Inregistrata la sediul autoritatii contractante (………………., Romania)

Nr. ………. / ………………….

OFERTANTUL …………………..…………… (denumirea/numele)

Adresa: …………………………………

Telefon :…………………………………

Fax :………………………………………

E-mail: ……………………………………

FORMULARUL 1: SCRISOARE DE INAINTARE

Catre:  ………………………………………….

Ca urmare a Invitatiei de participare nr. ……………… privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de …………………………………………………………………  noi ………………………………………………………….……………………………………….. va transmitem alaturat urmatoarele documente care insotesc oferta:

 1. Documentul ……………………………………….…..… privind garantia pentru participare, in cuantumul si in forma stabilite de dumneavoastra prin documentatia de atribuire;

…………………………………………………………………………………………….

Avem speranta ca oferta noastra este corespunzatoare si va satisface cerintele dumneavoastra.

Data completarii :[ZZ.LL.AAAA]

Cu stima,

[Nume ofertant],

………………………………………………………………………………………………………………

OFERTANTUL …………………..…………… (denumirea/numele)

 

FORMULARUL 2: IMPUTERNICIRE

Oferta trebuie sa fie insotita de o imputernicire scrisa, prin care persoana care a semnat oferta este autorizata sa angajeze operatorul economic in procedura de atribuire a contractului de achizitie publica. Imputernicirea trebuie sa fie intr-un format juridic, in conformitate cu formatul tarii in care ofertantul este inregistrat si trebuie sa poarte atat semnatura celui care imputerniceste cat si semnatura celui imputernicit. O traducere autorizata in limba romana va insoti orice imputernicire intr-o alta limba.

In cazul unei asocieri, persoana care a semnat oferta, autorizata sa angajeze operatorul economic, trebuie confirmata prin inaintarea imputernicirilor semnate de toti reprezentantii cu drept de semnatura ai partenerilor.

Imputernicirea (imputernicirile) se ataseaza acestui formular.

Numele in Clar:          _____________________________________________________

Semnatura:      _____________________________________________________

In calitate de:  _____________________________________________________

Legal autorizat sa semnez oferta pentru si in numele __________________________

(denumire/nume operator economic)

Data :[ZZ.LL.AAAA]

………………………………………………………………………………………………………………

FORMULAR nr.3 – FORMULAR OFERTĂ LUCRĂRI

 

…………………………………..

(denumire/oferte ofertant)

OFERTĂ

Către ……………………………………………………………………………………….

  (denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

 1. Examinând documentaţia de atribuire, subsemnaţii, reprezentanţi ai ofertantului ……………………………………….. (denumirea/numele ofertantului) ne oferim ca, în conformitate cu prevederile şi cerinţele cuprinse în documentaţia mai sus mentionată, să executăm ……………………………………….. (denumirea lucrării) pentru suma de …………….., (suma în litere şi în cifre, precum şi moneda ofertei) platibilă după recepţia lucrărilor, la care se adaugă TVA în valoare de ………… (suma în litere şi în cifre, precum şi moneda).
 1. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare, să începem lucrările cât mai curând posibil după primirea ordinului de începere şi să terminăm lucrările în conformitate cu graficul de execuţie anexat, în ………………………………………………. (perioada în litere şi în cifre).
 1. Ne angajăm să menţinem aceasta ofertă valabilă pentru o durată de ……….. zile, (durata în litere şi cifre) respectiv până la data de …………….. şi ea va rămâne obligatorie pentru noi (ziua/luna/anul) şi poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.
 1. Am înţeles şi consimţim că, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câştigătoare, să constituim garanţia de bună execuţie în conformitate cu prevederile din documentaţia de atribuire.
 1. Precizăm că:(se bifează opţiunea corespunzătoare):

|_| depunem ofertă alternativă, ale carei detalii sunt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în mod clar „alternativă”/”altă ofertă”.

|_| nu depunem ofertă alternativă.

 Până la încheierea şi semnarea contractului de achiziţie publică aceasta ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este acceptată ca fiind câştigătoare, vor constitui un contract angajant între noi.

 1. Înţelegem că nu sunteţi obligaţi să acceptaţi oferta cu cel mai scăzut preţ sau orice sau orice ofertă primită.

Data _____/_____/_____

(nume, prenume şi semnătură),

 

L.S.

 

în calitate de …………………………………….. legal autorizat să semnez oferta pentru şi în numele ……………………………………………… (denumirea/numele operatorului economic)

………………………………………………………………………………………………………………

Anexa  ANEXĂ LA FORMULARUL DE OFERTĂ LUCRĂRI

 ……………………………………………..

(denumirea/numele ofertant)

ANEXĂ LA OFERTA DE LUCRĂRI

 

1Valoarea maximă a lucrărilor executate de subcontractant (% din preţul total ofertat) 
2Garanţia de bună execuţie va fi constituită sub forma…………………… în cuantum de: 
3

Perioada de garanţie de bună execuţie

(luni calendaristice)

 
4

Perioada de mobilizare

(numărul de zile calendaristice de la data primirii ordinului de începere a lucrărilor până la data începerii execuţiei)

 
5Termenul pentru emiterea ordinului de începere a lucrărilor (numărul de zile calendaristice de la data semnării contractului) 
6Penalizări pentru întârzieri la termene intermediare şi la termenul final de execuţie (% din valoarea care trebuia să fie realizată) 
7

Limita maximă a penalizărilor

(% din preţul total ofertat)

 
8

Limita minimă a asigurărilor

(% din preţul total ofertat)

 
9Perioada medie de remediere a defectelor (zile calendaristice) 
10Limita maximă a reţinerilor din situaţiile de plată lunare (garanţii, avansuri ) 

……………………………………………..

(semnătura autorizată)

 

L.S.

 

 

………………………………………………………………………………………………………………

  Operator economic

_________________

  (denumirea/numele)

CANDIDATUL                                                                                           Formular  nr. 9

(denumirea/numele)

DECLARAŢIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR LUCRĂRI

EXECUTATE ÎN ULTIMII 5 ANI

 

Subsemnatul,   reprezentant împuternicit al

(denumirea/numele şi sediul/adresa candidatului/ofertantului), declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat sunt reale.

