără organizarea unei noi proceduri de atribuire atunci când sunt îndeplinite în mod cumulativ următoarele condiţii:
a)devine necesară achiziţionarea de la contractantul iniţial a unor produse, servicii sau lucrări suplimentare care nu au fost incluse în contractul iniţial, dar care au devenit strict necesare în vederea îndeplinirii acestuia;
b)schimbarea contractantului este imposibilă.
(2)În sensul dispoziţiilor alin. (1) lit. b), schimbarea contractantului este imposibilă atunci când sunt îndeplinite în mod cumulativ următoarele condiţii:
a)schimbarea contractantului nu poate fi realizată din motive economice sau tehnice, precum cerinţe privind interschimbabilitatea sau interoperabilitatea cu echipamentele, serviciile sau instalaţiile existente achiziţionate în cadrul procedurii de achiziţie iniţiale;
b)schimbarea contractantului ar cauza entităţii contractante dificultăţi semnificative sau creşterea semnificativă a costurilor.
Art. 238
(la data 28-iun-2017 Art. 238 din capitolul VI, sectiunea 2 a se vedea referinte de aplicare din Ordinul 141/2017 )
Contractele sectoriale şi acordurile-cadru pot fi modificate, fără organizarea unei noi proceduri de atribuire atunci când sunt îndeplinite în mod cumulativ următoarele condiţii:
a)modificarea a devenit necesară în urma unor circumstanţe pe care o entitate contractantă care acţionează cu diligenţă nu ar fi putut să le prevadă;
b)modificarea nu afectează caracterul general al contractului.
Art. 239
Entităţile contractante care modifică un contract sectorial/acord-cadru în cazurile prevăzute la art. 237 şi 238 au obligaţia de a publica un anunţ în acest sens în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene şi la nivel naţional, cu respectarea formularului-standard stabilit de Comisia Europeană în temeiul dispoziţiilor art. 71 din Directiva 2014/25/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 26 februarie 2014.
Art. 240
(1)Contractele sectoriale şi acordurile-cadru pot fi modificate, fără organizarea unei noi proceduri de atribuire, atunci când contractantul cu care entitatea contractantă a încheiat iniţial contractul sectorial/acordul-cadru este înlocuit de un nou contractant, într-una dintre următoarele situaţii:
a)ca urmare a unei clauze de revizuire sau a unei opţiuni stabilite de entitatea contractantă potrivit art. 236;
b)drepturile şi obligaţiile contractantului iniţial rezultate din contractul sectorial/acordul-cadru sunt preluate, ca urmare a unei succesiuni universale sau cu titlu universal în cadrul unui proces de reorganizare, inclusiv prin fuziune sau divizare, de către un alt operator economic care îndeplineşte criteriile de calificare şi selecţie stabilite iniţial, cu condiţia ca această modificare să nu presupună alte modificări substanţiale ale contractului sectorial/acordului-cadru şi să nu se realizeze cu scopul de a eluda aplicarea procedurilor de atribuire prevăzute de prezenta lege;
c)la încetarea anticipată a contractului sectorial/acordului-cadru, contractantul principal cesionează entităţii contractante contractele încheiate cu subcontractanţii acestuia, ca urmare a unei clauze de revizuire sau a unei opţiuni stabilite de entitatea contractantă potrivit art. 236 alin. (1).
*) Potrivit art. II pct. 48 din O.U.G. nr. 107/2017, la articolul 240 alineatul (1), litera c) se introduce şi va avea următorul cuprins:
„c)în cazul în care entitatea contractantă însăşi îşi asumă obligaţiile contractantului principal faţă de subcontractanţii acestuia, respectiv aceştia faţă de entitatea contractantă;”
(la data 22-dec-2017 Art. 240, alin. (1), litera C. din capitolul VI, sectiunea 2 completat de Art. II, punctul 48. din Ordonanta urgenta 107/2017 )
(2)Contractele de achiziţie publică/acordurile-cadru pot fi modificate, fără organizarea unei noi proceduri de atribuire, atunci când modificările, indiferent de valoarea lor, nu sunt substanţiale, în sensul alin. (3).
(3)O modificare a unui contract sectorial sau a unui acord-cadru pe perioada de valabilitate este considerată modificare substanţială în sensul alin. (2) atunci când este îndeplinită cel puţin una dintre următoarele condiţii:
