depunerea unei contestatii

Uneori este necesara depunerea unei contestatii pentru remedierea neregulilor pe care o autoritate contractant le poate face. Pentru asigurarea, la nivel national, a unor mecanisme si proceduri efective, rapide si eficiente de sesizare si remediere a neregulilor, care sa garanteze respectarea dispozitiilor legale privind atribuirea contractelor a fost publicata Legea 101/2016 privind remediile si caile de atac in materie de atribuire a contractelor de achizitie publica, a contractelor sectoriale si a contractelor de concesiune de lucrari si concesiune de servicii, precum si pentru organizarea si functionarea Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor.

Depunerea unei contestatii se poate face la CNSC sau la instanta de judecata. Rezolutiile CNSC-ului se pot contesta la Curtea de Apel. In urma experientei noastre sugeram depunerea contestatiei la CNSC deoarece luarea hotararilor se face mai repede si, in cazul unui rezultat nedorit, mai exista o instanta superioara de judecata. In general Curtea de Apel a pastrat decizia CNSC-ului, dar mai sunt si situatii cand a hotarat altfel.

Prin aceasta lege se stabilesc la SECTIUNEA 1 , Art. 8 Termenele de contestare si efectele contestatiei:

a)10 zile, incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta despre actul autoritatii contractante considerat nelegal, in cazul in care valoarea estimata a procedurii de achizitie publica/sectorial sau de concesiune este egala sau mai mare decat pragurile valorice in raport cu care este obligatorie transmiterea spre publicare catre Jurnalul Oficial al Uniunii Europene a anunturilor de participare, potrivit legislatiei privind achizitiile publice, legislatiei privind achizitiile sectoriale sau legislatiei privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii – LICITATIILE DESCHISE / INCHISE;

b)7 zile, incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta despre actul autoritatii contractante considerat nelegal, in cazul in care valoarea estimata a procedurii de achizitie publica/sectoriala sau de concesiune este mai mica decat pragurile valorice in raport cu care este obligatorie transmiterea spre publicare catre Jurnalul Oficial al Uniunii Europene a anunturilor de participare, potrivit legislatiei privind achizitiile publice, legislatiei privind achizitiile sectoriale sau legislatiei privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii – PROCEDURI SIMPLIFICATE.

Concret, conf.  Art. 10 alin.(1) din Legea nr. 101/2016, contestatia trebuie sa contina urmatoarele elemente obligatorii:

a) numele si prenumele, domiciliul sau resedinta, codul de identificare fiscala al contestatorului persoana fizica ori, dupa caz, pentru persoanele juridice, denumirea, sediul, codul unic de inregistrare, numarul de inmatriculare in registrul comertului, persoanele care le reprezinta si in ce calitate. Se indica si adresa de posta electronica, numarul de telefon si numarul de fax, dupa caz, la care poate fi comunicat orice act procedural. Contestatorul care locuieste in strainatate indica, pentru celeritate, si domiciliul ales sau resedinta din Romania unde urmeaza sa i se transmita comunicarile privind solutionarea contestatiei;

   b) denumirea si sediul autoritatii contractante;

   c) denumirea obiectului contractului, procedura de atribuire aplicata, dupa caz, numarul si data anuntului de participare din SEAP;

   d) precizarea actului atacat al autoritatii contractante;

   e) obiectul contestatiei;

   f) motivarea in fapt si in drept a contestatiei;

   g) mijloacele de proba pe care se sprijina contestatia, in masura in care este posibil;

   h) semnatura contestatorului persoana fizica sau a reprezentantului persoanei juridice.