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declaraţie.

Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai denumirea şi adresa autorităţii contractante) cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătură cu activitatea noastră.

            (nume)

            (funcţie)

            (semnătură şi ştampilă)

 

 

 

 

 1. Anexă
 1. Lista principalelor lucrări executate in ultimii 5 ani

 

 

Denumirea Contractului

/localizarea lucrărilor

Valoarea totală a lucrărilor pentru care Contractantul a fost responsabilPerioada de contractData de începereProcentul de lucrări finalizatAutoritatea Contractantă (date de contact)

Contractant Principal

sau Subcontractor

 

Recepţia finală

emisă

Da (anexat)

Inca nu

(contracte in derulare)

Nu

        
        
        
        
        

In cazul asocierii datele de mai sus trebuie să identifice fiecare asociat care a participat în fiecare proiect/lucrare.

Data completării

(nume)…………………………………

(funcţie)…………………………………..

(semnătură şi ştampilă)……………….

………………………………………………………………………………………………………………………………..

Formularul 15  GRAFIC FIZIC ŞI VALORIC DE EXECUŢIE A LUCRĂRII

 

OPERATOR ECONOMIC,

____________________

(denumirea/numele)

GRAFIC FIZIC ŞI VALORIC DE EXECUŢIE A LUCRĂRII

Nr.crt.Grupa de obiecte/denumirea obiectuluiAnul 1Anul 3
Luna
  12n
  fizic %valfizic %val    fizic %val

1.

2.

….

Obiect 01

Categoria de lucrări:

__________________

Obiect 02

Categoria de lucrări:

__________________

Obiect ….

Categoria de lucrări:

__________________

          

Notă: organizarea de şantier se va evidenţia separat

Operator economic, ………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………..

 FORMULARUL F1

CENTRALIZATOR FINANCIAR AL CATEGORIILOR DE LUCRĂRI

Devizul-ofertă al obiectului ______________

Nr.

crt.

Categorie de lucrări

Valoarea

(exclusiv T.V.A)

lei

din care (după caz)

Operatorul economic/

conducătorul(liderul asociaţiei)

asociatul

1

asociatul

subcontractantul

1

subcontractantul

     
01234567

I.

1.

2.

II.

Clădiri şi construcţii speciale, instalaţii aferente construcţiilor şi reţelelor de utilităţi în incintă

Ts Terasamente

C Construcţii

… …………….

Montaj utilaje tehnologice, inclusiv reţelele aferente

TOTAL I

Procurare

Utilaje şi echipamente tehnologice, cu montaj

– Utilaje şi echipamente de transport

– Dotări, inclusiv utilaje şi echipamente independente cu durata mare de serviciu

TOTAL II

      

Total valoare

(exclusiv TVA)   lei

      
         euro      

Taxa pe valoare

adaugată      lei

 
Total(inclusiv TVA) lei
 

                                                Operator economic,  

………… …………….

 (semnătura autorizată )

 ……………………………………………………………………………………………………………………………….

 

Contract de lucrări 

 1. Părţile contractante

În temeiul Legii nr. 98/2016 privind atribuirea contractelor de achizitie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare, s-a încheiat prezentul contract de lucrări,

între

…………………., având sediul în ……….., str. ……………… nr…., județ ………, telefon/fax ………………., 0……….., cod fiscal ………………., cont trezorerie __________________ deschis la …………………………., reprezentată prin ……………….. – ……………… și ……………………… – …………………….. – în calitate de ACHIZITOR, pe de o parte,

şi

SC ……………………….. adresă …………………………………  telefon/fax …………………………………………….. număr de înmatriculare ……………………….. cod fiscal ………………………. cont ………………………………………. reprezentată prin ……………………………….., avand funcţia  de administrator, în calitate de executant, pe de altă parte.

 1. Definiţii

2.1 – În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel:

contract – prezentul contract şi toate anexele sale;

achizitor şi executant – părţile contractante, aşa cum sunt acestea numite în prezentul contract;

preţul contractului – preţul plătibil executantului de către achizitor, în baza contractului, pentru îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor sale, asumate prin contract;

amplasamentul lucrării – locul unde executantul execută lucrarea;

forţa majoră – reprezintă o împrejurare de origine externă, cu caracter extraordinar, absolut imprevizibilă şi inevitabilă, care se află în afara controlului oricărei părţi, care nu se datorează greşelii sau vinei acestora, şi care face imposibilă executarea şi, respectiv, îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: războaie, revoluţii, incendii, inundaţii sau orice alte catastrofe naturale, restricţii apărute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustivă, ci enunţiativă. Nu este considerat forţă majoră un eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligaţiilor uneia din părţi;

zi – zi calendaristică; an – 365 zile.

(se adaugă orice ce alţi termeni pe care părţile înţeleg să îi definească pentru contract)

 1. Interpretare

3.1 În prezentul contract, cu excepţia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include forma de plural şi vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context.

3.2 Termenul “zi”sau “zile” sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă nu se specifică în mod diferit.

Clauze obligatorii

 Obiectul şi preţul contractului

4.1- Executantul se obligă să execute lucrările: …………………………………………………….in perioada/perioadele convenite şi în conformitate cu obligaţiile asumate prin prezentul contract.

4.2. – Achizitorul se obligă să plătească executantului preţul convenit pentru îndeplinirea contractului de lucrări ………………………………………………………………..

5.1. – Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului, respectiv preţul lucrărilor executate, plătibil executantului de către achizitor conform graficului de plăţi, este de …………………………… lei, la care se adaugă  T.V.A. ………………………………….  lei.

5.2 – Sursa de finanţare din care se va plăti preţul contractului: ……………………………………………………

 1. Durata contractului

6.1 – Termenul de executie al lucrarilor este de ………………………., de la data emiterii ordinului de începere.

6.2 – Prezentul contract încetează să producă efecte după recepţia finală de la sfârşitul perioadei de garanţie a lucrării.