a)modificarea introduce condiţii care, dacă ar fi fost incluse în procedura de atribuire iniţială, ar fi permis selecţia altor candidaţi decât cei selectaţi iniţial sau acceptarea unei alte oferte decât cea acceptată iniţial sau ar fi atras şi alţi participanţi la procedura de atribuire;
b)modificarea schimbă echilibrul economic al contractului sectorial sau al acordului-cadru în favoarea contractantului într-un mod care nu a fost prevăzut în contractul sectorial/acordul-cadru iniţial;
c)modificarea extinde în mod considerabil obiectul contractului sectorial/acordului-cadru;
d)un nou contractant înlocuieşte contractantul iniţial, în alte cazuri decât cele prevăzute la alin. (1).
Art. 241
(1)Contractele sectoriale şi acordurile-cadru pot fi modificate, fără organizarea unei noi proceduri de atribuire atunci când sunt îndeplinite în mod cumulativ următoarele condiţii:
a)valoarea modificării este mai mică decât pragurile corespunzătoare prevăzute la art. 12 alin. (1);
b)valoarea modificării este mai mică decât 10% din preţul contractului sectorial/acordului-cadru iniţial, în cazul contractelor sectoriale de servicii sau de produse, sau mai mică decât 15% din preţul contractului sectorial/acordului-cadru iniţial, în cazul contractelor sectoriale de lucrări.
(2)Modificarea contractului sectorial/acordului-cadru în condiţiile prevăzute la alin. (1) nu poate aduce atingere caracterului general al contractului sectorial sau a acordului-cadru.
(3)În situaţia prevăzută la alin. (1), în cazul în care se efectuează mai multe modificări succesive, valoarea modificărilor se va determina pe baza valorii nete cumulate a modificărilor succesive.
(4)Pentru calcularea preţului prevăzut la alin. (1) se va utiliza preţul actualizat al contractului sectorial/acordului-cadru, care constituie valoarea de referinţă atunci când contractul sectorial include o clauză de indexare.
Art. 242
(1)În sensul art. 238 lit. b) şi art. 241, prin caracterul general al contractului se înţeleg obiectivele principale urmărite de entitatea contractantă la realizarea achiziţiei iniţiale, obiectul principal al contractului şi drepturile şi obligaţiile principale ale contractului, inclusiv principalele cerinţe de calitate şi performanţă.
(2)Prin normele metodologice de aplicare a prevederilor prezentei legi se stabilesc în sarcina entităţii contractante obligaţii de notificare a instituţiei responsabile cu controlul ex-ante privind intenţia de a efectua modificări ale contractelor sectoriale/acordurilor-cadru în condiţiile prezentului paragraf.
Art. 243
(1)Orice modificare a unui contract sectorial ori acord-cadru în cursul perioadei sale de valabilitate altfel decât în cazurile şi condiţiile prevăzute la art. 235-241 se realizează prin organizarea unei noi proceduri de atribuire, în conformitate cu dispoziţiile prezentei legi.
(2)În situaţia nerespectării dispoziţiilor alin. (1), entitatea contractantă are dreptul de a denunţa unilateral contractul sectorial iniţial.
(3)Entitatea contractantă introduce dreptul de denunţare unilaterală prevăzut la alin. (2) în condiţiile contractuale cuprinse în documentaţia de atribuire.
prevederi din capitolul IV , sectiunea 2 (Norme Metodologice din 2016) la data 2016-06-06 pentru capitolul VI , sectiunea 2 [+]
SECŢIUNEA 3: Cazuri specifice de încetare a contractului sectorial
Art. 244
(1)Fără a aduce atingere dispoziţiilor dreptului comun privind încetarea contractelor sau dreptului entităţii contractante de a solicita constatarea nulităţii absolute a contractului sectorial, în conformitate cu dispoziţiile dreptului comun, entitatea contractantă are dreptul de a denunţa unilateral un contract sectorial în perioada de valabilitate a acestuia într-una din următoarele situaţii:
a)contractantul se afla, la momentul atribuirii contractului, într-una dintre situaţiile care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire, în temeiul art. 177;
b)contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit contractantului respectiv, având în vedere o încălcare gravă a obligaţiilor care rezultă din legislaţia europeană relevantă şi care a fost constatată printr-o decizie a Curţii de Justiţie a Uniunii Europene.
