dosarul achizitie1 publice

Dosarul achiziţiei publice trebuie să cuprindă documentele întocmite/primite de autoritatea contractantă în cadrul procedurii de atribuire, cum ar fi, dar fără a se limita la următoarele:

 1. Strategia de contractare;
 2. Anunţul de intenţie şi dovada transmiterii acestuia spre publicare, dacă este cazul;
 3. Anunţul de participare şi dovada transmiterii acestuia spre publicare;
 4. Erata, dacă este cazul;
 5. Documentaţia de atribuire;
 6. Documentaţia de concurs, dacă este cazul;
 7. Decizia/dispoziţia/ordinul de numire a comisiei de evaluare şi, după caz, a experţilor cooptaţi;
 8. Declaraţiile de confidenţialitate şi imparţialitate;
 9. Procesul-verbal al şedinţei de deschidere a ofertelor, dacă este cazul;
 10. Formularele de ofertă depuse în cadrul procedurii de atribuire;
 11. DUAE şi documentele de calificare, atunci când acestea au fost solicitate;
 12. Solicitările de clarificări, precum şi clarificările transmise/primite de autoritatea contractantă;
 13. Raportul intermediar privind selecţia candidaţilor, dacă este cazul;
 14. Procesele-verbale de evaluare, negociere, dialog, după caz;
 15. Raportul procedurii de atribuire, precum şi anexele la acesta;
 16. Dovada comunicărilor privind rezultatul procedurii;
 17. Contractul de achiziţie publică/acordul-cadru, semnate, şi, după caz, actele adiţionale;
 18. Dacă este cazul, contractele atribuite în temeiul unui acord-cadru;
 19. Anunţul de atribuire şi dovada transmiterii acestuia spre publicare;
 20.  Dacă este cazul, contestaţiile formulate în cadrul procedurii de atribuire, însoţite de deciziile motivate pronunţate de Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor;
 21. Hotărâri ale instanţelor de judecată referitoare la procedura de atribuire;
 22. Documentul constatator care conţine informaţii referitoare la îndeplinirea obligaţiilor contractuale de către contractant;
 23. Dacă este cazul, decizia de anulare a procedurii de atribuire.

Acestea sunt principalele documente, pe care trebuie să le contină dosarul achiziţiei publice, prevazute în articolul 148.

dosarul achizitie1 publice