 1. Documentele contractului

7.1 – Documentele contractului sunt:

 1. a) caietul de sarcini;
 2. b) propunerea tehnică şi propunerea financiară;
 3. c) graficul de execuţie;
 4. d) graficul de plăţi;
 5. e) alte anexe.
 1. Executarea contractului

8.1 – Executarea contractului începe după constituirea garanţiei de bună execuţie, după emiterea ordinului de începere.

 1. Protecţia patrimoniului cultural naţional

9.1 – Toate fosilele, monedele, obiectele de valoare sau orice alte vestigii sau obiecte de interes arheologic descoperite pe amplasamentul lucrării sunt considerate, în relaţiile dintre părţi, ca fiind proprietatea absolută a achizitorului.

9.2 – Executantul are obligaţia de a lua toate precauţiile necesare pentru ca muncitorii săi sau oricare alte persoane să nu îndepărteze sau să deterioreze obiectele prevăzute la clauza 9.1, iar imediat după descoperirea şi înainte de îndepărtarea lor, de a înştiinţa achizitorul despre această descoperire şi de a îndeplini dispoziţiile primite de la achizitor privind îndepărtarea acestora. Dacă din cauza unor astfel de dispoziţii executantul suferă întârzieri şi/sau cheltuieli suplimentare, atunci, prin consultare, părţile vor stabili:

orice prelungire a duratei de execuţie la care executantul are dreptul;

totalul cheltuielilor suplimentare, care se va adăuga la preţul contractului.

9.3 – Achizitorul are obligaţia, de îndată ce a luat la cunoştinţă despre descoperirea obiectelor prevăzute la clauza 9.1, de a înştiinţa în acest sens organele de poliţie şi comisia monumentelor istorice.

 1. Obligaţiile principale ale executantului

10.1 – Executantul se obligă să execute, să finalizeze şi să întreţină ………………………………………………  în conformitate cu obligaţiile asumate prin prezentul contract.

10.2 – (1) Executantul are obligaţia de a executa şi finaliza lucrările, precum şi de a remedia viciile ascunse, cu atenţia şi promptitudinea cuvenită, în concordanţă cu obligaţiile asumate prin contract, inclusiv de a proiecta, în limitele prevăzute de prezentul contract.

(2) Executantul are obligaţia de a supraveghea lucrările, de a asigura forţa de muncă, materialele, instalaţiile, echipamentele şi toate celelalte obiecte, fie de natură provizorie, fie definitive cerute de şi pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.

10.3 – Executantul are obligaţia de a prezenta achizitorului, înainte de începerea execuţiei lucrării, spre aprobare, graficul de plăţi necesar execuţiei lucrărilor, în ordinea tehnologică de execuţie.

10.4. – (1) Executantul este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilitatea şi siguranţa tuturor operaţiunilor executate pe şantier, precum şi pentru procedeele de execuţie utilizate, cu respectarea prevederilor şi a reglementărilor Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii.

(2) Un exemplar din documentaţia predată de către achizitor executantului va fi ţinut de acesta în vederea consultării de către Inspecţia de Stat în Construcţii, Lucrări Publice, Urbanism şi Amenajarea Teritoriului, precum şi de către persoane autorizate de achizitor, la cererea acestora.

(3) Executantul nu va fi răspunzător pentru proiectul şi caietele de sarcini care nu au fost întocmite de el. Dacă totuşi contractul prevede explicit ca o parte a lucrărilor permanente să fie proiectată de către executant, acesta va fi pe deplin responsabil pentru acea parte a lucrărilor.

(4) Executantul are obligaţia de a pune la dispoziţia achizitorului, la termenele precizate în anexele contractului, caietele de măsurători (ataşamentele) şi, după caz, în situaţiile convenite, desenele, calculele, verificările calculelor şi orice alte documente pe care executantul trebuie să le întocmească sau care sunt cerute de achizitor.

10.5 – (1) Executantul are obligaţia de a respecta şi executa dispoziţiile achizitorului în orice problemă, menţionată sau nu în contract, referitoare la lucrare. În cazul în care executantul consideră că dispoziţiile achizitorului sunt nejustificate sau inoportune, acesta are dreptul de a ridica obiecţii, în scris, fără ca obiecţiile respective să îl absolve de obligaţia de a executa dispoziţiile primite, cu excepţia cazului în care acestea contravin prevederilor legale.

(2) În cazul în care respectarea şi executarea dispoziţiilor prevăzute la alin.(1) determină dificultăţi în execuţie care generează costuri suplimentare, atunci aceste costuri vor fi acoperite pe cheltuiala achizitorului.

10.6 – (1) Executantul este responsabil de trasarea corectă a lucrărilor faţă de reperele date de achizitor, precum şi de furnizarea tuturor echipamentelor, instrumentelor, dispozitivelor şi resurselor umane necesare îndeplinirii responsabilităţii respective.

(2) În cazul în care, pe parcursul execuţiei lucrărilor, survine o eroare în poziţia, cotele, dimensiunile sau aliniamentul oricărei părţi a lucrărilor, executantul are obligaţia de a rectifica eroarea constatată, pe cheltuiala sa, cu excepţia situaţiei în care eroarea respectivă este rezultatul datelor incorecte furnizate, în scris, de către proiectant. Pentru verificarea trasării de către proiectant, executantul are obligaţia de a proteja şi păstra cu grijă toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.

10.7 – Pe parcursul execuţiei lucrărilor şi remedierii viciilor ascunse, executantul are obligaţia:

de a lua toate măsurile pentru asigurarea tuturor persoanelor a căror prezenţă pe şantier este autorizată şi de a menţine şantierul (atât timp cât acesta este sub controlul său) şi lucrările (atât timp cât acestea nu sunt finalizate şi ocupate de către achizitor) în starea de ordine necesară evitării oricărui pericol pentru respectivele persoane;

de a procura şi de a întreţine pe cheltuiala sa toate dispozitivele de iluminare, protecţie, îngrădire, alarmă şi pază, când şi unde sunt necesare sau au fost solicitate de către achizitor sau de către alte autorităţi competente, în scopul protejării lucrărilor sau al asigurării confortului riveranilor;

de a lua toate măsurile rezonabile necesare pentru a proteja mediul pe şi în afara şantierului şi pentru a evita orice pagubă sau neajuns provocate persoanelor, proprietăţilor publice sau altora, rezultate din poluare, zgomot sau alţi factori generaţi de metodele sale de lucru.