(2)Entitatea contractantă introduce dreptul de denunţare unilaterală prevăzut la alin. (1) în condiţiile contractuale cuprinse în documentaţia de atribuire.
CAPITOLUL VII: Contravenţii şi sancţiuni
Art. 245
(1)Entitatea contractantă răspunde contravenţional în cazurile şi condiţiile prevăzute de prezenta lege.
(2) Următoarele fapte constituie contravenţii, dacă nu au fost săvârşite în astfel de condiţii încât să fie considerate, potrivit legii penale, infracţiuni:(la data 22-dec-2017 Art. 245, alin. (2) din capitolul VII modificat de Art. II, punctul 49. din Ordonanta urgenta 107/2017 )
a)atribuirea unui contract sectorial/acordului-cadru sau organizarea unui concurs de soluţii fără publicarea prealabilă a unei invitaţii de participare la o procedură concurenţială de ofertare, în cazurile în care publicarea acesteia este obligatorie potrivit prevederilor art. 124 alin. (1) lit. a)-c) şi art. 154;
b)încălcarea prevederilor art. 16 alin. (2);
c)încălcarea regulilor de elaborare a specificaţiilor tehnice prevăzute la art. 165 alin. (6);
d)încălcarea regulilor de publicitate şi transparenţă prevăzute la art. 151-160, cu excepţia celor referitoare la anunţul de atribuire;
e)utilizarea altor criterii de calificare şi selecţie decât cele prevăzute la art. 176 sau a altor criterii de atribuire decât cele prevăzute la art. 209 alin. (3);
f)aplicarea incorectă, în cadrul procesului de calificare/selecţie şi/sau evaluare a criteriilor de calificare şi selecţie, a criteriului de atribuire sau a factorilor de evaluare;
g)nepunerea la dispoziţia ANAP a informaţiilor referitoare la atribuirea/modificarea contractelor de achiziţie sectorială/acordurilor-cadru, în scopul îndeplinirii funcţiilor sale;
(la data 22-dec-2017 Art. 245, alin. (2), litera G. din capitolul VII modificat de Art. II, punctul 49. din Ordonanta urgenta 107/2017 )
h)încălcarea prevederilor art. 219 alin. (1);
i)anularea unei proceduri de atribuire în alte cazuri decât cele prevăzute la art. 225-226 sau crearea unor circumstanţe artificiale de anulare a procedurii de atribuire;
j)încălcarea prevederilor art. 227 alin. (1);
k)neaducerea la îndeplinire a deciziilor Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor;
l)încălcarea regulilor prevăzute la art. 124 alin. (1) lit. d) şi art. 155 referitoare la anunţul de atribuire.
m)orice încălcare a prevederilor prezentei legi sau a actelor normative emise în aplicarea acesteia, având ca efect încălcarea dispoziţiilor art. 2;
(la data 22-dec-2017 Art. 245, alin. (2), litera L. din capitolul VII completat de Art. II, punctul 50. din Ordonanta urgenta 107/2017 )
(3)Contravenţiile prevăzute la alin. (2) se sancţionează cu amendă între 5.000 lei şi 30.000 lei.
(la data 22-dec-2017 Art. 246 din capitolul VII abrogat de Art. II, punctul 51. din Ordonanta urgenta 107/2017 )
Art. 247
(1)Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se realizează de către persoane împuternicite în acest scop de Curtea de Conturi a României, respectiv ANAP, în funcţie de instituţia care face constatarea abaterii.
(2)Prin derogare de la dispoziţiile art. 13 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, aplicarea sancţiunii cu amendă contravenţională se prescrie în termen de 36 de luni de la data săvârşirii faptei.
Art. 248
(1)Sancţiunea contravenţională se aplică entităţii contractante care, în funcţie de situaţia concretă, dispune luarea unor măsuri împotriva persoanelor implicate în derularea achiziţiei publice ce a făcut obiectul contravenţiei.
(2)Săvârşirea faptei contravenţionale nu implică în mod obligatoriu şi producerea unui prejudiciu.
(3)Stabilirea prejudiciului trebuie să ţină seama de circumstanţele faptei contravenţionale şi să fie fundamentată.
Art. 249
Contravenţiilor prevăzute la art. 245 le sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, cu excepţia art. 13 alin. (1), art. 28 şi 29.
CAPITOLUL VIII: Dispoziţii tranzitorii şi finale
Art. 250
(1)În orice situaţie în care o entitate contractantă intenţionează să realizeze un proiect prin atribuirea unui contract pe termen lung care să cuprindă fie executarea de lucrări şi operarea rezultatului lucrărilor, fie prestarea, gestionarea şi operarea de servicii, entitatea contractantă are obligaţia de a elabora un studiu de fundamentare prin care se va demonstra necesitatea şi oportunitatea realizării proiectului în acest mod.