Redactarea obiectului contestatiei si a motivarii in fapt si in drept a ei trebuie sa se faca cu mare atentie , sa fie cuprinse toate elementele considerate nelegale, deoarece CNSC-ul judeca doar cele solicitate si nu se apleaca in studierea intregului dosar. Ulterior este inadmisibila prezentarea unor noi motive de contestare si/sau formularea unor noi capete de cerere pe calea concluziilor scrise sau orale ori a precizarilor la contestatie ulterior termenului legal de formulare a acesteia. In situatia in care Consiliul apreciaza ca in contestatie nu sunt cuprinse toate informatiile prevazute la art. 10, acesta cere contestatorului ca, in termen de 3 zile de la instiintare, sa completeze contestatia. In cazul in care contestatorul nu se conformeaza obligatiei impuse de Consiliu, contestatia este anulata.

Dupa redactarea textului contestatiei aceasta trebuie incarcata in SEAP si trimisa, in termenul prevazut la Art. 8 din lege, atat la autoritatea contractanta cat si la CNSC/Curtea de Apel pe mail/fax si in aceeasi zi prin posta sau curier.

Dupa primirea contestatiei, autoritatea contractanta poate adopta masurile de remediere pe care le considera necesare ca urmare a contestatiei, in cel mult 3 zile de la primirea contestatiei. Masurile adoptate trebuie comunicate contestatorului, celorlalti operatori economici implicati in procedura de atribuire, precum si Consiliului, nu mai tarziu de o zi de la data adoptarii lor. Pentru a fi aduse la cunostinta operatorilor economici interesati, masurile adoptate inainte de data-limita de depunere a solicitarilor de participare sau, dupa caz, a ofertelor se publica in SEAP.

Pentru ca CNSC sa judece contestatia trebuie constituita in maxim 5 zile o cautiune. Valoarea cautiunii de 2% din valoarea estimata a contractului se depune in termen de 5 zile la Trezorerie sau CEC, apoi se trimite pe mail la office@cnsc in copie, iar originalul prin posta sau curier la adresa str. Stavropoleos nr. 6 sector 3 Bucuresti tel. 021310642.

Cautiunea se restituie la cerere dupa solutionarea contestatiei. In general aceasta cautiune este blocata la CNSC minim 60 de zile.

La cerere, partile cauzei au acces la documentele dosarului constituit la Consiliu, in aceleasi conditii in care se realizeaza accesul la dosarele constituite la instantele de judecata potrivit prevederilor Legii nr. 134/2010, republicata, cu modificarile ulterioare, cu exceptia documentelor pe care operatorii economici le declara si probeaza ca fiind confidentiale, intrucat cuprind, fara a se limita la acestea, secrete tehnice si/sau comerciale, stabilite conform legii, iar dezvaluirea acestora ar prejudicia interesele legitime ale operatorilor economici, in special in ceea ce priveste secretul comercial si proprietatea intelectuala.

Consiliul se pronunta mai intai asupra exceptiilor de procedura si de fond, iar cand constata ca acestea sunt intemeiate, nu mai procedeaza la analiza pe fond a cauzei.

Cu respectarea principiului disponibilitatii, Consiliul examineaza din punctul de vedere al legalitatii si temeiniciei actul atacat si poate:

a)pronunta o decizie prin care il anuleaza in tot sau in parte;

b)obliga autoritatea contractanta sa emita un act/sa adopte masurile necesare restabilirii legalitatii, cu indicarea clara si precisa a operatiunilor care urmeaza a fi realizate de autoritatea contractanta;

c)anula procedura de atribuire, in situatia in care nu este posibila remedierea actului atacat.

In final doresc sa atrag atentia ofertantilor ca depunerea unei contestatii este nedorita dar uneori necesara. Inceperea unei astfel de relatii de business cu o autoritate contractanta poate avea urmari nedorite in implementarea respectivului proiect: intarzieri la plata, marirea birocratiei prin solicitarea unor documente nu intodeauna necesare, etc. De aceea   sugeram intodeauna sa se efectueze o analiza de beneficiu-cost atunci cand luati decizia legata de depunerea unei contestatii. Pentru consultanta in domeniul achizitiilor publice inclusiv depunerea de contestatii nu ezitati sa ne contactati la office@lcadvertising.ro