10.8 – Executantul este responsabil pentru menţinerea în bună stare a lucrărilor, materialelor, echipamentelor şi instalaţiilor care urmează a fi puse în operă, de la data primirii ordinului de începere a lucrării până la data semnării procesului-verbal de recepţie a lucrării.

10.9 – (1) Pe parcursul execuţiei lucrărilor şi al remedierii viciilor ascunse, executantul are obligaţia, în măsura permisă de respectarea prevederilor contractului, de a nu stânjeni inutil sau în mod abuziv:

 1. a) confortul riveranilor; sau
 2. b) căile de acces, prin folosirea şi ocuparea drumurilor şi căilor publice sau private care deservesc proprietăţile aflate în posesia achizitorului sau a oricărei alte persoane.

(2) Executantul va despăgubi achizitorul împotriva tuturor reclamaţiilor, acţiunilor în justiţie, daunelor-interese, costurilor, taxelor şi cheltuielilor, indiferent de natura lor, rezultând din sau în legătură cu obligaţia prevăzută la alin.(1), pentru care responsabilitatea revine executantului.

10.10 – (1) Executantul are obligaţia de a utiliza în mod rezonabil drumurile sau podurile ce comunică cu sau sunt pe traseul şantierului şi de a preveni deteriorarea sau distrugerea acestora de către traficul propriu sau al oricăruia dintre subcontractanţii săi; executantul va selecta traseele, va alege şi va folosi vehiculele, va limita şi repartiza încărcăturile, în aşa fel încât traficul suplimentar ce va rezulta în mod inevitabil din deplasarea materialelor, echipamentelor, instalaţiilor sau altora asemenea, de pe şi pe şantier, să fie limitat, în măsura în care este posibil, astfel încât să nu producă deteriorări sau distrugeri ale drumurilor şi podurilor respective.

(2) În cazul în care natura lucrărilor impune utilizarea de către executant a transportului pe apă, atunci prevederile de la alin.(1) vor fi interpretate în maniera în care prin „drum” se înţelege inclusiv ecluză, doc, dig sau orice altă structură aferentă căii navigabile şi prin „vehicul” se înţelege orice ambarcaţiune, iar prevederile respective se vor aplica în consecinţă.

(3) În cazul în care se produc deteriorări sau distrugeri ale oricărui pod sau drum care comunică cu sau care se află pe traseul şantierului, datorită transportului materialelor, echipamentelor, instalaţiilor sau altora asemenea, executantul are obligaţia de a despăgubi achizitorul împotriva tuturor reclamaţiilor privind avarierea respectivelor poduri sau drumuri.

(4) Cu excepţia unor clauze contrare prevăzute în contract, executantul este responsabil şi va plăti consolidarea, modificarea sau îmbunătăţirea, în scopul facilitării transportului materialelor, echipamentelor, instalaţiilor sau altora asemenea, a oricăror drumuri sau poduri care comunică cu sau care se află pe traseul şantierului.

10.11 – (1) Pe parcursul execuţiei lucrării, executantul are obligaţia:

de a evita, pe cât posibil, acumularea de obstacole inutile pe şantier;

de a depozita sau retrage orice utilaje, echipamente, instalatii, surplus de materiale;

de a aduna şi îndepărta de pe şantier dărâmăturile, molozul sau lucrările provizorii de orice fel, care nu mai sunt necesare.

(2) Executantul are dreptul de a reţine pe şantier, până la sfârşitul perioadei de garanţie, numai acele materiale, echipamente, instalaţii sau lucrări provizorii, care îi sunt necesare în scopul îndeplinirii obligaţiilor sale în perioada de garanţie.

10.12 – Executantul se obligă să despăgubească achizitorul împotriva oricăror:

reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), sau cele legate de echipamentele, materialele, instalaţiile sau utilajele folosite pentru sau în legătură cu execuţia lucrărilor sau încorporate în acestea; şi

daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură aferente, cu excepţia situaţiei în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea proiectului sau caietului de sarcini întocmit de către achizitor.

 1. Obligaţiile achizitorului

11.1 – Achizitorul se obligă să plătească executantului preţul convenit pentru execuţia, finalizarea şi întreţinerea lucrarii …………………………………………………………………………..

11.2 -La începerea lucrărilor achizitorul are obligaţia de a obţine toate documentele necesare execuţiei lucrărilor.

11.3 – (1) Achizitorul are obligaţia de a pune la dispoziţia executantului, fără plată, dacă nu s-a convenit altfel, următoarele:

amplasamentul lucrării, liber de orice sarcină;

suprafeţele de teren necesare pentru depozitare şi pentru organizarea de şantier;

căile de acces rutier şi racordurile de cale ferată;

racordurile pentru utilităţi (apă, gaz, energie, canalizare etc.), până la limita amplasamentului şantierului.

(2) Costurile pentru consumul de utilităţi, precum şi cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suportă de către executant

11.4 – Achizitorul are obligaţia de a pune la dispoziţia executantului întreaga documentaţie necesară pentru execuţia lucrărilor contractate, fără plată, în patru exemplare, la termenele stabilite prin graficul de execuţie a lucrării.

11.5 – Achizitorul este responsabil pentru trasarea axelor principale, bornelor de referinţă, căilor de circulaţie şi a limitelor terenului pus la dispoziţia executantului, precum şi pentru materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului.

11.6 – Achizitorul are obligaţia de a examina şi măsura lucrările care devin ascunse în cel mult 5 zile de la notificarea executantului.

11.7 – Achizitorul este pe deplin responsabil de exactitatea documentelor şi a oricăror alte informaţii furnizate executantului, precum şi pentru dispoziţiile şi livrările sale.

 1. Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor

12.1 – În cazul în care, din vina sa exclusivă, executantul nu îşi îndeplineşte obligaţiile asumate prin contract, atunci achizitorul este îndreptăţit de a deduce din preţul contractului, ca penalităţi, o sumă echivalentă cu 0,1 % pe zi din preţul contractului pe zi de întârziere.