(2)Prevederile alin. (1) se aplică şi în cazul în care proiectul pe termen lung presupune crearea unei societăţi având ca acţionari operatorul economic, pe de o parte, şi entitatea contractantă, pe de altă parte.
(3)Studiul de fundamentare prevăzut la alin. (1) se bazează pe un studiu de fezabilitate în cazul proiectelor implicând executarea de lucrări.
(4)Prin hotărâre a Guvernului se va stabili, după caz, ca studiul de fundamentare prevăzut la alin. (1) să facă obiectul revizuirii şi aprobării de către o entitate competentă, în considerarea interesului public al proiectului.
Art. 251
(1)Prin studiul de fundamentare menţionat la art. 250 alin. (1) entitatea contractantă are obligaţia să analizeze dacă atribuirea contractului implică transferul unei părţi semnificative a riscului de operare către operatorul economic, astfel cum este definit în legea privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii.
(2)În cazul în care, urmare a analizei prevăzute la alin. (1), entitatea contractantă constată că o parte semnificativă a riscului de operare nu va fi transferată operatorului economic, contractul respectiv va fi considerat contract sectorial.
Art. 252
(1)Sistemul naţional de achiziţii sectoriale cuprinde funcţii de reglementare, asistenţă şi sprijin operaţional, control ex-ante, control ex-post, monitorizare, supervizare, detectarea conflictului de interese, combaterea licitaţiilor trucate şi alte funcţii având ca obiectiv respectarea principiilor prevăzute la art. 2 alin. (2).
(2)Prin normele metodologice de aplicare a prevederilor prezentei legi se detaliază obligaţiile şi responsabilităţile specifice ale entităţilor contractante în raport cu îndeplinirea acestor funcţii.
Art. 253
(1)Prezenta lege se aplică procedurilor de atribuire iniţiate după data intrării sale în vigoare.
(2)Procedurilor de atribuire în curs de desfăşurare la data intrării sale în vigoare Vi se aplică legea în vigoare la data iniţierii procedurii de atribuire.
(3)Prezenta lege se aplică contractelor sectoriale/acordurilor-cadru încheiate după data intrării sale în vigoare.
(4)Contractele sectoriale/acordurile-cadru încheiate înainte de data intrării în vigoare a prezentei legi sunt supuse dispoziţiilor legii în vigoare la data când acestea au fost încheiate în tot ceea ce priveşte încheierea, modificarea, interpretarea, efectele, executarea şi încetarea acestora.
Art. 254
În termen de 60 de zile de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I, ANAP va elabora norme metodologice de aplicare a prevederilor acesteia, care se aprobă prin hotărâre a Guvernului.
Art. 255
La data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă prevederile cap. VIII din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările şi completările ulterioare.
Art. 256
Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta lege.
Art. 257
(1)Prezenta lege intră în vigoare la 3 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.
(2)Prin excepţie de la prevederile alin. (1) dispoziţiile art. 208 alin. (2) intră în vigoare la data de 18 octombrie 2018.
*
Prezenta lege transpune prevederile art. 2, 5, 6, 8-16, 18-32, 36-39, 42, 44-49, 51, 52, 54, 56, 58-61, 63, 64, 66-69, 73-75, 78, 82, 87, 89-91, 93, 95, 98, 100 şi 106 din Directiva 2014/25/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 26 februarie 2014 privind achiziţiile efectuate de entităţile care îşi desfăşoară activitatea în sectoarele apei, energiei, transporturilor şi serviciilor poştale şi de abrogare a Directivei 2004/17/CE, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 94 din 28 martie 2014 şi parţial ale art. 1, 3, 4, 7, 17, 34, 35, 40, 50, 53, 55, 57, 62, 65, 70, 71, 72, 76, 77, 83, 84, 85, 88, 92, 94, 96, 97 şi 99 din Directiva 2014/25/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 26 februarie 2014, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 94 din 28 martie 2014.
prevederi din capitolul VI (Norme Metodologice din 2016) la data 2016-06-06 pentru capitolul VIII [+]
-****-
Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,