12.2 – În cazul în care achizitorul nu onorează facturile în termen de 28 de zile de la expirarea perioadei convenite, atunci acesta are obligaţia de a plăti, ca penalităţi, o sumă echivalentă cu 0,1 % din plata neefectuată pe zi de întârziere.

12.3 – Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părţi, în mod culpabil, dă dreptul părţii lezate de a considera contractul reziliat de drept / de a cere rezilierea contractului şi de a pretinde plata de daune-interese.

12.4 – Achizitorul îşi rezervă dreptul de a denunţa unilateral contractul, printr-o notificare scrisă adresată executantului, fără nici o compensaţie, dacă acesta din urmă dă faliment, cu condiţia ca această denunţare să nu prejudicieze sau să afecteze dreptul la acţiune sau despăgubire pentru executant. În acest caz, executantul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinită până la data denunţării unilaterale a contractului.

Clauze specifice

 1. Garanţia de bună execuţie a contractului

13.1 – Executantul se obligă să constituie garanţia de bună execuţie a contractului în procent de …………. din valoarea contractului fără TVA, in cuantum de ………………………. Lei.

13.2 – Achizitorul se obligă să emită ordinul de începere a contractului numai după ce executantul a făcut dovada constituirii garanţiei de bună execuţie.

13.3 – Achizitorul are dreptul de a emite pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, în limita prejudiciului creat, dacă executantul nu îşi execută, execută cu întârziere sau execută necorespunzător obligaţiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, achizitorul are obligaţia de a notifica acest lucru executantului, precizând totodată obligaţiile care nu au fost respectate.

13.4 – Garanţia lucrărilor este distinctă de garanţia de bună execuţie a contractului

 1. Începerea şi execuţia lucrărilor

14.1 – Executantul are obligaţia de a începe lucrările în timpul cel mai scurt posibil de la primirea ordinului în acest sens din partea achizitorului.

14.2 – (1) Lucrările trebuie să se deruleze conform graficului general de execuţie şi să fie terminate la data stabilită. Datele intermediare, prevăzute în graficele de execuţie, se consideră date contractuale.

(2) Executantul va prezenta, la cererea achizitorului, după semnarea contractului, graficul de execuţie de detaliu, alcătuit în ordinea tehnologică de execuţie. În cazul în care, după opinia achizitorului, pe parcurs, desfăşurarea lucrărilor nu concordă cu graficul general de execuţie a lucrărilor, la cererea achizitorului, executantul va prezenta un grafic revizuit, în vederea terminării lucrărilor la data prevăzută în contract. Graficul revizuit nu îl va scuti pe executant de niciuna dintre îndatoririle asumate prin contract.

(3) În cazul în care executantul întârzie începerea lucrărilor, terminarea pregătirilor sau dacă nu îşi îndeplineşte îndatoririle prevăzute la pct. 10.2 alin.(2), achizitorul este îndreptăţit să-i fixeze executantului un termen până la care activitatea să intre în normal şi să îl avertizeze că, în cazul neconformării, la expirarea termenului stabilit îi va rezilia contractul.

14.3 – (1) Achizitorul are dreptul de a supraveghea desfăşurarea execuţiei lucrărilor şi de a stabili conformitatea lor cu specificaţiile din anexele la contract. Părţile contractante au obligaţia de a notifica, în scris, una celeilalte, identitatea reprezentanţilor lor atestaţi profesional pentru acest scop, şi anume responsabilul tehnic cu execuţia din partea executantului şi dirigintele de şantier sau, dacă este cazul, altă persoană fizică sau juridică atestată potrivit legii, din partea achizitorului.

(2) Executantul are obligaţia de a asigura accesul reprezentantului achizitorului la locul de muncă, în ateliere, depozite şi oriunde îşi desfăşoară activităţile legate de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin contract, inclusiv pentru verificarea lucrărilor ascunse.

14.4 – (1) Materialele trebuie să fie de calitatea prevăzută în documentaţia de execuţie; verificările şi testările materialelor folosite la execuţia lucrărilor, precum şi condiţiile de trecere a recepţiei provizorii şi a recepţiei finale (calitative) sunt descrise în anexa/anexele la contract.

(2) Executantul are obligaţia de a asigura instrumentele, utilajele şi materialele necesare pentru verificarea, măsurarea şi testarea lucrărilor. Costul probelor şi încercărilor, inclusiv manopera aferentă acestora, revin executantului.

(3) Probele neprevăzute şi comandate de achizitor pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de executant dacă se dovedeşte că materialele nu sunt corespunzătoare calitativ sau că manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, achizitorul va suporta aceste cheltuieli.

14.5 – (1) Executantul are obligaţia de a nu acoperi lucrările care devin ascunse, fără aprobarea achizitorului.

(2) Executantul are obligaţia de a notifica achizitorului, ori de câte ori astfel de lucrări, inclusiv fundaţiile, sunt finalizate, pentru a fi examinate şi măsurate.

(3) Executantul are obligaţia de a dezveli orice parte sau părţi de lucrare, la dispoziţia achizitorului, şi de a reface această parte sau părţi de lucrare, dacă este cazul.

(4) În cazul în care se constată că lucrările sunt de calitate corespunzătoare şi au fost executate conform documentaţiei de execuţie, atunci cheltuielile privind dezvelirea şi refacerea vor fi suportate de către achizitor, iar în caz contrar, de către executant.

 1. Întârzierea şi sistarea lucrărilor

15.1 – În cazul în care:

volumul sau natura lucrărilor neprevăzute; sau

condiţiile climaterice excepţional de nefavorabile; sau

oricare alt motiv de întârziere care nu se datorează executantului şi nu a survenit prin încălcarea contractului de către acesta,

îndreptăţesc executantul de a solicita prelungirea termenului de execuţie a lucrărilor sau a oricărei părţi a acestora, atunci, prin consultare, părţile vor stabili:

orice prelungire a duratei de execuţie la care executantul are dreptul;

 1. Finalizarea lucrărilor

16.1 – Ansamblul lucrărilor sau, dacă este cazul, oricare parte a lor, prevăzut a fi finalizat într-un termen stabilit prin graficul de execuţie, trebuie finalizat în termenul convenit, termen care se calculează de la data începerii lucrărilor.