FLORIN IORDACHE

PREŞEDINTELE SENATULUI

CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU

 

ANEXA nr. 1: Lista activităţilor prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. l) pct. (i)

NACE REV. 11

Cod CPV

Secţiunea F

Construcţii

Diviziune

Grupă

Clasă

Descriere

Note

45

Construcţii Această diviziune include:

– construcţia de clădiri şi lucrări noi, restaurare şi reparaţii curente

45000000

45.1

Pregătirea şantierelor

45100000

45.11

Demolări de clădiri; terasamente Această clasă include:

– demolarea clădirilor şi a altor structuri;

– degajarea şantierelor;

– lucrări de terasament: excavarea, umplerea, nivelarea şantierelor de construcţii, săpare de şanţuri, îndepărtarea rocilor, demolare prin explozie etc.;

– pregătirea şantierelor pentru exploatare minieră;

– îndepărtarea solului şi alte lucrări de dezvoltare şi pregătire a terenurilor şi a şantierelor miniere.

Această clasă cuprinde, de asemenea:

– drenarea şantierelor de construcţii;

– drenarea terenurilor agricole şi forestiere.

45110000

45.12

Lucrări de foraj şi sondaj Această clasă include:

– sondaje experimentale, foraje de recunoaştere şi carotaje pentru construcţii, precum şi pentru studii geofizice, geologice sau alte studii similare.

Această clasă nu cuprinde:

– forarea puţurilor de extracţie a ţiţeiului sau a gazelor naturale, a se vedea 11.20;

– forarea puţurilor de apă, a se vedea 45.25;

– săparea de puţuri, a se vedea 45.25;

– prospectarea zăcămintelor de ţiţei şi de gaze naturale, precum şi studiile geofizice, geologice şi seismice, a se vedea 74.20.

45120000

45.2

Lucrări de construcţii complete sau parţiale; lucrări de geniu civil

45200000

45.21

Lucrări generale de construcţii de clădiri şi lucrări de geniu civil Această clasă include:

– construcţii de clădiri de toate tipurile şi construcţii civile;

– poduri, inclusiv cele destinate susţinerii şoselelor suspendate, viaducte, tuneluri şi pasaje subterane;

– conducte, linii de comunicaţii şi linii electrice pentru transport pe distanţe mari;

– conducte, linii de comunicaţii şi linii electrice pentru reţele urbane;

– lucrări conexe de amenajare urbană;

– asamblarea şi montarea de construcţii prefabricate pe şantiere.

Această clasă nu cuprinde:

– servicii referitoare la extracţia ţiţeiului şi a gazelor naturale, a se vedea 11.20;

– construcţia de lucrări complet prefabricate din elemente din alte materiale decât betonul fabricate de unitatea care execută lucrările, a se vedea diviziunile 20, 26 şi 28;

– lucrări de construcţii, altele decât cele de clădiri, pentru stadioane, piscine, săli de sport, terenuri de tenis, circuite de golf şi alte instalaţii sportive, a se vedea 45.23;

– lucrări de instalaţii pentru construcţii, a se vedea 45.3;

– lucrări de finisare, a se vedea 45.4;

– activităţi de arhitectură şi de inginerie, a se vedea 74.20;

– gestionarea proiectelor de construcţii, a se vedea 74.20.