16.2 – (1) La finalizarea lucrărilor, executantul are obligaţia de a notifica, în scris, achizitorului că sunt îndeplinite condiţiile de recepţie, solicitând acestuia convocarea comisiei de recepţie.

(2) Pe baza situaţiilor de lucrări executate confirmate şi a constatărilor efectuate pe teren, achizitorul va aprecia dacă sunt întrunite condiţiile pentru a convoca comisia de recepţie. În cazul în care se constată că sunt lipsuri sau deficienţe, acestea vor fi notificate executantului, stabilindu-se şi termenele pentru remediere şi finalizare. După constatarea remedierii tuturor lipsurilor şi deficienţelor, la o nouă solicitare a executantului, achizitorul va convoca comisia de recepţie.

16.3 – Comisia de recepţie are obligaţia de a constata stadiul îndeplinirii contractului prin corelarea prevederilor acestuia cu documentaţia de execuţie şi cu reglementările în vigoare. În funcţie de constatările făcute, achizitorul are dreptul de a aproba sau de a respinge recepţia.

16.4 – Recepţia se poate face şi pentru părţi ale lucrării, distincte din punct de vedere fizic şi funcţional.

 1. Perioada de garanţie acordată lucrărilor

17.1 – Perioada de garanţie este de……………….. luni şi curge de la data recepţiei la terminarea lucrărilor şi până la recepţia finală.

17.2 – (1) În perioada de garanţie, executantul are obligaţia, în urma dispoziţiei date de achizitor, de a executa toate lucrările de modificare, reconstrucţie şi remediere a viciilor şi altor defecte a căror cauză este nerespectarea clauzelor contractuale.

(2) Executantul are obligaţia de a executa toate activităţile prevăzute la alin.(1), pe cheltuiala proprie, în cazul în care ele sunt necesare datorită:

utilizării de materiale, de instalaţii sau a unei manopere neconforme cu prevederile contractului; sau

unui viciu de concepţie, acolo unde executantul este responsabil de proiectarea unei părţi a lucrărilor; sau

neglijenţei sau neîndeplinirii de catre executant a oricăreia dintre obligaţiile explicite sau implicite care îi revin în baza contractului.

(3) În cazul în care defecţiunile nu se datorează executantului, lucrările fiind executate de către acesta conform prevederilor contractului, costul remedierilor va fi evaluat şi plătit ca lucrări suplimentare.

17.3 – În cazul în care executantul nu execută lucrările prevazute la clauza 17.2 alin.(2), achizitorul este îndreptăţit să angajeze şi să plătească alte persoane care să le execute. Cheltuielile aferente acestor lucrări vor fi recuperate de către achizitor de la executant sau reţinute din sumele cuvenite acestuia.

 1. Modalităţi de plată

18.1 – Achizitorul are obligaţia de a efectua plata către executant lunar, pe baza situaţiilor intermediare de lucrări confirmate.

18.2 – (1) Plăţile parţiale trebuie să fie făcute, la cererea executantului (antreprenorului), la valoarea lucrărilor executate conform contractului şi în cel mai scurt timp posibil. Lucrările executate trebuie să fie dovedite ca atare printr-o situaţie de lucrări provizorii, întocmită astfel încât să asigure o rapidă şi sigură verificare a lor. Din situaţiile de lucrări provizorii achizitorul va putea face scăzăminte pentru servicii făcute executantului şi convenite cu acesta. Alte scăzăminte nu se pot face decât în cazurile în care ele sunt prevăzute în contract sau ca urmare a unor prevederi legale.

(2) Situaţiile de plată provizorii se confirmă în 5 zile de la primire.

18.2 – Plata facturii finale se va face imediat după verificarea şi acceptarea situaţiei de plată definitive de către achizitor. Dacă verificarea se prelungeşte din diferite motive, dar, în special, datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi platită imediat.

18.3 – Contractul nu va fi considerat terminat pâna când procesul-verbal de recepţie finală nu va fi semnat de comisia de recepţie, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului. Recepţia finală va fi efectuată conform prevederilor legale, după expirarea perioadei de garanţie. Plata ultimelor sume datorate executantului pentru lucrările executate nu va fi condiţionată de eliberarea certificatului de recepţie finală.

 1. Ajustarea preţului contractului

19.1 – Pentru lucrările executate, plăţile datorate de achizitor executantului sunt cele declarate în propunerea financiară, anexă la contract.

19.2 – Preţul contractului nu se ajustează, fiind ferm.

 1. Subcontractanţi

20.1 – Executantul are obligaţia de a încheia contracte cu subcontractanţii desemnaţi, în aceleaşi condiţii în care el a semnat contractul cu achizitorul.

20.2 – (1) Executantul are obligaţia de a prezenta la încheierea contractului toate contractele încheiate cu subcontractanţii desemnaţi.

(2) Lista subcontractanţilor, cu datele de recunoaştere ale acestora, cât şi contractele încheiate cu aceştia se constituie în anexe la contract.

20.3 – (1) Executantul este pe deplin răspunzător faţă de achizitor de modul în care îndeplineşte contractul.

(2) Subcontractantul este pe deplin răspunzător faţă de executant de modul în care îşi îndeplineşte partea sa din contract.

(3) Executantul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractanţilor, dacă aceştia nu îşi îndeplinesc partea lor din contract.

20.4 – Executantul poate schimba oricare subcontractant numai dacă acesta nu şi-a îndeplinit partea sa din contract. Schimbarea subcontractantului nu va modifica preţul contractului şi va fi notificată achizitorului.

20.5 – Pentru orice prejudiciu cauzat achizitorului sau terţilor, achizitorul se poate îndrepta împotriva executantului sau a subcontractanţilor, fără ca oricare dintre aceştia, să-i poată opune beneficiul de diviziune sau de discuţiune.

 1. Forţa majoră

21.1 – Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă.

21.2 – Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează.

21.3 – Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar fară a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia.

21.4 – Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi, imediat şi în mod complet, producerea acesteia şi să ia orice măsuri care îi stau la dispoziţie în vederea limitării consecinţelor.

21.5 – Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi încetarea cauzei acesteia în maximum 15 zile de la încetare.

21.6 – Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioada mai mare de 6 luni, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de drept a prezentului contract, fără ca vreuna din părţi să poată pretinde celeilalte daune-interese.

 1. Soluţionarea litigiilor

22.1 – Achizitorul şi executantul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe, orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea contractului.

22.2 – Dacă, după 15 zile de la începerea acestor tratative, achizitorul şi executantul nu reuşesc să rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală, oricare poate solicita soluţionarea acesteia de cătrte instanţa competentă material de la sediul autorităţii contractante.

 1. Incetarea contractului

23.1  Prezentul contract inceteaza in urmatoarele situatii :

 1. a) de drept , la implinirea perioadei pentru care a fost incheiat;
 2. b) denunţarea unilaterală de către achizitor in termen de 2 zile de la data transmiterii notificarii catre prestator prin care i se aduce la cunostinta ca nu si-a executat ori isi executa in mod necorespunzator oricare dintre obligatiile ce ii revin precum si in conditiile prevazute la Art 222 /Legea 98 /2016.
 3. c) declararea stării de imposibilitate de plată sau faliment a uneia dintre părţile contractante.
 4. d) prin acordul scris al ambelor parti;
 5. e) cand prestatorul cesioneaza obligatiile sale prevazute de prezentul contract;
 6. f) cand prestatorul se afla, la momentul atribuirii prezentului contract, in una din situatiile care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuirepotrivit art.164-167 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice
 7. g) in situatia in care contractul nu ar fi trebuit sa fie atribuit prestatorului avand in vedere o incalcare grava a obligatiilor care rezulta din legislatia europeana relevanta si care a fost constatata printr-o decizie a Curtii de Justitie a Uniunii Europene.
 8. h) cand una dintre parti isi suspenda sau inceteaza activitatea.

24.Cesiunea

24.1 – Prestatorul are obligatia de a nu transfera total sau partial drepturile si/sau obligatiile sale asumate prin prezentul contract de achizitie publica , decat cu respectarea dispozitiilor Codului civilai art.221/Legea nr. 98/2016 privind achizitiile (clasice) –M. Of. Nr. 390/2016

 1. Limba care guvernează contractul

25.1 – Limba care guvernează contractul este limba română.

 1. Comunicări

26.1 – (1) Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie transmisă în scris.

(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii cât şi în momentul primirii.

26.2 – Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, telegramă, telex, fax sau e-mail cu condiţia confirmării în scris a primirii comunicării, însoţită de un rezumat al comunicării recepţionate.

 1. Legea aplicabilă contractului

27.1 – Contractul va fi interpretat conform legilor din România.

Părţile au înţeles să încheie azi ……………………………prezentul contract în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

Achizitor

 

Executant
  
  
  
  

FORMULARUL F2

OBIECTIV                               PROIECTANT

………………….                 ………………….

(denumirea)                             (denumirea)

CENTRALIZATORUL

cheltuielilor pe categorii de lucrari, pe obiecte

┌────┬─────────┬─────────────────────────────────────────┬──────────────────────────┐

│    │Nr. cap./│                                         │  Valoarea, exclusiv TVA  │

│Nr. │ subcap  │         Cheltuieli pe categoria         ├───────────┬──────────────┤

│crt.│  deviz  │               de lucrari                │  Mii lei  │  Mii euro*)  │

│    │pe obiect│                                         │           │              │

├────┼─────────┼─────────────────────────────────────────┼───────────┼──────────────┤

│ 0  │    1    │                    2                    │     3     │      4       │

├────┼─────────┼─────────────────────────────────────────┼───────────┼──────────────┤

│ 1  │    I    │Lucrari de constructii                   │           │              │

├────┼─────────┼─────────────────────────────────────────┼───────────┼──────────────┤

│ 2  │    1    │Terasamente                              │           │              │

├────┼─────────┼─────────────────────────────────────────┼───────────┼──────────────┤

│ 3  │    2    │Constructii                              │           │              │

├────┼─────────┼─────────────────────────────────────────┼───────────┼──────────────┤

│ 4  │    3    │Izolatii                                 │           │              │

├────┼─────────┼─────────────────────────────────────────┼───────────┼──────────────┤

│ 5  │    4    │Instalatii electrice                     │           │              │

├────┼─────────┼─────────────────────────────────────────┼───────────┼──────────────┤

│ 6  │    5    │Instalatii sanitare                      │           │              │

├────┼─────────┼─────────────────────────────────────────┼───────────┼──────────────┤

│ 7  │    6    │Instalatii de incalzire, …………….│           │              │

├────┼─────────┼─────────────────────────────────────────┼───────────┼──────────────┤

│ 8  │    7    │Instalatii de alimentare cu gaze naturale│           │              │

├────┼─────────┼─────────────────────────────────────────┼───────────┼──────────────┤

│ 9  │    8    │Instalatii de comunicatii                │           │              │

├────┼─────────┼─────────────────────────────────────────┼───────────┼──────────────┤

│… │   …   │……………..                        │           │              │

├────┼─────────┼─────────────────────────────────────────┼───────────┼──────────────┤

│    │         │Total I                                  │           │              │

├────┼─────────┼─────────────────────────────────────────┼───────────┼──────────────┤

│… │   II    │Montaj utilaje si echipamente tehnologice│           │              │

├────┼─────────┼─────────────────────────────────────────┼───────────┼──────────────┤

│… │   …   │……………..                        │           │              │

├────┼─────────┼─────────────────────────────────────────┼───────────┼──────────────┤

│    │         │Total II                                 │           │              │

├────┼─────────┼─────────────────────────────────────────┼───────────┼──────────────┤

│… │   III   │Procurare                                │           │              │

├────┼─────────┼─────────────────────────────────────────┼───────────┼──────────────┤