45210000

cu excepţia:

45213316

45220000

45231000

45232000

45.22

Ridicarea de şarpante şi acoperişuri Această clasă include:

– ridicarea de şarpante;

– montarea acoperişurilor;

– lucrări de impermeabilizare.

45261000

45.23

Construcţii de autostrăzi, şosele, aerodromuri şi complexe sportive Această clasă include:

– construcţia de autostrăzi, de drumuri, de şosele, alte căi pentru vehicule şi pietoni;

– construcţia de căi ferate;

– construcţia de piste de aterizare-decolare;

– lucrări de construcţii, altele decât cele de clădiri, pentru stadioane, piscine, săli de sport, terenuri de tenis, circuite de golf şi alte instalaţii sportive;

– marcarea cu vopsea a suprafeţelor rutiere şi a spaţiilor de parcare.

Această clasă nu cuprinde:

– terasamentele preliminare, a se vedea 45.11.

45212212

şi DA03

45230000

cu excepţia:

45231000

45232000

45234115

45.24

Lucrări hidrotehnice Această clasă include construcţia de:

– căi navigabile, porturi, lucrări fluviale, porturi de agrement (marinas), ecluze etc.;

– baraje şi diguri;

– dragare;

– lucrări subacvatice.

45240000

45.25

Alte lucrări de construcţii care implică lucrări speciale Această clasă include:

– activităţile de construcţii specializate care implică un aspect comun pentru mai multe tipuri de lucrări şi care necesită competenţe sau echipamente specializate;

– realizarea de fundaţii, inclusiv instalarea piloţilor;

– forarea şi construcţia de puţuri de apă, săparea de puţuri;

– montarea elementelor de structură metalică ce nu sunt fabricate de unitatea care execută lucrările;

– îndoirea structurilor metalice;

– lucrări de zidire cu cărămidă sau piatră;

– montarea şi demontarea schelelor şi a platformelor de lucru proprii sau închiriate;

– construcţia de coşuri de fum şi de cuptoare industriale.

Această clasă nu cuprinde:

închirierea de schele fără montare şi demontare, a se vedea 71.32.

45250000

45262000

45.3

Lucrări de instalaţii

45300000

45.31

Lucrări de instalaţii electrice Această clasă include:

– instalarea, în clădiri sau în alte proiecte de construcţii, a următoarelor elemente:

– cabluri şi conexiuni electrice;

– sisteme de telecomunicaţii;

– instalaţii electrice de încălzire;

– antene pentru clădiri rezidenţiale;

– sisteme de alarmă împotriva incendiilor;

– sisteme de alarmă antiefracţie;

– ascensoare şi scări rulante;

– paratrăsnete etc.

45213316

45310000

cu excepţia:

45316000

45.32

Lucrări de izolare Această clasă include:

– instalarea, în clădiri sau în alte proiecte de construcţii, de izolaţii termice, acustice sau împotriva vibraţiilor.

Această clasă nu cuprinde:

– lucrări de impermeabilizare, a se vedea 45.22,

45320000

45.33

Instalaţii Această clasă include:

– instalarea, în clădiri sau în alte proiecte de construcţii, a următoarelor elemente:

– instalaţii şi echipamente sanitare;

– echipamente pentru distribuţia gazelor;

– echipamente şi conducte de încălzire, de ventilare, de refrigerare sau de climatizare;

– instalaţii de stingere a incendiilor cu sprinklere.

Această clasă nu cuprinde:

– instalarea sistemelor electrice de încălzire, a se vedea 45.31.

45330000

45.34

Alte lucrări de instalaţii Această clasă include:

– instalarea sistemelor de iluminat şi de semnalizare pentru şosele, căi ferate, aeroporturi şi porturi;

– instalarea, în clădiri sau în alte proiecte de construcţii, a instalaţiilor şi a echipamentelor neclasificate în altă parte.

45234115

45316000

45340000

45.4

Lucrări de finisare

45400000

45.41

Tencuire Această clasă include:

– aplicarea, în clădiri sau în alte proiecte de construcţii, a ipsosului şi a stucului pentru structuri sau ornamente interioare şi exterioare, inclusiv a materialelor de făţuire asociate.

45410000

45.42

Tâmplărie şi dulgherie Această clasă include:

– instalarea de uşi, ferestre, tocuri şi rame pentru uşi şi ferestre, bucătării echipate, scări, echipamente pentru magazine şi echipamente similare, din lemn sau din alte materiale, care nu sunt fabricate de unitatea care execută lucrările;

– amenajări interioare, precum plafoane, lambriuri din lemn, compartimentări mobile etc.

Această clasă nu cuprinde:

– acoperirea cu parchet sau alte pardoseli din lemn, a se vedea 45.43.

45420000

45.43

Îmbrăcarea podelelor şi a pereţilor Această clasă include:

– instalarea, în clădiri sau în alte proiecte de construcţii, a următoarelor elemente:

– dale din ceramică, beton sau piatră pentru pereţi sau podele;

– parchete şi alte pardoseli din lemn, mochete şi linoleum;

– inclusiv din cauciuc sau plastic;

– materiale de placare a podelelor sau a pereţilor din terrazzo, marmură, granit sau ardezie;

– tapete.

45430000

45.44

Vopsitorie şi montare de geamuri Această clasă include:

– vopsirea interioară şi exterioară a clădirilor;

– vopsirea structurilor de construcţii civile;

– montarea sticlei, a oglinzilor etc.

Această clasă nu cuprinde:

– instalarea ferestrelor, a se vedea 45.42.

45440000

45.45

Alte lucrări de finisare Această clasă include:

– instalarea piscinelor private;

– curăţirea pereţilor exteriori ai clădirilor cu ajutorul aburilor, prin sablare sau alte metode similare;

– celelalte lucrări de finalizare şi finisare a clădirilor neclasificate în altă parte.

Această clasă nu cuprinde:

– curăţarea pereţilor interiori al clădirilor şi ai altor construcţii, a se vedea 74.70.

45212212

şi DA04

45450000

45.5

Închirierea de echipamente de construcţie sau demolare cu operator

45500000

45.50

Închirierea de echipamente de construcţie sau demolare cu operator Această clasă nu cuprinde:

– închirierea de maşini şi echipamente de construcţie sau demolare fără operator, a se vedea 71.32.

45500000

1Regulamentul (CEE) nr. 3.037/90 al Consiliului din 9 octombrie 1990 privind clasificarea statistică a activităţilor economice în Comunitatea Europeană (JO L 293, 24.10.1990, p. 1).
ANEXA nr. 2: Servicii prevăzute la art. 124 alin. (1)