│… │   …   │Utilaje si echipamente tehnologice       │           │              │

├────┼─────────┼─────────────────────────────────────────┼───────────┼──────────────┤

│… │   …   │Utilaje si echipamente de transport      │           │              │

├────┼─────────┼─────────────────────────────────────────┼───────────┼──────────────┤

│… │   …   │Dotari                                   │           │              │

├────┼─────────┼─────────────────────────────────────────┼───────────┼──────────────┤

│    │         │Total III                                │           │              │

├────┴─────────┴─────────────────────────────────────────┼───────────┼──────────────┤

│             TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):              │… mii lei│… mii euro*)│

├────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────────────┤

│               Taxa pe valoarea adaugata                │… mii lei│      –       │

├────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────────────┤

│                     TOTAL VALOARE:                     │… mii lei│      –       │

└────────────────────────────────────────────────────────┴───────────┴────────────

            (semnătura autorizată )

    FORMULARUL F3

 

LISTĂ cuprinzând cantităţile de lucrări (detaliata)

Obiectul ___________________

Categoria de lucrări __________

Nr.

crt.

Capitolul

de lucrări

 Cantitatea

 Preţul unitar

a) materiale

b) manoperă

c) utilaj

d)transport

____________

Total a)+b)+c)+d)

Material

[3X4a]

Manoperă

[3x4b]

Utilaj

[3x4c]

Transport

[3x4d]

Total(3X4)

sau

(5+6+7+8)

    SECŢIUNEA TEHNICĂSECŢIUNEA FINANCIARĂ
0123456789

1.

2.

Capitol de lucrare

1.1. Subcapitol

1.2. Subcapitol

Capitol de lucrare

2.1  Subcapitol

2.2 Subcapitol

        
 Cheltuieli directe:Mm

U = Vut termice + Vut electrice

din care:

-Vut termice (valoarea pentru utilaje termice)

– Vut electrice (valoarea pentru utilaje electrice)

tT

Alte cheltuieli directe:

– CAS:

– somaj;

– sănătate

– fond de risc

– alte cheltuieli conform prevederilor legale, nominalizate:

     
TOTAL CHELTUIELI DIRECTE: Mo  moUotoTo

   Cheltuieli indirecte = To x %

Profit = (To + Io) x %

Io

Po

TOTAL GENERAL:V0=T0+I0+P0

 

Operator economic,

______________

 

(semnătura autorizată )

FORMULARUL 27

LISTA

privind consumurile de resurse materiale

 

Obiectul __________________

Categoria de lucrări _________

Nr. crt.Denumirea resursei materialeU.M.

Consumurile

cuprinse în

oferta

Preţul unitar

(exclusiv T.V.A.)

Valoarea (exclusive T.V.A.)

Greutatea

(tone)

0   1 2 3  4    5 6

1.

2.

3.

………………..

………………..

………………..

Resurse nenominalizate

(cel mult din valoarea totala a resurselor materiale)

….

….

….

_

………….

………….

………….

_

……………

……………

……………

_

…………….. …………….

…………….

………..

………..

………..

   TOTALlei  
euro  

Operator economic,                                                                                                             …………………………

                                                                                              (semnătura autorizată )

Notă: Lista se întocmeşte pentru consumurile de resurse materiale necesare pentru îndeplinirea întregului contract de lucrări, grupate pe categorii de lucrări

FORMULARUL 28

LISTA
cuprinzând consumurile cu mâna de lucru 1)

 

 

 

Nr. crt.Denumirea meserieiConsumurile (om/ore) cu manopera directăTariful mediu- lei/oră –Valoarea (exclusiv T.V.A.)
– RON –
(col. 2 x col. 3)
Procentul 2)
012345
1.…………….…………….…………….…………….
2.…………….…………….…………….…………….
3.…………….…………….…………….…………….
…………….…………….…………….…………….
 TOTAL :…………….…………….RON: ………..…………….
 euro: …………

Ofertant,
………………………………..
(semnătura autorizată)

1) Lista se întocmeşte pentru consumurile cu mâna de lucru necesare pentru îndeplinirea întregului contract de lucrări; ofertantul are obligaţia de a prezenta listele cuprinzând consumurile cu mâna de lucru, grupate pe categorii de lucrări.

FORMULARUL 29

LISTA

privind consumurile de ore de funcţionare a utilajelor de construcţii 1)

 

Nr. crt.Denumirea utilajului de construcţii

Consumurile

– ore de funcţionare –

Tariful orar

– lei/oră de

funcţionare-

Valoarea

(exclusiv T.V.A.)

lei

(col.2 x col.3)

01234

1.

2.

3.

…………………

…………………

…………………

…………………

………………….

………………….

………………….

………………….

……………………

……………………

……………………

……………………

……………. ……………. …………….

…………….

   TOTAL      …………… lei …………….                           ______________                        euro …………

Operator economic,

                                                                                  ………… ……………….

                                                                          (semnatura autorizata )

Notă: Lista se întocmeşte pentru consumurile de ore functionare a utilajelor necesare pentru îndeplinirea întregului contract de lucrări grupate pe categorii de lucrări.

 

FORMULARUL 30

LISTA
cuprinzând consumurile privind transporturile 1)

 

 

Nr. crt.Tipul de transportElementele rezultate din analiza lucrărilor ce urmează să fie executate  Tariful unitar
– lei/t x km –
Valoarea
(exclusiv T.V.A.)
– RON –
  tone transportatekm
parcurşi
ore de funcţionare  
0123456
1.Transport auto (total),     
din care, pe categorii:     
1.1. ………………….     
1.2. ………………….     
 …………………     
2.Transport pe cale ferată (total), din care, pe categorii:     
2.1. ………………….     
2.2. ………………….     
…………………     
3.Alte transporturi (total)     
TOTAL RON: ……..
 euro: ……….

Ofertant,
………………………………..
(semnătura autorizată)

Lista se întocmeşte pentru consumurile privind transporturile necesare pentru îndeplinirea întregului contract de lucrări; ofertantul are obligaţia de a prezenta listele cuprinzând consumurile privind transporturile, grupate pe categorii de lucrări.