Descriere

Cod VPV

Servicii de sănătate, servicii sociale şi servicii conexe 75200000-8; 75231200-6; 75231240-8; 79611000-0; 79622000-0 [Servicii de furnizare personal menajer]; 79624000-4 [Servicii de asigurare de personal de asistenţă medicală] şi 79625000-1 [Servicii de asigurare de personal medical] de la 85000000-9 la 85323000-9; 98133100-5, 98133000-4; 98200000-5 şi 98500000-8 [Case particulare cu personal angajat] şi 98513000-2 – 98514000-9 [Servicii de forţă de muncă pentru particulari, Servicii de personal de agenţii pentru particulari, Servicii de personal de birou pentru particulari, Servicii de personal angajat temporar pentru particulari, Servicii de asistenţă la domiciliu şi Servicii domestice]
Servicii sociale administrative, servicii de învăţământ, servicii de sănătate şi servicii culturale 85321000-5 şi 85322000-2, 75000000-6 [Servicii de administraţie publică, de apărare şi de asigurări sociale], 75121000-0, 75122000- 7, 75124000-1; de la 79995000-5 la 79995200-7; de la 80000000-4 Servicii de învăţământ şi formare profesională la 80660000-8; de la 92000000-1 la 92700000-8, 79950000-8 [Servicii de organizare de expoziţii, de târguri şi de congrese], 79951000-5 [Servicii de organizare de seminarii], 79952000-2 [Servicii pentru evenimente], 79952100-3 [Servicii de organizare de evenimente culturale], 79953000-9 [Servicii de organizare de festivaluri], 79954000-6 [Servicii de organizare de petreceri], 79955000-3 [Servicii de organizare de prezentări de modă], 79956000-0 [Servicii de organizare de târguri şi expoziţii]
Servicii de asigurări sociale obligatorii2 75300000-9
Servicii de indemnizaţii 75310000-2, 75311000-9, 75312000-6, 75313000-3, 75313100-4, 75314000-0, 75320000-5, 75330000-8, 75340000-1
Alte servicii comunitare, sociale şi personale, inclusiv servicii prestate de organizaţii sindicale, de organizaţii politice, de asociaţii de tineri şi servicii diverse prestate de organizaţii asociative 98000000-3, 98120000-0; 98132000-7; 98133110-8 şi 98130000-3
Servicii religioase 98131000-0
Servicii hoteliere şi restaurante de la 55100000-1 la 55410000-7; de la 55521000-8 la 55521200-0 [55521000-8 Servicii de catering la domiciliu, 55521100-9 Servicii de livrare a mâncării la domiciliu, 55521200-0 Servicii de livrare a mâncării], 55510000-8 [Servicii de cantină], 55511000-5 [Servicii de cantină şi alte servicii de cafenea cu clientelă restrânsă], 55512000-2 [Servicii de gestionare a cantinelor], 55523100-3 [Servicii de restaurant pentru şcoli], 55520000-1 [Servicii de catering], 55522000-5 [Servicii de catering pentru societăţi de transport], 55523000-2 [Servicii de catering pentru alte societăţi sau instituţii], 55524000-9 [Servicii de catering pentru şcoli]
Servicii juridice, în măsura în care nu sunt excluse în temeiul art. 37 alin. (3). de la 79100000-5 la 79140000-7; 75231100-5
Alte servicii administrative şi servicii guvernamentale de la 75100000-7 la 75120000-3; 75123000-4; de la 75125000-8 la 75131000-3
Prestări de servicii pentru comunitate de la 75200000-8 la 75231000-4
Servicii legate de închisori, de securitate publică şi de salvare, în măsura în care nu sunt excluse în temeiul art. 37 alin. (1) lit. h) de la 75231210-9 la 75231230-5; de la 75240000-0 la 75252000-7; 79430000-7; 98113100-9
Servicii de investigaţie şi de siguranţă de la 79700000-1 la 79721000-4 [Servicii de investigaţie şi de siguranţă, Servicii de siguranţă, Servicii de monitorizare a sistemelor de alarmă, Servicii de pază, Servicii de supraveghere, Servicii de localizare, Servicii de localizare a transfugilor, Servicii de patrulare, Servicii de eliberare de ecusoane de identificare, Servicii de investigaţie şi Servicii de agenţii de detectivi] 79722000-1 [Servicii de grafologie], 79723000-8 [Servicii de analiză a deşeurilor]
Servicii internaţionale 98900000-2 [Servicii prestate de organizaţii şi de organisme extrateritoriale] şi 98910000-5 [Servicii specifice organizaţiilor şi organismelor internaţionale]
Servicii poştale 64000000-6 [Servicii poştale şi de telecomunicaţii], 64100000-7 [Servicii poştale şi de curierat], 64110000-0 [Servicii poştele], 64111000-7 [Servicii poştale de distribuire a ziarelor şi a periodicelor], 64112000-4 [Servicii poştale de distribuire a corespondenţei], 64113000-1 [Servicii poştale de distribuire a coletelor], 64114000-8 [Servicii de ghişee de oficii poştale], 64115000-5 [Închiriere de cutii poştale], 64116000-2 [Servicii post-restant], 64122000-7 [Servicii de curierat şi de mesagerie internă în birouri]
Servicii diverse 50116510-9 [Servicii de reşapare de pneuri], 71550000-8 [Servicii de feronerie]
2Aceste servicii nu intră sub incidenţa prezentei legi în cazul în care sunt organizate sub formă de servicii fără caracter economic de interes general.
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 391 din data de 23 mai 2016